ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Двадцять четверта сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________       

м.Червоноград

№________

 

 

 

Про затвердження Положення

про надання одноразової грошової допомоги в новій редакції

 

 

       

           

 

        Керуючись ст. 64 Закону України  “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, з метою надання соцiальної пiдтримки та соцiального захисту малозабезпечених громадян, учасників АТО(ООС), Захисників та Захисниць України, інших категорій громадян, враховуючи висновок постiйної депутатської комiсiї з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту, Червоноградська  мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про  надання одноразової грошової допомоги в новій редакції, що  додається.

 

 1. Рiшення Червоноградської мiської ради “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги” вiд 24.06.2021 №546 вважати таким, що втратило чиннiсть.

 

 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту ( Кудрик І.І.)

 

 

 

 Мiський голова                                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                               

                                                    Рiшення Червоноградської мiської ради       

                                                                                        ______________ №  ________________            

 

 

Положення

про  надання одноразової грошової допомоги

 

 1. Положення про надання одноразової грошової допомоги (надалi – Положення) визначає порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям Червоноградської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, непередбачених надзвичайних ситуаціях.
 2. Матеріальна допомога надається таким категоріям громадян:
 • багатодітним, неповним сім’ям;
 • людям з інвалідністю;
 • одиноким громадянам похилого віку;
 • одиноким матерям, дiтям-сиротам;
 • дiтям, позбавленим батькiвського пiклування;
 • учасникам АТО(ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності;
 • членам сімей загиблих/померлих учасників АТО(ООС), Захисників та Захисниць України, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності;
 • зареєстрованих на території Червоноградської міської територіальної громади внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
 • сім’ям, що втратили годувальника;
 • постраждалим від стихійного лиха, пожежі;
 • хворим, що потребують довготривалого та дороговартісного лікування,   медичної операції;
 • постраждалим від крадіжок у значних розмірах;
 • малозабезпеченим непрацездатним верствам населення.
 1. Порядок надання одноразової грошової допомоги:

3.1. Для отримання допомоги мешканцi  реєструють у загальному вiддiлi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради заяву на iм’я депутата мiської ради або мiського голови.

3.2. До заяви, в якій зазначається інформація про склад сім’ї заявника, додаються такi документи:

3.2.1. Довiдки про доходи членiв сiм'ї за попереднi шiсть мiсяцiв (у разi, якщо працездатна особа працездатного вiку не працює, подається документ, що засвiдчує тимчасову непрацездатнiсть, або копiя трудової книжки тощо).

3.2.2. Копiя паспорта або копії пластикової картки типу ID-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витяг з реєстру.

3.2.3. Копiя iдентифiкацiйного номера.

3.2.4. Рахунок у банкiвськiй установi (за наявностi).

3.2.5. Документи, що підтверджують складну життєву обставину,  непередбачену надзвичайну ситуацію (акт про пожежу, довідку про крадіжку, довідку про смерть годувальника, копію посвідчення учасника АТО(ООС), Захисника та Захисниці України,  інші документи,  які свідчать про належність до  категорії громадян, які мають право на отримання допомоги, у відповідності до п.2. цього Положенння).

3.2.7. Заяву згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку цих даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3.3. До складу сiм’ї незалежно вiд мiсця реєстрацiї включаються: чоловiк, дружина; жiнка та чоловiк, якi проживають однiєю сiм’єю, не перебуваючи у шлюбi; рiднi, усиновленi та пiдопiчнi дiти цих осiб вiком до вiсiмнадцяти рокiв, а також незалежно вiд мiсця проживання (перебування) або реєстрацiї дiти, якi навчаються за денною формою навчання у професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї до досягнення двадцяти трьох рокiв i якi не мають власних сiмей; неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi особами з iнвалiдністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи i проживають разом з батьками.

3.4. Депутат мiської ради, залежно вiд матерiального стану та складностi проблеми заявника, визначає розмiр допомоги та скеровує подання, заяву з пакетом документiв до  управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради, для підготовки проекту рiшення міської ради.

3.5. Міський голова розмір допомоги визначає самостійно або скеровує заяву громадянина з пакетом документiв на постiйну депутатську комiсiю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту (далі-комісія) на розгляд та визначення розміру допомоги.

3.6. При визначенні розміру допомоги або при відмові в її наданні комiсiя обов'язково приймає до уваги такі обставини: вік, стан здоров'я заявника або членів його сім'ї, його матеріальний та сімейний стан, клопотання депутата міської ради щодо надання допомоги мешканцям Червоноградської міської територіальної громади.

3.7. Після визначення розмiру допомоги комісія  скеровує подання, заяву з пакетом документiв до  управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради для підготовки проекту рiшення міської ради.

 1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено, якщо:

-  неподано усіх документів, передбачених п. 3.2  цього Положення;

- з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, які не були зазначені заявником;

- заявником навмисно надані недостовірні, неповні відомості, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги;

- середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї або самотнього громадянина за шість  місяців, які передували зверненню, перевищує  п’ять  прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць,  встановлених законом на поточний рік;

- відсутності коштів для надання матеріальної допомоги.

 1. Матерiальна допомога надається однiй особi один раз на рiк. В окремих випадках матерiальна допомога може надаватися однiй особi бiльше одного разу на рiк за поданням депутата мiської ради,який хоче надати мешканцю додаткову матерiальну допомогу, за погодженням з комiсiєю.

Отримання особою одноразової матерiальної допомоги не є пiдставою для вiдмови в отриманнi матерiальної допомоги з iнших джерел.

 1. Виплата одноразової грошової допомоги здiйснюється управлiнням працi та соцiального захисту населення на пiдставi рiшення Червоноградської мiської ради за рахунок коштiв мiсцевого бюджету згiдно помiсячних кошторисних призначень i в межах   асигнувань, передбачених в  мiському  бюджетi на вiдповiдний рiк.
 2. Сума коштiв, видiлена  депутатовi мiської ради для  одноразових грошових  допомог  визначається вiдповiдно до рiшення Червоноградської  мiської ради про мiський бюджет на вiдповiдний рiк.

       У разi вiдсутностi рiшення  про визначення розмiру суми коштів,  видiлених  депутатовi мiської ради для  одноразових грошових допомог  на поточний рiк, сума визначається у розмiрi  аналогiчно до попереднього року.

       Загальний розмiр рiчної грошової допомоги, яку скеровує  депутат  мiської ради, не перевищує 35 000 гривень, а мiський голова -  3 000 000 гривень.

        При цьому, у суму коштiв, що видiлена міському голові для надання одноразових матерiальних допомог, не враховується  виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО(ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО(ООС), Захисників та Захисниць України, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності.

 1. Рiчний звiт про використання кожним депутатом коштiв на виконання депутатських повноважень оприлюднюється кожним депутатом на iнформацiйному сайтi Червоноградської мiської ради у частинi iнформацiї щодо прiзвища, iменi, по батьковi заявника i депутата та суми матерiальної допомоги.

     9. Надання одноразової грошової допомоги:

     9.1.Учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО, постраждалим учасникам  Революції Гідності, , в тому числі вказаним категоріям громадян з числа внутрішньо-переміщених осіб (далі-ВПО), у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на перше січня бюджетного року.

    Одноразова грошова допомога надається на підставі:

- заяви на ім’я міського голови;

- копії паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) або пластикової картки типу ID-1 паспорта з безконтним електронним носієм та довідки з місця реєстрації;

- копії ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- копії документів про участь в АТО(ООС) або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’яку із військовою агресією Російської Федерації проти України (довідка, військовий квиток, тощо);

- копії посвідчення учасника АТО/ООС, Захисника/Захисниці України, бійця-добровольця АТО;

- копії довідки ВПО (при потребі);

- рахунок в установі банку.

  9.2.  Сім’ям загиблих/померлих учасників АТО(ООС), бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, в тому числі з числа загиблих/померлих ВПО, допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат (законодавчо встановлених станом на 1 січня поточного року) на  сім’ю загиблого/померлого надається на підставі:

-  заяви на ім’я міського голови;

-  копiї паспорта (1,2,11,12 сторінки) або копії пластикової картки типу ID-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витяг з реєстру;

- копiї ідентифікаційного  номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-  копії документа про участь в АТО(ООС), (довідка, військовий квиток, тощо);

-  копії посвідчення бійця-добровольця, виданого ЛОР ;

-  копії свідоцтва про шлюб (за потреби);

-  копії свідоцтва про народження (за потреби);

-  копії свідоцтва про смерть;

-  копії лікарського свідоцтва про смерть, за наявності;

-  копії довідки ВПО (за потреби);

-  рахунок в установі банку.

    До членів сімей загиблих/померлих учасників АТО(ООС), бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, в тому числі з числа загиблих/померлих ВПО, належать батьки, чоловік/дружина, неповнолітні діти до 18 років, дiти, якi навчаються за денною формою навчання у професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї до досягнення двадцяти трьох рокiв i якi не мають власних сімей.

    9.3. Члену сім’ї загиблого/померлого, особі, яка здійснила поховання  учасника АТО (ООС), бійця-добровольця АТО, постраждалого учасника Революції Гідності, Захисника чи Захисниці державного суверенітету та територіальної цілісності України у період військової агресії Російської Федерації проти України, для поховання надається допомога  у розмірі 10 000 грн. на підставі:

-  заяви на ім’я міського голови та документів, зазначених в п. 9.2, а також документів (за потреби), що підтверджують загибель (смерть) під час забезпечення оборони України у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України (сповіщення про смерть, лікарське свідоцтво про смерть, інше).

    Допомога надається одному з членів сім’ї – чоловіку/дружині, батькам, дітям, а у разі відсутності таких, особі, яка здійснила поховання.

    10. У разі виникнення складних життєвих обставин одноразова допомога визначена п.9, може бути виплачена в іншому розмірі, при цьому необхідно подати документи,  передбачені у підпункті 3.2 цього Положення, які скеровуються на розгляд комісії.

   Одноразова грошова допомога надається громадянам, зареєстрованим на території  Червоноградської міської територіальної громади, а допомога визначена п. 9.3, – громадянам, зареєстрованим на території Червоноградської міської територіальної громади, громади або за іншим місцем реєстрації, якщо загиблий/померлий був зареєстрований на території Червоноградської міської територіальної громади, громади. У разі виникнення спірних питань такі заяви розглядаються комісією.

    Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої п.9, проводиться управлінням праці та соціального захисту населення на підставі розпорядження міського голови.

   11. В разі смерті особи після визначення розміру матеріальної допомоги, така допомога виплачується члену сім’ї померлого за заявою, документом, що посвідчує родинні зв’язки з померлим, та довідкою  про банківський рахунок родича померлого. Якщо заяву подали декілька членів сім’ї померлого, такі заяви скеровуються для погодження на комісію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані файли:
(24Г3)ОНОВЛЕНЕ РІШ.ОДНОРАЗОВА ДОП.rtf
Поширити: