ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

Девята  сесiя восьмого скликання

 Р I Ш Е Н Н Я         

 

 

 

 

        

м.Червоноград

 

_______

 

    __________

 

 

 

Про затвердження Порядку

призначення на посаду керівника

 

 

 

       

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», ПКМУ від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305», рішення п’ятдесят третьої сесії сьомого скликання Червоноградської міської ради Львівської області № 1737 20.08.2021 « Про реорганiзацiю Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда в Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi», Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок призначення на посаду керiвника закладу дошкільної

освіти у новій редакції, що додається.

 1. Вважати такими, що втратили чинність рішення сесії Червоноградської

міської ради № 95  03.03.2016 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників дошкільних навчальних закладів Червоноградської міської ради Львівської області»,  № 945 19.07.2018 «Про внесення змін до рішення сесії Червоноградської міської ради від 03.03.2016  № 95 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників дошкільних навчальних закладів Червоноградської міської ради Львівської області»

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту ( Кудрик І.І.).

  

 

Мiський голова 

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Рiшення Червоноградської

                                                                                 мiської ради

                                                                                       «____»____________2021 р. №_____

 

ПОРЯДОК

призначення на посаду керiвника закладу дошкільної освіти

(нова редакція)

 

 1. Цей порядок призначення на посаду керiвника закладу дошкільної освіти за результатами конкурсного вiдбору ( далi Порядок ) визначає механiзм призначення на посаду керiвника закладу дошкільної освіти Червоноградської міської ради Львівської області.

2.Квалiфiкацiйнi вимоги до претендентiв на посаду керiвника закладу дошкільної освіти:

- бути громадянином України;

- вiльно володiти державною мовою;

- мати вищу педагогічну освіта;

- мати стаж педагогiчної та/або науково педагогічної роботи не менше трьох років;

- мати організаторські здібності;

- мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 1. Перелiк документiв, якi необхiдно подати для участi в конкурсному вiдборi:

- заяву або мотивацiйний лист про участь у конкурсi;

- автобiографiю;

- заповнений особовий листок з облiку кадрiв;;

- двi фотокартки розмiром 4X6 см.;

- копiю паспорта громадянина України;

- копiю документiв про освiту, пiдвищення квалiфiкацiї, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копiю вiйськового квитка ( для вiйськовозобов’язаних );

- перспективний план розвитку закладу дошкільної освіти.

 1. Етапи проведення конкурсного вiдбору:

- публiкацiя оголошення про проведення конкурсу;

- прийом документiв вiд осiб, якi бажають взяти участь у конкурсi, та їх попереднiй розгляд на вiдповiднiсть встановлення квалiфiкацiйним вимогам до вiдповiдного рiвня посади;

-   вивчення конкурсною комiсiєю поданих документiв;

-  спiвбесiда з кандидатами;

-  вiдбiр кандидата на посаду керiвника закладу дошкільної освіти.

5.Призначення керiвникiв закладiв дошкільної освіти здiйснює начальник  вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради вiдповiдно до дiючого законодавства  за результатами  конкурсного вiдбору, що проводиться вiдповiдно до цього Порядку, шляхом укладання контракту.

 1. Пiдставою для проведення конкурсного вiдбору є рiшенння вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi.

Пiдставами для прийняття вiдповiдного рiшення є :

 • утворення нового закладу дошкільної освіти;
 • наявнiсть вакантної посади керiвника закладу дошкільної освіти;

            - прийняття рiшення щодо припинення ( розiрвання ) трудового договору ( контракту ) з керiвником закладу дошкільної освіти.

 1. Рiшення та оголошення про проведення конкурсного вiдбору оприлюднюється в мiсцевих засобах iнформацiї або на офiцiйному веб-сайтi вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi та закладу дошкільної освіти ( в разi наявностi такого веб-сайту ) не пiзнiше нiж за один мiсяць до початку проведення конкурсного вiдбору.

            В оголошеннi про проведення конкурсного вiдбору зазначаються :

- найменування та  мiсце знаходження закладу дошкільної освіти;

            - найменування посади та умови оплати працi;

            -квалiфiкацiйнi вимоги до претендентiв на посаду керiвника закладу дошкільної освіти;

            - перелiк документiв, якi необхiдно подати для участi в кокурсному вiдборi, та строк їх подання;

            - дата, мiсце та етапи проведення конкурсного вiдбору;

            - строк подання документiв для участi у конкурсному вiдборi становить 30 календарних днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного вiдбору.

 1. Для проведення конкурсного вiдбору вiддiл освiти Червоноградської мiської ради  наказом керiвника утворює конкурсну комiсiю,  до складу якої включаються: заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради ( що курує галузь освiти), голова постiйної депутатської профiльної комiсiї (у разі відсутності голови  протокольно делегований представник комісії),  представники  вiддiлу освiти, ЦПРПП, представник педагогiчного колективу, представник громадського об’єднання батькiв вихованцiв закладу дошкільної освіти, (обраного на  засіданні батькiвського комiтетi закладу, сформаваного з голiв (представникiв) усiх комiтетiв груп).

            Засiдання конкурсної комiсiї вважається правоможним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин усiх членiв комiсiї. Рiшення конкурсної комiсiї приймається бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв комiсiї. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос голови конкурсної комiсiї.

 1. Конкурсний вiдбiр полягає у :

            9.1.Поданнi претендентом документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, вказаних у п.3 Порядку.

            9.2.Поданнi претендентом заяви або мотивацiйного листа про участь у конкурсi, перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти та проведенні ним  публічної презентації на засіданні конкурсної комісії.

            9.3. Вивченнi конкурсною комiсiєю поданих документiв.

 Вивчення конкурсною комiсiєю поданих документiв не може здiйснюватися бiльш як п’ять робочих днiв.

 1. Конкурсна комiсiя протягом одного робочого дня пiсля завершення вивчення поданих документiв надає претендентам та керiвнику вiддiлу освiти висновок щодо результатiв конкурсного вiдбору.

Кожен претендент може надати обгрунтованi заперечення щодо висновку до вiддiлу освiти, що призначає керiвника закладу дошкільної освіти, не пiзнiше нiж через п’ять робочих днiв з дати його отримання.

 1. На пiдставi висновку та заперечень ( за наявностi ), зазначених у пунктi 10 цього Порядку, не ранiше нiж через п’ять робочих днiв та не пiзнiше нiж через десять робочих днiв з дати їх отримання, вiддiл освiти, що призначає керiвника закладу дошкільної освіти, укладає контракт термiном до 5 рокiв з визначеним конкурсною комiсiєю претендентом на посаду керiвника закладу дошкільної освіти з дотриманням вимог законодавства про працю,
 2. Конкурсний вiдбiр визначається таким, що не вiдбувається, в разi, коли:

            - вiдсутнi мотивацiйнi листи (заяви )  про участь у конкурсному вiдборi;

            - жоден з претендентiв не пройшов конкурсного вiдбору;

            - конкурсною комiсiєю не визначено претендента.

Пiдставою для визнання конкурсного вiдбору таким, що не вiдбувся, є рiшення вiддiлу освiти, що призначає керiвника закладу дошкільної освіти.

Якщо конкурсний вiдбiр не вiдбувся, проводиться повторний конкурсний вiдбiр вiдповiдно до цього Порядку.

 1. Результати конкурсного вiдбору оприлюднюються в мiсцевих засобах iнформацiї або на офiцiйному веб-сайтi вiддiлу освiти, що призначає керiвника закладу дошкільної освіти та закладу дошкільної освіти ( у разi наявностi такого веб-сайту).

 

 

Приєднані файли:
Поширити: