ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

дев’ятнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

__________

м. Червоноград

                         №____

 

 

 

Про утворення відділу державного

контролю за використанням та

охороною земель Червоноградської міської ради

 

На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", Законів України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 26, пункту 6 частини четвертої статтi 42 та статтi 54 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, з метою створення виконавчого органу з державного контролю за використанням та охороною земель Червоноградської міської територіальної громади та здійснення такого контролю, Червоноградська міська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

 1. Утворити відділ державного контролю за використанням та охороною земель у складі:

Начальник відділу, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель – 1;

Головний спеціаліст, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель – 1;

Провідний спецiалiст, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель – 1.

 

 1. Затвердити:

2.1. Положення про вiддiл державного контролю за використанням та охороною земель Червоноградської міської ради, що додається.

2.2. Структуру виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та інформації (Майданович С.В.).

 

Міський голова                                                                             Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення Червоноградської мiської ради

від 25.08.2022 р. №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вiддiл державного контролю за використанням та охороною земель Червоноградської мiської ради

 

 1. Загальнi положення

 

1.1. Вiддiл державного контролю за використанням та охороною земель Червоноградської мiської ради є виконавчим органом Червоноградської мiської ради.

Вiддiл державного контролю за використанням та охороною земель Червоноградської мiської ради (далi - Вiддiл), створений вiдповiдно до ст. 54 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi". Утворення Вiддiлу є виключною компетенцiєю Червоноградської мiської ради.

Вiддiл пiдконтрольний та пiдзвiтний Червоноградськiй мiськiй радi, пiдпорядкований Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради, Червоноградському мiському головi та першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

Вiддiл є самостiйним, не має статусу юридичної особи.

 

1.2. Вiддiл забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на територiї Червоноградської мiської територіальної громади, виконання делегованих повноважень Червоноградської мiської ради i її виконавчого комiтету у сферi здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, визначених Законом України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

 

1.3.У своїй дiяльностi Вiддiл керується Конституцiєю України, Законами України, Земельним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Львiвської обласної i Червоноградської мiської рад та її виконавчого комiтету, розпорядженнями i дорученнями Червоноградського мiського голови, розпорядженнями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, цим Положенням та iншими законодавчими актами.

 

1.4. Посадовi особи, що працюють у Вiддiлi, є посадовими особами мiсцевого самоврядування-державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель. Вiдповiдно до цього Положення реалізують функцію державного контролю за використанням та охороною земель на територiї Червоноградської мiської територіальної громади, i отримують заробiтну плату за рахунок мiського бюджету.

1.5. Державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель може бути громадянин України, який має вищу освіту, стаж професійної діяльності у сфері землеустрою та/або у сфері права або стаж роботи в органах, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, не менше одного року.

 

 1. Повноваження Вiддiлу

 

 1. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за:

1.1. Виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур'янами, чагарниками.

1.2. Дотриманням режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства України щодо збереження захисних насаджень і межових знаків.

1.3. Виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель, експлуатацією, збереженням протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.

 1. Внесення до органів виконавчої влади або Червоноградської міської ради клопотання щодо:

2.1. Приведення у відповідність із законодавством України прийнятих рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

2.2. Припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків.

2.3. Припинення права користування земельною ділянкою відповідно до законодавства України.

 1. Звернення до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням.
 2. Вжиття відповідно до законодавства України заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам".
 3. Здійснення інших повноважень відповідно до закону.

 

 1. Державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель мають право:

 

3.1. Безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель.

3.2. Давати обов'язкові для виконання приписи з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків.

3.3. Складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством України порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

3.4. У разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення.

3.4. Викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України.

3.5. Передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

3.6. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України.

3.7. Звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

3.8. Державні інспектори під час виконання службових обов'язків мають право на носіння форменого одягу встановленого зразка та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Керiвництво Вiддiлу

 

4.1. Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України i звiльняється з посади міським головою. Начальник Відділу одночасно є державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель.

4.2. До конкурсу на посаду начальника Вiддiлу допускається i призначається особа- громадянин України, який має вищу освіту, стаж професійної діяльності у сфері землеустрою та/або у сфері права або стаж роботи в органах, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, не менше одного року.

4.3 Начальник Вiддiлу:

4.3.1. Безпосередньо пiдпорядкований Червоноградському мiському головi та  першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

4.3.2. Здiйснює керiвництво Вiддiлом, забезпечує доведення до виконавцiв нормативних та розпорядчих документiв, здійснює державний контроль за використанням та охороною земель на території Червоноградської міської територіальної громади.

4.3.3 Готує посадовi iнструкцiї, визначає завдання i розподiляє обов'язки мiж спiвробiтниками Вiддiлу, сприяє пiдвищенню їх квалiфiкацiї.

4.3.4. Здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до Положення про Вiддiл, а також покладених на нього завдань окремими рiшеннями Червоноградської мiської ради, її виконавчого комiтету, розпорядженнями та дорученнями мiського голови.

 

5.Вiдповiдальнiсть

 

5.1. Начальник Вiддiлу несе персональну вiдповiдальнiсть за:

5.1.1. Виконання покладених на Вiддiл завдань i здiйснення ним своїх функцiональних обов'язкiв вiдповiдно до цього Положення.

5.1.2. Вiдповiднiсть прийнятих ним рiшень вимогам чинного законодавства.

5.1.3. Виконання рiшень Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету, розпоряджень i доручень Червоноградського мiського голови.

5.1.4. Своєчасну i достовiрну подачу iнформацiй та звiтiв, що входять до компетенцiї Вiддiлу, стан дiловодства.

5.1.5. Розгляд заяв i звернень громадян, фiзичних та юридичних осiб у термiни встановленi чинним законодавством.

5.2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель несуть відповідальність згідно із законом.

 

 1. Умови оплати працi Вiддiлу

 

Оплата працi спiвробiтникiв Вiддiлу здiйснюється згiдно з чинним законодавством.

 1. Заключнi положення

 

7.1. Вiддiл утримується за рахунок мiського бюджету.

Структуру, граничну чисельнiсть Вiддiлу затверджує Червоноградська мiська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Червоноградський мiський голова.

7.2. Вiддiл має свiй бланк, веде дiловодство вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства у виконавчих органах Червоноградської мiської ради.

7.3 Мiський голова створює умови для нормальної роботи i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Вiддiлу, забезпечує їх примiщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехнiки, вiдповiдно обладнаними мiсцями зберiгання документiв, а також законодавчими та iншими нормативними актами i довiдковими матерiалами.

7.4. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Вiддiлу проводиться Червоноградською мiською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Поширити: