ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

 ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

дев’ята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

     

_____________

м.Червоноград

                     № _________

     

Про затвердження Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків» та затвердження персонального складу комісії

 

 

 

 

       

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про запобігання корупції» та «Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 №126,  Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків», що додається.
 2. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій).
 3. Затвердити персональний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій), згідно додатку №1.
 4. Доручити комісії провести оцінку корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій) та подати на розгляд Червоноградської міської ради відповідний звіт про оцінку 45 (сорока п’яти) днів з моменту прийняття цього рішення.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації (Майданович С.В.)

 

 

Мiський голова                                                                     Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Червоноградської

 міської ради

                                                                 №__________

                                                                                         від_________

 

Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

 

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій).

Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки антикорупційної програми Червоноградської міської ради або під час її періодичного перегляду.

 1. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішнє середовище - організаційно-управлінські процеси в Червоноградській міській раді, її виконавчих органах та підвідомчих юридичних особах (комунальних підприємствах, установах, організаціях), спрямовані на забезпечення реалізації ними законодавчо закріплених функцій та завдань;

зовнішнє середовище - ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо Червоноградською міською радою, її виконавчими органами, посадовими особами підвідомчих юридичних осіб, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники;

ідентифікація корупційних ризиків - визначення чинників корупційного ризику у діяльності/бездіяльності посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій), що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом місцевого самоврядування визначених цілей та завдань;

об’єкт оцінки корупційних ризиків - функції та завдання Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій), їх посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації;

оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику;

чинники корупційного ризику - умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

 1. Оцінку корупційних ризиків проводить комісія з оцінки корупційних ризиків Червоноградської міської ради (далі - комісія), до складу якої входять працівники структурних підрозділів Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій) та, за згодою, представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері його діяльності.
 2. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

оцінка корупційних ризиків;

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

 

ІІ. Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків в органі влади

 1. Підготовка до проведення оцінки корупційних ризиків включає такі етапи:

прийняття Червоноградською міською радою рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;

публікація рішення про проведення оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради;

формування комісії;

розробка робочого плану оцінки корупційних ризиків (далі - робочий план).

 1. Червоноградська міська рада приймає рішення про проведення оцінки корупційних ризиків, яке з метою залучення до складу комісії представників громадськості та експертів не пізніше семи робочих днів до моменту затвердження її складу розміщується на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради.
 2. Членом комісії з оцінки корупційних ризиків можуть бути представники громадськості, що мають освіту не нижче рівня бакалавра у сфері права чи економіки. Представник експертного середовища можуть бути членами комісії з оцінки корупційних ризиків за умови наявності у них досвіду роботи в сфері права, антикорупційної чи аналітичної діяльності не менше двох років.
 3. Постійна депутатська комісія з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації подає на розгляд Червоноградської міської ради кандидатури осіб, які виявили бажання стати членами комісії, після розгляду заяв цих осіб на засіданні постійної депутатської комісії.
 4. Червоноградська міська рада своїм рішенням визначає голову комісії та її персональний склад, строк проведення оцінки корупційних ризиків, а також затверджує положення про неї.

До складу комісії, серед іншого, включаються голова та заступник постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації, представники відділу з питань персоналу, юридичного відділу, фінансового управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій) (за згодою), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

 1. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план, який затверджує голова комісії.

У робочому плані відображається інформація про:

об’єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту;

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

Червоноградська міська рада забезпечує комісію матеріальними ресурсами, необхідними для проведення оцінки корупційних ризиків.

 

IІI. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків

 1. Оцінці корупційних ризиків передує їх ідентифікація.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Червоноградській міській раді, її виконавчих органах та підвідомчих юридичних особах (комунальних підприємствах, установах, організаціях) визначаються його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

 1. Ідентифікація корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій) на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій), аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом місцевого самоврядування дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій) передбачає вивчення та аналіз таких питань:

організаційна структура Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій);

система внутрішнього контролю;

управління персоналом;

проведення процедур закупівель;

надання адміністративних послуг;

реалізація контрольно-наглядових функцій;

дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

інші питання, що виникають в результаті діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій).

 1. Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків є:

інтерв’ювання (соціологічне опитування), анкетування (в тому числі анонімне) працівників органу влади, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Червоноградською міською радою, її виконавчими органами та підвідомчими юридичними особами (комунальними підприємствами, установами, організаціями), зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;

нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій);

аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;

результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в Червоноградській міській раді, її виконавчих органах та підвідомчих юридичних осібах (комунальних підприємств, установ, організацій);

публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

інформація з відкритих реєстрів;

звернення, що надійшли до Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій) від фізичних та юридичних осіб.

 1. Ідентифікація корупційних ризиків передбачає визначення та класифікацію корупційних ризиків за категоріями та видами.

За категоріями корупційні ризики можуть бути:

зовнішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків не пов'язана з виконанням Червоноградською міською радою, її виконавчими органами та підвідомчими юридичними особами (комунальними підприємствами, установами, організаціями)відповідних функцій та завдань);

внутрішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків безпосередньо пов'язана з організаційно-управлінською діяльністю в органі місцевого самоврядування відповідно до покладених на нього функцій і завдань).

За видами корупційні ризики можуть бути:

нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація у законодавстві положень щодо виконання Червоноградською міською радою, її виконавчими органами та підвідомчими юридичними особами (комунальними підприємствами, установами, організаціями) функцій та завдань);

організаційні (невизначення або нечітке визначення процедур виконання органом місцевого самоврядування функцій та завдань);

кадрові;

фінансово-господарські;

адміністративні;

контрольно-наглядові тощо.

Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним. Червоноградська міська рада може визначати перелік видів корупційних ризиків, враховуючи специфіку покладених на неї завдань і функцій.

 1. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Червоноградської міської ради або конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі заходи контролю та опис корупційного ризику.

 

ІV. Оцінка корупційних ризиків

 1. Оцінка корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
 2. Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначається відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, з урахуванням часових меж.

Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційного ризику йому присвоюється рівень низький, середній або високий.

Частота випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, визначається за такими рівнями:

напевно або майже напевно - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути скоєно у короткостроковій перспективі - найближчі кілька місяців (до одного року) - та може бути повторено;

рідко - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, було вчинено тільки один раз протягом останніх трьох років та існує ймовірність, що його буде вчинено протягом трьох років;

ніколи - корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, не було скоєно і вірогідність його вчинення майже неможлива.

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за трибальною шкалою:

низька - 1 бал;

середня - 2 бали;

висока - 3 бали.

Приклад оформлення результатів оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику наведено у додатку №1 до цього Положення.

 1. Відповідно до критеріїв наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, корупційному ризику присвоюється рівень низький, середній або високий.

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюються відповідно до розмірів втрат Червоноградської міської ради, її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій), які комісія встановлює самостійно.

Приклад рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення наведено у додатку №2 до цього Положення.

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюються за трибальною шкалою:

низький - 1 бал;

середній - 2 бали;

високий - 3 бали.

Приклад оформлення результатів оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведено у додатку №3 до цього Положення.

 1. Пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Приклад оформлення результатів оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено у додатку №4 до цього Положення.

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою:

низька - від 1 до 2 балів;

середня - від 3 до 4 балів;

висока - від 6 до 9 балів.

Приклад визначення пріоритетності корупційних ризиків наведено у додатку №5 до цього Положення.

 

 1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
 2. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади комісія готує звіт.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків містить:

опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

 1. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.
 2. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків викладаються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, форму якої наведено в додатку №6  до цього Положення, та є невід’ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.
 3. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування затверджується Червоноградською міською радою та включається до антикорупційної програми.
 4. У разі виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб’єктом прийняття яких не є орган влади, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляються до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних
ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних
осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

 

Ймовірність

Ідентифіковані ризики

Низька

Середня

Висока

Ризик 1

1

 

 

Ризик 2

 

2

 

Ризик 3

 

 

3

Ризик 4

1

 

 

Ризик 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

ПРИКЛАД
рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення

Рівень ймовірності

Критерії визначення рівня ймовірності

фінансові втрати органу влади

рівень відповідальності

репутаційні втрати органу влади

Високий

Значні фінансові втрати

Очікуються судові процеси проти органу влади або його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність

Втрата репутації серед широких верств населення

Середній

Фінансові втрати наявні, але незначні

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність

Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів

Низький

Не очікується фінансових втрат

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність

Втрата репутації серед працівників органу влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцієюНаслідки

Ідентифіковані ризики

низький

середній

високий

Ризик 12Ризик 2

3

Ризик 3

3

Ризик 4

1

Ризик 5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики

Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (бали)

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (бали)

Пріоритетність корупційних ризиків*

Оцінка

Ризик 1

1

2

2 (1х2)

низька

Ризик 2

2

3

6 (2х3)

висока

Ризик 3

3

3

9 (3х3)

висока

Ризик 4

1

1

1 (1х1)

низька

Ризик 5

1

3

3 (1х3)

середня

___________
* Сумарне числове значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

ПРІОРИТЕТНІСТЬ
корупційних ризиків

Наслідок

Ймовірність

низька

середня

висока

Високий

3 (1 x 3)

6 (2 x 3)

9 (3 x 3)

Середній

2 (1 x 2)

4 (2 x 2)

6 (3 x 2)

Низький

1 (1 x 1)

2 (2 x 1)

3 (3 x 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6
до Положення «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради,
її виконавчих органів та підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій)»

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

До Рішення Червоноградської

 міської ради

№________________________
від_______________________

 

Персональний склад комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ, організацій)

 

1.     Цюпа Віталій Петрович                                

Начальник юридичного відділу

 

2.     Купровська Любов Миколаївна                   

Начальник відділу з питань                           

персоналу

 

3.     Сементух Леся Іванівна                

Начальник фінансового управління

 

4.     Мусій Олег Ігорович                                                                                      

Головний спеціаліст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.     Майданович Софія Володимирівна

Голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації

 

6.     Курінна Наталія Миронівна

Секретар постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації

 

 

 

Приєднані файли:
Поширити: