ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

двадцять сьома сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________

м. Червоноград

                    № ______

 

 

 

Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) в місті Червоноград на вулиці Стуса,

кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:02:006:0058

 

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, враховуючи пропозицiї, поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради, керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,0280 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі, (КВЦПЗД - 03.07 - для будівництва і обслуговування будівель торгівлі), яка розташована в місті Червоноград на вулиці Стуса, кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:02:006:0058.
 2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0280 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі, (КВЦПЗД - 03.07 - для будівництва і обслуговування будівель торгівлі), яка розташована в місті Червонограді на вулиці Стуса, кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:02:006:0058 на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 491897 грн.,87 коп., що становить 59027 грн.,74 коп.
 4. Встановити термін оренди 10 років.
 5. Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного кодексу України.
 6. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора укласти угоду з електронним майданчиком.
 7. Опублікувати в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
 8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, встановлених ч. 6 ст.137 Земельного кодексу України.
 9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі електронного аукціону на виконання ч.24 ст.137 Земельного кодексу України відшкодувати витрати,                                здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі                   4612 грн., 50 коп. (чотири тисячі шістсот дванадцять грн., 50 коп.), на електронному майданчику, згідно виставлених рахунків.
 10. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу довірену особу за дорученням від імені Організатора підписати протокол про результати торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 11. Затвердити проект договору оренди землі, що додається.
 12. 12. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

 

         Мiський голова                                                                    Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоноградської міської ради від __________№ _________

 

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ №___

 

м. Червоноград, Львівської обл.                                                   «____» ________ 20___р.

                   (місце укладення)

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ (уповноважена ним особа) ---------------------------------------------------

                                                                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

Червоноградської міської ради (код 26269722), від імені якої діє перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балко Дмитро Ігорович, на підставі  довіреності, виданої 14 грудня 2021 року за № 2471, з одного боку, та ОРЕНДАР (переможець аукціону)_   _________________________________________ з

                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

другого боку, на підставі Протоколу №____про результати  земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки від «___» ________ 20__р. уклали цей договір про нижченаведене:

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення «код КВЦПЗД 03.07 - для будівництва і обслуговування будівель торгівлі». (цільове призначення)

з кадастровим номером 4611800000:02:006:0058,

яка розташована місті Червоноград на вулиці  Стуса.

                                                                                        (місцезнаходження)

 

ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ

 1. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0280 га

у тому числі ----------------------------------------------------------------------------------------------------

(площа та якісні характеристики

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
земель, зокрема меліорованих,

і  н  ш  і      з  е  м  л і

за їх складом та видами угідь - рілля,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

 1. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна:

--------------------------------------------------------,

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

 а також інші об'єкти інфраструктури

---------------------------------------------------------
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

 1. Земельна ділянка передається в оренду разом з

                                  ------------------------------------------------------------
                                           (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить:

4611800000:02:006:0058                                                                491897,87 гривень.

      (кадастровий номер земельної ділянки )                                                                                                           (нормативна грошова оцінка земельної ділянки)

 1. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: --------------------------------------------------------.
 2. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини

------------------------------------------------------------------------------------------.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Договір укладено ___________ на 10 (десять) років.

Після закінчення строку дії Договору оренди землі, цей Договір не підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах у порядку, визначеному ст. 1261 Земельного кодексу України.

Орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору оренди землі, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк після закінчення строку, на який було укладено попередній договір.

Якщо Орендар має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, він зобов’язаний письмово повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк 60 календарних днів.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. 

ОРЕНДНА ПЛАТА

 1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у національній валюті України. Розмір річної орендної плати визначається за результатами земельних торгів (протокол №__ земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки від_________ ) і становить _____ грн.___коп. ( ___ грн. ____ коп.) в рік на рахунок (ІВАN) №UA       ; отримувач – ГУК Львів/Червоноградська тг/    ; банк отримувача – Казначейство України (ел.адм.подат.); код отримувача (ЄДРПОУ) 38008294; код класифікації доходів бюджету -                  .
 2. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
 3. Орендна плата за перший рік оренди підлягає сплаті орендарем у порядку та строки визначені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 21 ст.137 Земельного кодексу України, гарантійний внесок, сплачений до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних торгів) зараховується до сплати річної орендної плати.

 Орендар доплачує за перший рік оренди земельної ділянки в сумі ______грн.___коп. (______ грн.______коп.)  без ПДВ, яка перераховується на розрахунковий рахунок (ІВАN) №UA           ; отримувач – ГУК Львів/Червоноградська тг/          ; банк отримувача – Казначейство України (ел.адм.подат.); код отримувача (ЄДРПОУ) 38008294; код класифікації доходів бюджету -           .

Орендна плата за наступні роки оренди земельної ділянки перераховується Орендарем відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Орендна плата Орендарем вноситься виключно в грошовій формі.
 2. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

                                                                                                                             (періодичність)

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки орендованої  земельної ділянки (у такому випадку Орендар самостійно обчислює розмір орендної плати на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку і додаткова угода до договору оренди щодо зміни розміру орендної плати не укладається);

-  в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

 1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

- стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення;

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 1. Земельна ділянка передається в оренду для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі.
 2. Цільове призначення земельної ділянки: згідно класифікації видів цільового призначення земель КВЦПЗД – 03.07 – «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі».
 3. Умови збереження стану об’єкта оренди:

- Орендар несе відповідальність за неналежне використання земельної ділянки та погіршення її стану;

- у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків.

 

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 1. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193);

 1. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягає відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
 2. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем, не підлягають відшкодуванню.
 3. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

 1. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 1. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.
 2. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Права Орендодавця:

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування, додержання державних стандартів, норм і правил;

- своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку;

 1. Обов’язки Орендодавця:

Орендодавець зобов'язаний:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

- відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

 1. Права Орендаря.

Орендар земельної ділянки має право:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- отримувати доходи.

 1. Обов’язки Орендаря:

Орендар земельної ділянки зобов'язаний:

- приступати до використання  земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації права оренди;

- у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію договору відповідному податковому органу.

- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі;

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку.

- виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки.

- на вимогу Орендодавця вчасно звільнити земельну ділянку в разі суспільної необхідності;

- відповідно до ч.24 ст. 137 Земельного кодексу України:

відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі 4612 грн., 50 коп. (чотири тисячі шістсот дванадцять грн., 50 коп.) згідно виставлених рахунків.

 

РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.

СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

 1. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

 1. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-Орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 1. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:

- несплата орендарем орендної плати терміном більше трьох місяців підряд;

- недосягнення  згоди між сторонами щодо умов, передбачених п.14 цього договору;

- передача земельної ділянки в суборенду без згоди Орендодавця;

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

 Розірвання договору в односторонньому порядку здійснюється за рішенням міської ради.

 1. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Невід’ємною частиною договору є:

- протокол №____про результати земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки   від ________ 20_____року.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

           Орендодавець

                         Орендар

-------------------------------------------------------
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані(серія, номер, ким і коли виданий),

(переможець аукціону)

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані

(серія, номер, ким і коли виданий),

Червоноградська міська рада,

від імені якої діє перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 Балко Дмитро Ігорович  на підставі довіреності, виданої 14 грудня 2021року за № 2471

найменування юридичної особи,

____________________________________

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)

______________________________

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений),

 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 25.10.2021, 1004191070016000401

(ІВАN) №UA                                                       ; отримувач – ГУК Львів/Червоноградська тг/______________; банк отримувача – Казначейство України (ел.адм.подат.);

код отримувача (ЄДРПОУ) 38008294; код класифікації доходів бюджету -_________.

відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

 

 

 

Місцезнаходження юридичної особи

 

 

Місце проживання фізичної особи

____________________________________________

80100, Львівська область, м. Червоноград, просп. Шевченка, 19
(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

 (індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

    Ідентифікаційний код: 26269722

Ідентифікаційний код: ___________________

                                                          (юридичної особи)

                          (фізичної особи)

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Орендодавець

Орендар

 

         ___________________________

______________________________

МП (за наявності печатки)

         МП (за наявності печатки)

 

 

 

АКТ ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

До договору оренди землі від « ____» ________  20___ р.

 

м. Червоноград                                                                                  «___» __________ 20___р.

 

Червоноградська міська рада (код 26269722), від імені якої діє перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балко Дмитро Ігорович, на підставі  довіреності, виданої 14 грудня 2021 року за № 2471, (далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та ___________________ (далі за текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей акт прийому – передачі земельної ділянки до договору оренди землі від «___» __________  20___р. про нижче наведене:

 1. Згідно з п.1, п.2 договору оренди землі від «___» __________ 20___р. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі, з кадастровим номером 4611800000:02:006:0058,

площею: 0,0280 га, яка розташована за адресою: в місті Червоноград на вулиці Стуса.

 1. Орендодавець передає Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з умовами договору.
 2. Цей акт прийому – передачі земельної ділянки є невід’ємною частиною договору оренди землі.
 3. Акт складено у двох екземплярах для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

             ПЕРЕДАВ                                                              ПРИЙНЯВ

Орендодавець

Орендар

Червоноградська міська рада, від імені якої діє перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балко Дмитро Ігорович на підставі довіреності, виданої 14 грудня 2021року за № 2471

найменування юридичної особи,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений),
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 25.10.2021, 1004191070016000401

(ІВАN) №UA____________________________, ЄДРПОУ 37983843, код класифікації доходів бюджету -__________, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП),  отримувач – УК у

м. Червоногр./Червоноград/______________.

(відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

___________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

паспорт _________________

виданий _____________________

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)

Місце проживання фізичної особи

__________________,

вул. _______________

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер: ____________

                                                             (фізичної особи)

 

 

 

 

Місце знаходження юридичної особи

 

80100 Львівська область, м. Червоноград,

просп. Шевченка, 19

 

(юридичної особи)

 

 

 

Підписи сторін

 

 

Орендар

______________

МП (за наявності печатки)

 

 

Орендар

______________

МП (за наявності печатки)

 

 

Приєднані файли:
№39(27М23)23. Вкл Ел торги оренди Стуса 0,0280.doc
Поширити: