ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Червоноградського міського голови

 

 

 

 

 

 

21.10.2022

м.Червоноград

       № 233-р

 

 

 

 

 

Про розподiл функцiональних

обов’язкiв мiж мiським головою, першим заступником  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Вiдповiдно до Закону України  «Про  мiсцеве самоврядування  в Українi»,  рішення міської ради від 26  листопада 2020 року № 6  «Про затвердження першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львівської області»:

 

 1.   Затвердити розподiл функцiональних обов’язкiв мiж мiським головою, першим  заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради i керуючим справами виконавчого комiтету, що додається.
 2. Встановити, що перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступники мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючий справами виконавчого комiтету, керуючись чинним законодавством, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями i дорученнями мiського голови :

            - здiйснюють керiвництво дорученими сферами управлiння,    координують дiяльнiсть виконавчих органiв мiської ради;                        

            -  несуть персональну вiдповiдальнiсть за стан справ у дорученiй сферi;

           -   здiйснюють виконання обов’язків за порядком взаємозамiщення згiдно з додатком.

 1. Визнати  таким,  що   втратило  чиннiсть  розпорядження мiського голови вiд 28.07.2021 року № 100-р «Про розподiл функцiональних обов’язкiв мiж мiським головою, першим заступником  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступником  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету».
 2.   Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Мiський голова                                                                          Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження мiського голови

                                                                                                            21.10.2022233-р

 

 

 

Розподiл

функцiональних  обов’язкiв мiж мiським головою, першим заступником  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками  мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мiський голова

 • Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
 • Мiський голова вносить свої пропозицiї мiськiй радi щодо формування виконавчого комiтету. Пiсля його утворення мiською радою очолює виконавчий комiтет, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю, несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на виконавчий комiтет завдань i здiйснення ним передбачених функцiй. Несе персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення наданих йому законом повноважень.
 • Реалiзує повноваження мiського голови, передбаченi статтею 42 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” та Законом України „Про службу в органах мiсцевого самоврядування”. В межах своїх повноважень захищає державнi iнтереси, забезпечує законнiсть, права i свободи громадян, несе вiдповiдальнiсть за стан економiчного i соцiального розвитку на територiї мiської ради.
 • Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституціїта законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 • Iнформує обласну раду, обласну державну адмiнiстрацiю, засоби масової iнформацiї, населення про суспiльно-полiтичне, соцiально-економiчне становище на територiї мiської ради та дiяльнiсть мiської ради i виконкому.
 • Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 • Веде особистий прийом громадян.

 

Здiйснює керiвництво:

               - мiською радою;

               - очолює виконавчий комітет міської ради.

              

Забезпечує взаємодiю з:

- мiським вiддiлом УСБУ у Львiвськiй областi;

- Червоноградським районним  вiддiлом поліції ГУ НП  у Львiвськiй областi;

- мiсцевою прокуратурою;

- мiським судом;

- Червоноградським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

-Червоноградською державною податковою iнспекцiєю Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.

      

  

 

Перший заступник мiського голови

з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

 

У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови  та iншими нормативно - правовими актами.

Виконує обов’язки мiського голови щодо питань дiяльностi виконавчих органiв ради на час його вiдсутностi.

 

Вiдповiдає за:

 • органiзацiю управлiння об'єктами житлово-комунального господарства,  що перебувають  у  комунальнiй  власностi Червоноградської територiальної  громади;
 • здiйснення облiку громадян, якi вiдповiдно до законодавства потребують полiпшення житлових  умов;  розподiл  та  надання  вiдповiдно  до законодавства  житла,  що  належить  до   комунальної   власностi; сприяння вирiшенню питань щодо використання нежилих примiщень,  будинкiв  i споруд, що належать до комунальної власностi;
 • вирiшення питань  водопостачання, водовiдведення  та очищення стiчних вод; здiйснення контролю за якiстю питної води;
 • пiдготовку пропозицiй щодо вирiшення питань збирання, транспортування, утилiзацiї та знешкодження  побутових  вiдходiв,  знешкодження  та   захоронення трупiв тварин;
 • органiзацiю благоустрою мiста, залучення  на  договiрних    засадах    з   цiєю   метою   коштiв,   трудових   i матерiально-технiчних ресурсiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно  вiд  форм  власностi,  а  також  населення;  здiйснення контролю за станом благоустрою виробничих  територiй,  органiзацiї озеленення,  охорони  зелених насаджень i водойм,  створення мiсць вiдпочинку громадян;
 • встановлення зручного для населення режиму роботи пiдприємств комунального господарства, що належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
 • забезпечення утримання в належному станi кладовищ, iнших мiсць поховання та їх охорони;
 • здiйснення контролю за наданням дозволу в порядку,  встановленому законодавством, на розмiщення реклами;
 • здiйснення заходiв щодо розширення та вдосконалення мережi пiдприємств житлово-комунального    господарства;
 • здiйснення вiдповiдно  до  законодавства   контролю   за належною  експлуатацiєю  та  органiзацiєю обслуговування населення пiдприємствами  житлово-комунального  господарства,  за технiчним станом,  використанням та утриманням  iнших об'єктiв  нерухомого  майна  усiх  форм  власностi,  за належними, безпечними i  здоровими  умовами  працi  на  цих  пiдприємствах  i об'єктах; внесення пропозицiй щодо прийняття  рiшень про скасування даного ними дозволу на експлуатацiю об'єктiв у разi порушення нормативно-правових актiв з охорони   працi,   екологiчних,  санiтарних  правил,  iнших  вимог законодавства;
 • здiйснення облiку вiдповiдно до закону  житлового  фонду,  здiйснення контролю за його використанням;
 • здiйснення контролю  за  станом  квартирного  облiку  та додержанням житлового законодавства на пiдприємствах,  в установах та органiзацiях,  розташованих на територiї мiста, незалежно вiд форм власностi;
 • видачу ордерiв  на  заселення  жилої  площi  в  будинках державних та комунальних органiзацiй;
 • здiйснення заходiв щодо ведення в установленому порядку
  єдиного  державного  реєстру  громадян,  якi потребують полiпшення
  житлових умов;
 • пiдготовку i подання  на  затвердження  мiської  ради мiсцевих  мiстобудiвних  програм,  генерального   плану   забудови мiста, iншої мiстобудiвної документацiї;
 • встановлення на територiї мiської ради режиму  використання та забудови земель,  на яких передбачена перспективна мiстобудiвна дiяльнiсть;
 • координацiю на територiї мiської ради  дiяльностi суб'єктiв мiстобудування щодо комплексної забудови населених пунктiв;
 • надання вiдповiдно до закону мiстобудiвних умов i обмежень забудови земельних дiлянок;
 • проведення громадського   обговорення   мiстобудiвної
  документацiї,  мiсцевих правил забудови населених пунктiв;
 • органiзацiю роботи,  пов'язаної  зi створенням i веденням мiстобудiвного  кадастру  населених пунктiв;
 • здiйснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої мiстобудiвної документацiї при  плануваннi  та  забудовi  мiста;  зупинення у випадках,  передбачених законом,  будiвництва,  яке проводиться  з порушенням мiстобудiвної документацiї i проектiв окремих об'єктiв, а також може заподiяти шкоди навколишньому природному середовищу;
 • здiйснення контролю   за   забезпеченням  надiйностi  та безпечностi будинкiв i  споруд  незалежно  вiд  форм  власностi  в районах,  що  зазнають  впливу небезпечних природних i техногенних явищ та процесiв;
 • дотримання законностi при вирiшеннi вiдповiдно  до  законодавства  спорiв  з питань мiстобудування;
 • пiдготовку i внесення на  розгляд  ради  пропозицiй  щодо
  встановлення   ставки   земельного   податку,  розмiрiв  плати  за
  користування природними ресурсами,  вилучення  (викупу),  а  також
  надання пiд забудову та для iнших потреб земель,  що перебувають у
  власностi  територiальної  громади;  визначення   в   установленому
  порядку   розмiрiв   вiдшкодувань  пiдприємствами,  установами  та
  органiзацiями незалежно вiд форм власностi за забруднення довкiлля
  та  iншi екологiчнi збитки;  встановлення платежiв за користування
  комунальними  та  санiтарними   мережами   вiдповiдних   населених
  пунктiв;
 • пiдготовку i  подання  на  затвердження  мiської  ради   проектiв мiсцевих   програм   охорони   довкiлля,   участь   у   пiдготовцi загальнодержавних i регiональних програм охорони довкiлля;
 • здiйснення контролю   за   додержанням   земельного  та природоохоронного законодавства,  використанням i охороною земель, природних  ресурсiв  загальнодержавного  та  мiсцевого   значення;
 • здiйснення в установленому порядку реєстрацiї суб'єктiв права власностi на землю, реєстрацiї права  користування  землею  i  договорiв на оренду землi,  видачi документiв на  право  користування землею;
 • координацiю дiяльностi   мiсцевих   органiв  земельних ресурсiв;
 • погодження питань  про  надання  дозволу  на  спецiальне використання природних ресурсiв загальнодержавного значення;
 • вирiшення земельних   спорiв  у  порядку,  встановленому
  законом;
 • вжиття необхiдних  заходiв  щодо  лiквiдацiї  наслiдкiв надзвичайних ситуацiй вiдповiдно до закону,  iнформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робiт пiдприємств, установ та органiзацiй, а також населення;
 • здiйснення контролю    за   дiяльнiстю   суб'єктiв
  пiдприємницької   дiяльностi   у  сферi  поводження  з  вiдходами;
 • пiдготовку висновкiв   щодо   надання  або  вилучення  в установленому законом порядку земельних  дiлянок,  що  проводиться органом мiсцевого самоврядування;
 • органiзацiю i здiйснення землеустрою, погодження проектiв землеустрою;
 • здiйснення контролю    за    впровадженням    заходiв, передбачених  документацiєю  iз  землеустрою;
 • здiйснення контролю   за  додержанням  юридичними  та
  фiзичними  особами  вимог  у  сферi  поводження  з  побутовими  та
  виробничими   вiдходами   та  розгляд  справ  про  адмiнiстративнi
  правопорушення   або  передача  їх  матерiалiв  на  розгляд  iнших
  державних  органiв  у  разi  порушення  законодавства про вiдходи;
 • координацiю на  територiї  мiської ради дiяльностi  спецiально  уповноважених державних органiв управлiння  з  охорони  природи;
 • органiзацiю та участь у здiйсненнi заходiв,  пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та цивiльним захистом на територiї мiської ради;
 • органiзацiю  виробництва  i  поставку у вiйська пiдприємствами  та  органiзацiями,  що  належать  до   комунальної власностi, замовленої продукцiї, послуг, енергоресурсiв;
 • пiдготовку i  внесення  на  розгляд мiської ради   питань   щодо найменування (перейменування) вулиць, провулкiв, проспектiв, площ, паркiв, скверiв, мостiв та iнших споруд, розташованих на територiї мiста;
 • пiдготовку i внесення на  розгляд мiської ради  пропозицiй  щодо питань  адмiнiстративно-територiального  устрою  в порядку i межах повноважень, визначених законом;
 • пiдготовку i  внесення  на  розгляд мiської ради пропозицiй      щодо створення     вiдповiдно     до     законодавства      комунальної аварiйно-рятувальної служби,  що  утримується  за  рахунок  коштiв мiсцевого бюджету,  вирiшення питань про  чисельнiсть  працiвникiв такої    служби,   витрати   на   їх   утримання,   зокрема   щодо матерiально-технiчного забезпечення їх  дiяльностi, створення  для них  необхiдних житлово-побутових умов;
 • створення в    установленому    порядку    комунальних  аварiйно-рятувальних  служб;
 • розроблення та      здiйснення      заходiв      щодо матерiально-технiчного   забезпечення    дiяльностi    комунальних аварiйно-рятувальних  служб;
 • органiзацiю в  установленому  порядку  навчання особового складу     комунальних     аварiйно-рятувальних      служб      та аварiйно-рятувальних  служб  громадських  органiзацiй;
 • вжиття у разi надзвичайних  ситуацiй  необхiдних  заходiв вiдповiдно  до  закону щодо забезпечення державного i громадського порядку,  життєдiяльностi  пiдприємств,  установ  та  органiзацiй, врятування   життя   людей,   захисту   їх   здоров'я,  збереження матерiальних  цiнностей;
 • погодження проекту   плану   проведення   потенцiйно небезпечних  заходiв  в умовах присутностi цивiльного населення за участю  особового  складу  Збройних  Сил України, iнших вiйськових формувань  та  правоохоронних  органiв з використанням озброєння i вiйськової  технiки;  взаємодiя  з органами вiйськового управлiння пiд час планування та проведення таких заходiв з метою запобiгання i  недопущення  надзвичайних  ситуацiй  та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiдповiдно  до  закону;
 • встановлення порядку   та   здiйснення    контролю    за
  використанням   прибуткiв   пiдприємств,  установ  та  органiзацiй
  комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
 • заслуховування звiтiв  про роботу керiвникiв пiдприємств,
  установ   та   органiзацiй   комунальної   власностi  Червоноградської  територiальної громади;
 • пiдготовку i внесення на  розгляд  ради  пропозицiй  щодо
  порядку  та умов вiдчуження комунального майна,  проектiв мiсцевих
  програм приватизацiї та перелiку об'єктiв  комунальної  власностi,
  якi не пiдлягають приватизацiї; органiзацiя виконання цих програм;
  пiдготовка  i  внесення на розгляд ради пропозицiй щодо визначення
  сфер  господарської  дiяльностi  та  перелiку об'єктiв, якi можуть
  надаватися  у  концесiю,  подання радi письмових звiтiв про хiд та
  результати  вiдчуження комунального майна;
 • пiдготовку матерiалiв для звернення до  суду в доручених сферах відповідальності;
 • за пiдготовку на встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифiв на побутовi, комунальнi  та iншi послуги.

 

 

Здiйснює керiвництво:

- управлiнням мiстобудування та архiтектури;

- управлiнням житлово-комунального господарства;

- вiддiлом з питань надзвичайних ситуацiй , оборонної та мобiлiзацiйної роботи;

- вiддiлом земельних вiдносин;

- комунальним пiдприємством «Червоноградтеплокомуненерго» /оперативне пiдпорядкування/;

- комунальним пiдприємством «Червоноградводоканал» /оперативне пiдпорядкування/;

- комунальним пiдприємством «Червонограджитлокомунсервiс» /оперативне пiдпорядкування/;

- комунальним пiдприємством «Комунальник» /оперативне пiдпорядкування/;

- комунальним підприємством «Соснівкажитлокомунсервіс» /оперативне пiдпорядкування/.

 

 

Забезпечує взаємодiю з:

- Північним районом електричних мереж ПрАТ «Львiвобленерго»;

- Червоноградським управлiнням експлуатацiї газового господарства ВАТ «Львiвгаз»;

- мiжмiським бюро технiчної iнвентаризацiї;

- мiським вiддiлом Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi;

- мiськрайонним управлiнням у Сокальському районi та м.Червоноградi ГУ Держгеокадастру у Львiвськiй областi.

 

 

Органiзовує роботу комiсiй:

- громадської з житлових питань;

-  з обстеження стану зелених насаджень на територiї Червоноградської мiської ради;
- з питань розгляду звернень громадян;

- мiжвiдомчої  узгоджувальної по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi мiської ради;

- з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй;

- з питань обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

- з питань поводження з безхазяйними відходами на території Червоноградської міської ради;

- для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем центрального опалення та  постачання гарячої води;

- з забезпечення реалiзацiї житлових прав мешканцiв гуртожиткiв.

 

- постiйнодiючої комiсiї з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради;

- комiтету забезпечення доступностi;

- з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурсних засадах;

- тимчасової комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул.Стуса, 53 та Богуна, 3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП «ЧЖКС».

 

Органiзовує роботу:

- комiтету забезпечення доступностi ;

- наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках,  використання гуртожиткiв та прибудинкових територiй;

- комiтету з конкурсних торгiв.

 

 

Заступник мiського голови

 з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  

У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови  та iншими нормативно-правовими актами.

 

Вiдповiдає за:

 • розширення житлового будiвництва; створення об'єднань  спiввласникiв  багатоквартирних   будинкiв, реєстрацiю таких об'єднань;
 • органiзацiю за рахунок власних коштiв i на пайових засадах будiвництва, реконструкцiї  i   ремонту   об'єктiв   комунального господарства та соцiально-культурного призначення, жилих будинкiв, а також шляхiв мiсцевого значення;
 • розгляд i внесення до вiдповiдних органiв виконавчої влади пропозицiй до  планiв  i  програм  будiвництва  та  реконструкцiї об'єктiв на територiї мiської ради;
 • залучення на договiрних засадах пiдприємств,  установ  та органiзацiй  незалежно  вiд  форм  власностi  до участi в розвитку потужностей  будiвельної  iндустрiї  i  промисловостi  будiвельних матерiалiв,   у  створеннi,  розвитку  та  реконструкцiї  об'єктiв iнженерного забезпечення i транспортного обслуговування;
 • забезпечення належного розгляду питань щодо визначення у   встановленому   законодавством   порядку вiдповiдно до рiшень мiської ради,  вибiр,  вилучення (викуп)  i надання  землi для мiстобудiвних потреб,  визначених мiстобудiвною документацiєю;
 • участь у прийняттi в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
  об'єктiв у  порядку,  встановленому  законодавством;
 • складання проекту  мiсцевого  бюджету,  подання  його  на
  затвердження мiської  ради,  забезпечення  виконання  бюджету;
  щоквартальне  подання  радi  письмових звiтiв про хiд i результати
  виконання бюджету;  пiдготовку i подання вiдповiдно до   
  обласних  рад  необхiдних  фiнансових показникiв i пропозицiй щодо
  складання проектiв  обласних бюджетiв;
 • встановлення за   узгодженим  рiшенням    ради
  порядку використання коштiв та  iншого  майна,  що  перебувають  у
  спiльнiй власностi територiальних громад;
 • здiйснення в установленому порядку фiнансування видаткiв з
  мiсцевого бюджету;
 • об'єднання  на  договiрних  засадах  коштiв   вiдповiдного
  мiсцевого   бюджету  та  iнших  мiсцевих  бюджетiв  для  виконання
  спiльних  проектiв  або  для  спiльного  фiнансування  комунальних
  пiдприємств,  установ та органiзацiй,  вирiшення iнших питань,  що
  стосуються спiльних iнтересiв територiальних громад;
 •  здiйснення  вiдповiдно  до  закону контролю за дотриманням
  зобов'язань щодо платежiв до мiсцевого бюджету на пiдприємствах  i
  в органiзацiях незалежно вiд форм власностi;
 • здiйснення вiдповiдно до закону  контролю  за  дотриманням
  цiн i тарифiв.
 • пiдготовку програми соцiально-економiчного розвитку  мiста,  цiльових  програм  з  iнших  питань самоврядування,  подання їх на затвердження мiської ради,  органiзацiя  їх виконання;  подання радi звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;
 • пiдготовку до розгляду проектiв  планiв  комунальних пiдприємств  "Школяр", "Червоноградський ринок",   внесення  до  них  зауважень  i  пропозицiй,  здiйснення контролю за їх виконанням;
 • розробку i подання пропозицiй щодо встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифiв щодо оплати побутових, транспортних та iнших послуг,  якi надаються пiдприємствами та органiзацiями комунальної власностi  Червоноградської  територiальної   громади;   погодження   в установленому  порядку цих питань з пiдприємствами,  установами та органiзацiями, якi не належать до комунальної власностi;
 • здiйснення заходiв щодо органiзацiї та функцiонування мiсцевих ринкiв,  ярмаркiв,  сприяння розвитку всiх форм торгiвлi;
 • встановлення зручного   для   населення   режиму  роботи пiдприємств торгiвлi  та  громадського харчування,  побутового обслуговування, що належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
 • подання погоджених пропозицiй щодо затвердження маршрутiв   i   графiкiв   руху  мiсцевого пасажирського транспорту незалежно вiд форм власностi,  узгодження цих   питань   стосовно  транзитного  пасажирського  транспорту  у випадках, передбачених законодавством;
 • залучення на договiрних засадах пiдприємств,  установ та органiзацiй,  що не належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної   громади,  до  участi  в  обслуговуваннi  населення засобами транспорту i зв'язку;
 • здiйснення контролю  за  дотриманням  законодавства  щодо захисту прав споживачiв;
 • встановлення за погодженням  з  власниками  зручного  для населення  режиму  роботи  розташованих  на  територiї мiста пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування незалежно вiд форм власностi;
 • сприяння зовнiшньоекономiчним   зв'язкам   пiдприємств, установ та органiзацiй,  розташованих  на  територiї мiської ради, незалежно вiд форм власностi;
 • здiйснення заходiв щодо створення умов  для   належного   функцiонування   митних органiв, сприяння їх дiяльностi;
 • пiдготовку та затвердження перелiку спецiально вiдведених
  мiсць  для  паркування транспортних засобiв;
 • участь у  здiйсненнi  державної  регуляторної полiтики в
  межах  та  у  спосiб,  встановленi  Законом  України  "Про  засади
  державної  регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";
 • здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема забезпечення проведення оцiнки повноти створених планiв закупiвель,   iнформування мiського голови щодо результатiв i  проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишалося не менш нiж 7 днiв; проведення перевiрок усiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України; проведення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель, аналiзуючи причини вiдмiн; перевiрок скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради; проведення перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi;
 • пiдготовку матерiалiв для звернення до  суду в доручених сферах відповідальності;
 • підготовку і внесення на розгляд ради проектів рішень щодо оренди та приватизації комунального майна територіальної громади, переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

 

 

      Здiйснює керiвництво:

- мiським фiнансовим управлiнням;

- вiддiлом фiнансування та бухгалтерського  облiку;

- вiддiлом економiки;

- вiддiлом капiтального будiвництва та iнвестицiй;

- комунальним пiдприємством «Червоноградський  ринок»  (оперативне пiдпорядкування);

- комунальним підприємством «Соснівський ринок» (оперативне пiдпорядкування ).

             

               Забезпечує взаємодiю з:

- управлiнням  Державної казначейської служби України в мiстi Червоноградi  Львiвської областi;

- митними органами;

- пiдприємствами та органiзацiями будiвельної iндустрiї, будiвництва;

- Червоноградською фiлiєю Державного пiдприємства «Львiвський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї»;

- відділом  нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Львівській області;

- Центром електрозв’язку № 4 м.Червонограда Львiвської фiлiї ВАТ «Укртелеком»;

- центральним вiддiленням поштового зв’язку мiста Червонограда;

- пiдприємствами добувної та переробної  промисловостi;

- проектними органiзацiями та фiлiалами проектних органiзацiй будiвельної орiєнтацiї.

 

 

Організовує роботу комісій:

- з контролю за виконанням перевізниками вимог чинного законодавства, рішень виконавчого комітету та умов Договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах на території Червоноградської міської ради ;

- з визначення відповідності паспортів маршрутів регулярних спеціальних перевезень умовам  перевезень;

- з підготовки пропозицій для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупівель та конкурсу з оренди комунального майна;

- з погодження розміщення атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто, відкритих літніх майданчиків та пересувних елементів вуличної торгівлі;

- з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до бюджету Червоноградської міської територіальної громади;

- тимчасової комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

 

 

 

 Організовує роботу:

- робочої групи з питань проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності;

- конкурсного комітету щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;

- конкурсного  комiтету  з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусному маршруті загального  користування;

- засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

- заслуховування роботодавців щодо дотримання вимог чинного законодавства, проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині виплати заробітної плати нижче встановленого рівня мінімальної заробітної плати, використання найманої робочої сили, запобігання фактам неофіційних трудових відносин та запобігання проявам „тіньової” зайнятості, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.  

 

 

 

 

Заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради

У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови  та iншими нормативно-правовими актами.

 

Вiдповiдає за:

 • формування та ведення реєстру територiальної громади;
 • реалiзацiю повноважень у сферi державної реєстрацiї, передбачених Законами України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань» та «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на територiї Червоноградської мiської ради.
 • пiдготовку програми соцiально-культурного розвитку  мiста,  цiльових  програм  з  iнших  питань самоврядування,  подання їх на затвердження мiської ради,  органiзацiя  їх виконання;  подання радi звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;
 • органiзацiю роботи   щодо   запобiгання   бездоглядностi неповнолiтнiх;
 • пiдготовку та внесення пропозицiй щодо вирiшення вiдповiдно до законодавства  питань  про  повне державне   утримання  дiтей-сирiт  i  дiтей,  якi  залишилися  без пiклування батькiв,  у школах-iнтернатах, дитячих будинках, у тому числi  сiмейного  типу,  професiйно-технiчних  закладах  освiти та утримання за рахунок держави осiб,  якi мають вади у фiзичному  чи розумовому  розвитку  i  не  можуть навчатися в масових навчальних закладах,  у  спецiальних   навчальних   закладах,   про   надання громадянам   пiльг   на   утримання   дiтей  у  школах-iнтернатах, iнтернатах при школах,  а також щодо  оплати  харчування  дiтей  у школах (групах з подовженим днем);
 • внесення узгоджених пропозицiй щодо вирiшення питань про  надання  неповнолiтнiм,  студентам, пенсiонерам   та  особам з інвалідністю   права  на  безкоштовне  i  пiльгове користування об'єктами культури,  фiзкультури i  спорту,  а  також визначення  порядку  компенсацiї  цим  закладам  вартостi  послуг, наданих безкоштовно або на пiльгових умовах;
 • вирiшення у  встановленому  законодавством порядку питань опiки i пiклування;
 • здiйснення згiдно iз законодавством заходiв соцiального патронажу щодо осiб, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або  позбавлення  волi на певний строк;
 • вирiшення вiдповiдно  до законодавства питань про подання
  допомоги особам з інвалідністю,  ветеранам вiйни  та  працi,  сiм'ям  загиблих
  (померлих    або    визнаних    такими,   що   пропали   безвiсти)
  вiйськовослужбовцiв,  а також  вiйськовослужбовцiв,  звiльнених  у
  запас  (крiм  вiйськовослужбовцiв строкової служби) або вiдставку,
  особам з інвалідністю  з  дитинства, багатодiтним сiм'ям у будiвництвi
  iндивiдуальних  жилих  будинкiв,  проведеннi  капiтального ремонту
  житла,  у придбаннi будiвельних матерiалiв;  вiдведення зазначеним
  особам у першочерговому порядку земельних дiлянок для
  iндивiдуального будiвництва, садiвництва та городництва;
 • органiзацiю призову   громадян   на  строкову вiйськову  та  альтернативну  (невiйськову)  службу,  а  також  їх мобiлiзацiї, пiдготовцi молодi до служби в Збройних Силах України, органiзацiї навчальних (перевiрочних)  та  спецiальних  вiйськових зборiв;   забезпечення   доведення   до  пiдприємств,  установ  та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, а також населення наказу вiйськового комiсара про оголошення мобiлiзацiї;
 • здiйснення заходiв щодо вiйськово-патрiотичного виховання населення;
 • сприяння у створеннi  цiльових фондiв соцiальної допомоги особам з інвалідністю, визначення  порядку  i  умов витрачання коштiв цих фондiв;
 • органiзацiю для  малозабезпечених громадян похилого вiку, осіб з інвалідністю будинкiв-iнтернатiв,  побутового обслуговування, продажу товарiв у спецiальних магазинах i вiддiлах за соцiально доступними цiнами, а також безоплатного харчування;
 • здiйснення заходiв щодо вирiшення питань  про  надання за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв  ритуальних  послуг  у  зв'язку  з  похованням   самотнiх громадян,  ветеранiв  вiйни  та  працi,  а  також  iнших категорiй малозабезпечених громадян;  подання допомоги на поховання громадян в iнших випадках, передбачених законодавством;
 • пiдготовку i  подання  на  затвердження  ради   цiльових мiсцевих   програм  полiпшення  стану  безпеки  i  умов  працi  та виробничого  середовища,  територiальних  програм  зайнятостi   та заходiв  щодо  соцiальної  захищеностi  рiзних  груп населення вiд безробiття,  органiзацiя  їх  виконання; 
 • забезпечення здiйснення   передбачених   законодавством заходiв щодо  полiпшення  житлових  i  матерiально-побутових  умов осіб з інвалідністю,  ветеранiв вiйни та працi,  громадян, реабiлiтованих як жертви   полiтичних   репресiй,   вiйськовослужбовцiв,   а   також вiйськовослужбовцiв,  звiльнених у запас або вiдставку, сiмей, якi втратили годувальника, багатодiтних сiмей, громадян похилого вiку, якi  потребують  обслуговування  вдома,  до  влаштування в будинки осіб з інвалідністю i громадян похилого вiку,  якi мають  потребу  в  цьому, дiтей,  що залишилися без пiклування батькiв, на виховання в сiм'ї громадян;
 • вирiшення вiдповiдно  до законодавства питань про надання пiльг i допомоги, пов'язаних з охороною материнства i дитинства;
 • пiдготовку та внесення пропозицiй щодо подання вiдповiдно  до законодавства одноразової допомоги громадянам, якi постраждали вiд стихiйного лиха;
 • вирiшення вiдповiдно  до законодавства питань про надання компенсацiй  i  пiльг  громадянам,   якi   постраждали   внаслiдок Чорнобильської   катастрофи,   в   iнших   випадках,  передбачених законодавством;
 • органiзацiю роботи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству i насильству за ознакою статi та є координатором з питань здiйснення заходiв у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству i насильству за ознакою статi, забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;
 • здійснення заходів спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми;
 • органiзацiю проведення  оплачуваних громадських робiт для осiб,  зареєстрованих  як  безробiтнi,  а  також   учнiвської   та студентської  молодi у вiльний вiд занять час на пiдприємствах,  в установах та органiзацiях, що належать до комунальної власностi, а також   за   договорами   -   на  пiдприємствах,  в  установах  та органiзацiях, що належать до iнших форм власностi;
 • здiйснення контролю  за  охороною  працi,  забезпеченням соцiального   захисту   працiвникiв   пiдприємств,   установ    та органiзацiй усiх форм власностi,  у тому числi зайнятих на роботах iз шкiдливими та небезпечними умовами працi,  за якiстю проведення атестацiї  робочих мiсць щодо їх вiдповiдностi нормативно-правовим актам про охорону працi,  за наданням  працiвникам  вiдповiдно  до законодавства  пiльг  та компенсацiй за роботу в шкiдливих умовах;
 • здiйснення контролю за  поданням  вiдповiдно  до  закону пiдприємствами,  установами  та  органiзацiями всiх форм власностi вiдомостей  про   наявнiсть   вiльних   робочих   мiсць   (посад); органiзацiя   iнформування   населення  про  потребу  пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у працiвниках;
 • здiйснення контролю за бронюванням в порядку, встановленому законом, на пiдприємствах, в установах та  органiзацiях  незалежно  вiд  форм власностi  робочих  мiсць,  призначених для працевлаштування осiб, якi вiдповiдно до законодавства потребують соцiального  захисту  i не  спроможнi  конкурувати  на ринку працi,  визначення нормативiв таких  робочих  мiсць;   прийняття   рiшень   про   створення   на пiдприємствах,  в  установах  та  органiзацiях спецiальних робочих мiсць для осiб з обмеженою працездатнiстю, органiзацiя професiйної пiдготовки   цих  осiб;  погодження  проведення  лiквiдацiї  таких робочих мiсць;
 • здійснення обліку та реєстрації відповідно до закону обєктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
 • роботу з внутрішньо переміщеними особами, а також з іншими групами населення, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту;
 • пiдготовку матерiалiв для звернення до  суду в доручених сферах відповідальності;
 • здiйснення контролю за бронюванням  робочих  мiсць  для  вiйськовозобов'язаних  на пiдприємствах,   в   установах   та   органiзацiях  вiдповiдно  до законодавства.

 

 

      Здiйснює керiвництво:

- відділом реєстрації;

- вiддiлом у справах дiтей;

- Червоноградським міським центром соцiальних служб;

- управлiнням працi та соцiального захисту населення;

- територiальним центром соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг);

- Центром надання адміністративних послуг;

- комунальним закладом  «Будинок воїна» (оперативне підпорядкування).

 

 

               Забезпечує взаємодiю з:

- військовими частинами;

- старостами виконавчого комітету Червоноградської міської ради;

 

- Червоноградським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

- Вiддiлом обслуговування громадян №5 (сервісним центром) управлiння обслуговування громадян головного управлiння Пенсiйного фонду України у  Львiвськiй областi;

- Червоноградською мiською фiлiєю Львiвського обласного центру зайнятостi;

- Червоноградським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соцiального страхування України у Львівській області.

 

           Органiзовує роботу  комiсiй:

- спостережної;

- у справах альтернативної (невiйськової) служби;

- з питань захисту прав дитини;

- мiської евакуацiйної;

- з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть здiйснювати свої права i обов’язки;

- з питань взаємодiї суб’єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають у складних життєвих обставинах;

- з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

- з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам;

- з питань надання статусу деяким категорiям громадян;

- для розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";

- щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла;

- з розгляду питань щодо порядку звільнення учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО та членів їх сімей, членів загиблих/померлих учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей полонених та зниклих безвісти військовослужбовців АТО/ООС, від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду;

- з визначення коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті;

- з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в громаді;

- з тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб;

- щодо розгляду заяв осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1) про надання матеріальної допомоги на придбання житла, на умовах співфінансування.

 

Органiзовує роботу :

- координацiйної ради у справах осiб з iнвалiднiстю;

- координацiйної ради з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним хворобам;

- мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми;

- міжвідомчої Координацiйної ради з питань запобiгання та протидiї домашньому

насильству та насильству за ознакою статi, протидiї торгiвлi людьми та гендерної рiвностi;

- координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО (ООС);

- координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради

У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови  та iншими нормативно-правовими актами.

 

Вiдповiдає за:

 • органiзацiю управлiння закладами освiти, охорони здоров'я,  культури, фiзкультури  i  спорту,  оздоровчими   закладами,   якi   належать Червоноградськiй територiальнiй громадi або переданi їй;
 • забезпечення здобуття  неповнолiтнiми  повної   загальної середньої  освiти;  створення необхiдних умов для виховання дiтей, молодi,  розвитку їх здiбностей,  трудового навчання,  професiйної орiєнтацiї,   продуктивної   працi   учнiв;   сприяння  дiяльностi дошкiльних та позашкiльних навчально-виховних  закладiв,  дитячих, молодiжних та науково-просвiтницьких органiзацiй;
 • створення при   загальноосвiтнiх   навчальних   закладах комунальної  власностi  фонду  загальнообов'язкового  навчання  за рахунок коштiв  мiсцевого  бюджету,  залучених  з  цiєю  метою  на договiрних  засадах  коштiв  пiдприємств,  установ  та органiзацiй незалежно вiд форм власностi,  а  також  коштiв  населення,  iнших джерел;   контроль   за   використанням   коштiв  цього  фонду  за призначенням;
 • забезпечення регулярного безкоштовного пiдвезення до мiсця
  навчання i додому школярiв;
 • внесення узгоджених пропозицiй щодо вирiшення питань   про   надання   професiйним   творчим працiвникам на  пiльгових  умовах  у  користування  примiщень  пiд майстернi,  студiї  та  лабораторiї,  необхiдних  для  їх  творчої дiяльностi;
 • здiйснення заходiв щодо органiзацiї медичного  обслуговування  та  харчування  у закладах  освiти,  культури,  фiзкультури  i  спорту, оздоровчих закладах, якi  належать Червоноградськiй       територiальнiй громадi  або  переданi їй;
 • реалiзацiю державної полiтики щодо створення умов для розвитку культури, сприяння вiдродженню осередкiв традицiйної народної творчостi,  нацiонально-культурних традицiй населення, художнiх промислiв i ремесел;
 • сприяння роботi  творчих  спiлок,  нацiонально-культурних товариств,   асоцiацiй,   iнших   громадських   та   неприбуткових органiзацiй,   якi  дiють  у  сферi  охорони  здоров'я,  культури, фiзкультури i спорту, роботи з молоддю;
 • здiйснення заходiв щодо створення умов для занять фiзичною культурою i спортом за мiсцем проживання населення та в мiсцях масового вiдпочинку;
 • забезпечення у  межах  наданих  повноважень доступностi i безоплатностi освiти та медичного  обслуговування  на територiї мiської ради, можливостi навчання в школах державною та рiдною мовою, вивчення рiдної мови у державних i комунальних навчальних закладах або через нацiонально-культурнi товариства;
 • забезпечення вiдповiдно до  закону  розвитку  всiх  видiв освiти i медичного обслуговування, розвитку i вдосконалення мережi освiтнiх i лiкувальних  закладiв  усiх  форм  власностi,  фiзичної культури  i спорту,  визначення потреби та формування замовлень на кадри  для  цих  закладiв,  укладення  договорiв   на   пiдготовку спецiалiстiв,  органiзацiя  роботи щодо удосконалення квалiфiкацiї кадрiв;
 • органiзацiю здiйснення облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку;
 • надання допомоги випускникам шкiл у працевлаштуваннi;
 • здiйснення заходiв щодо забезпечення  школярiв,  якi  навчаються  в  державних  i комунальних  навчальних   закладах,   безоплатними   пiдручниками, створення умов для самоосвiти;
 • забезпечення охорони   пам'яток  iсторiї  та  культури, збереження та використання культурного надбання;
 • забезпечення вiдповiдно   до   законодавства   пiльгових категорiй  населення  лiкарськими  засобами  та виробами медичного призначення;
 • інформаційну політику у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради;
 • координаційну роботу Гуманітарного штабу Червоноградської міської територіальної громади з гуманітарних та соціальних питань;
 • пiдготовку матерiалiв для звернення до  суду в доручених сферах відповідальності;
 • здiйснення реєстрацiї вiдповiдно    до   законодавства   статутiв (положень) розташованих на територiї мiської ради  закладiв  охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освiтнiх, фiзкультурно-оздоровчих закладiв  незалежно  вiд  форм  власностi; внесення   пропозицiй  до  вiдповiдних  органiв  про  лiцензування iндивiдуальної  пiдприємницької   дiяльностi   у   сферi   охорони здоров'я.

 

Здiйснює керiвництво:

- вiддiлом молоді та спорту;

- вiддiлом освiти;

- вiддiлом культури;

- відділом інформаційної політики;

- відділом охорони здоров'я;

- комунальним пiдприємством «Спортивний комплекс «Шахтар»;

-комунальним пiдприємством «Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда»;

- комунальним пiдприємством «Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка»;

- комунальним пiдприємством «Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради»;

- комунальним підприємством «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради»;

-  комунальним пiдприємством «Школяр»;

- комунальним пiдприємством «Парк культури та вiдпочинку».

 

Органiзовує взаємодiю з:

- Червоноградським мiським вiддiлом  ГУ “Держпродспоживслужби у Львiвськiй обл;

- мiським комiтетом Червоного Хреста;

- аптечною мережею;

- засобами масової iнформацiї;

-Червоноградським мiськрайонним вiддiлом Державної установи “Львiвський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

 

Органiзовує роботу комiсiй:

- для перевірки приміщень як найпростіших укриттів;

- протиепiзоотичної;

- протиепiдемiчної.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комiтету мiської ради

У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови та iншими нормативно-правовими актами.

 

Вiдповiдає за:

 • виконання розпоряджень вищестоящих органiв виконавчої влади, рiшень мiської ради i виконкому, розпоряджень мiського голови вiдповiдно до покладених на нього обов’язкiв;
 • правове, органiзацiйне, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi виконавчих органiв ради, консультативних дорадчих та iнших допомiжних органiв, комiсiй, якi створює мiський голова, або виконавчий комiтет;
 • забезпечення спiвпрацi виконкому мiської ради з релiгiйними громадами, засобами масової iнформацiї.;
 • сприяння дiяльностi органiв суду, прокуратури, юстицiї, служби безпеки, внутрiшнiх справ та адвокатури;
 • розроблення планiв роботи виконкому;
 • органiзацiйне забезпечення пiдготовки та проведення засiдань виконавчого комiтету;
 • вирiшення питання структури, штатiв, добору i розстановки кадрiв виконавчих органiв ради;
 • забезпечення органiзацiї дiловодства та контролю;
 • своєчасне доведення до вiдповiдних державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також посадових осiб i громадян рiшень виконавчого комiтету i розпоряджень мiського голови;
 • здiйснення управлiння архiвною справою;
 • навчання i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
 • органiзацiю кадрової роботи;
 • своєчасне внесення подань до вiдповiдних органiв про притягнення до вiдповiдальностi  посадових  осiб,  якщо  вони  iгнорують  законнi вимоги та рiшення рад i їх виконавчих органiв, прийнятi в межах їх повноважень;
 • пiдготовку матерiалiв для звернення до  суду про визнання незаконними актiв органiв виконавчої  влади,   iнших   органiв   мiсцевого   самоврядування, пiдприємств,   установ   та   органiзацiй,   якi  обмежують  права Червоноградської  територiальної громади,  а також повноваження органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування;
 • централiзоване тимчасове зберiгання архiвних документiв, нагромаджених у процесi документування  службових,  трудових  або iнших  правовiдносин  юридичних  i  фiзичних  осiб  на територiї мiста,  та  iнших  архiвних  документiв,  що  не  належать  до Нацiонального  архiвного  фонду;
 • забезпечення вимог законодавства щодо  розгляду  звернень громадян,   здiйснення   контролю   за   станом   цiєї  роботи  на пiдприємствах,  в установах та  органiзацiях  незалежно  вiд  форм власностi;
 • здiйснення заходiв щодо вирiшення вiдповiдно  до  закону  питань  про  проведення зборiв,   мiтингiв,   манiфестацiй   i  демонстрацiй,  спортивних, видовищних  та  iнших  масових  заходiв;  здiйснення  контролю  за забезпеченням при їх проведеннi громадського порядку;
 • забезпечення належного розгляду справ про   адмiнiстративнi    правопорушення, вiднесенi   законом  до   вiдання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради;
 • здiйснення заходiв  щодо  ведення  Державного  реєстру виборцiв вiдповiдно до закону;
 • забезпечення належного розгляду клопотань пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi i внесення у встановленому порядку до мiсцевих органiв виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України;
 • органiзацiю прийому iноземних делегацiй та окремих громадян iноземцiв i роботу з ними.

 

      Здiйснює керiвництво:

-  органiзацiйним вiддiлом;

- вiддiлом ведення Державного реєстру виборцiв;

- загальним вiддiлом;

- відділом з питань персоналу;

- архiвним вiддiлом;

- юридичним вiддiлом.

 

      Органiзовує взаємодiю з:

- правоохоронними органами;

 

      Органiзовує роботу комiсiй:

- адмiнiстративної при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради;

- конкурсної комісії виконавчих органів Червоноградської міської ради;

- з питань нагородження;

- з розгляду питань щодо перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм’ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток                                                       

                                                                до розпорядження мiського голови

                                                                              вiд 21.10.2022  №  233-р

 

 

Порядок взаємозаміщення

мiського голови, першого заступника  мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв ради, заступникiв  мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв ради та керуючого справами виконавчого комiтету

 

 

№ №

з/п

 

Посада, прiзвище та iнiцiали

 

Замiщає

 

1.

Мiський голова Залiвський А.I.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Балко Д.I.

2.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Балко Д.I.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради 

Мисак М.І.

3.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради 

Мисак М.І.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Коваль В.С.

4.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Коваль В.С.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради 

Мисак М.І.

5.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради 

Земницька Н.М.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Коваль В.С.

6.

Керуючий справами виконавчого комiтету Тимчишин Г.Р.

 

Згiдно розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комiтету                                                Георгій   ТИМЧИШИН

 

 

 

 

 

 

 

Номер розпорядження 233
Дата прийняття розпорядження 2022-10-21
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
Поширити: