ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

______________

м.Червоноград

 _____________          

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення

про конкурс на посаду керівни-

ка закладу загальної середньої

освіти

 

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Червоноградська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної сердньої освіти в новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Червоноградської міської ради від 24.09.2020 № 1790 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти».

3.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну депутатську комісю з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту ( Кудрик І.І.).

 

 

Міський голова                                                         Андрій  ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення Червоноградської

                                                                           міської ради

                                                                                          «____»____________2021 р. №_____

 

Положення

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

(нова редакція)

 

 

1.Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі Положення) визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального  закладу загальної середньої освіти.

    2.Рішення про проведення конкурсу приймається  відділом освіти (уповноваженим органом засновника):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

4.Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти::

- бути громадянином України;

- вільно володіти державною мовою;

- мати вищу  освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) ;

- мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

- мати організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 1. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

6.Для проведення конкурсу затверджується комісія чисельністю 6 осіб :

- голова  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту;

- секретар постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту;

- два представники територіального органу центральної виконавчої влади із забезпечення якості освіти (держслужбовці);

-представник асоціації керівників загальноосвітніх шкіл м.Червонограда;

- представник Червоноградської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.

 1. Персональний склад комісії затверджується уповноваженим органом засновника (відділом освіти), який прийняв рішення про проведення конкурсу.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст.39 Закону України «Про повну загальну сереню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

            8.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсного відбору керівників закладів загальної середньої освіти здійснює відділ освіти Червоноградської міської ради (уповноважений орган засновника), представник якого уповноважений надавати інформацію про конкурс, приймати документи для участі в конкурсі та вести протоколи засідань конкурсної комісії.

      Формування тестових та ситуаційних завдань здійснює відділ освіти (уповноважений орган засновника).

 1. 9. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення або недопущення до участі в конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі в конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені цим Положенням  для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

 1. Уповноважений орган засновника (відділ освіти) організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Етапи проведення конкурсу:

- прийняття рішення про проведення конкурсу;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- затвердження персонального складу конкурсної комісії;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

-допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти,  Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом письмового тестування. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

-перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

-публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Критерії  оцінювання та зразок ситуаційного завдання визначаються цим Положенням (додаток).

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 1. 13. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 1. 14. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

до участі в конкурсному відборі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. За результатами проведення конкурсу конкурсна комісія готує подання з рекомендацією начальнику відділу освіти кандидатури для призначення на посаду директора ЗЗСО.
 2. 16. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту».

 

 

                                     

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                до рішення сесії

                                                                                Червоноградської міської ради

                                                                                ____________________

 

 1. Критерії оцінювання

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування, перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

 1. Мета проведення конкурсу на посаду керівника ЗЗСО –  об’єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів на  обрання та призначення на  посаду керівника ЗЗСО.           2. Оцінювання проходять кандидати на призначення на посаду керівника ЗЗСО, документи яких відповідають установленим вимогам. Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії до оцінювання не допускаються, про що їм повідомляється  з  відповідним обґрунтуванням.           3. Оцінювання кандидатів грунтується на чинних нормативних документах у галузі освіти.           4. Письмове тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу МОН України від 19.05.2020 № 654 «Щодо примірного переліку питань », листа МОН України від 20.05.2020 № 1/9 -264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.               Кожне тестове завдання передбачає три-чотири варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.                Тестування проходить письмово – 30 хвилин. На кожному аркуші при тестуванні кандидат ставить дату та свій підпис.               Оцінювання письмового тестування проводиться за такими критеріями:- один бал надається за правильну відповідь;- нуль балів – за неправильну відповідь. Максимальна кількість набраних балів становить – 30.               5. Ситуаційне завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності кандидата на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора ЗЗСО.               Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 20 хвилин. Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань, розкладених нп столі (не більше десяти), які витягуються одним із членів комісії із запакованого конверта під час проведення конкурсного відбору. Після написання відповідей на кожному аркуші проставляються підпис кандидата  та дата. Під час оцінювання ситуаційного завдання виставляються такі бали:5 балів – кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання  посадових обов’язків;4 бали - кандидатам, які виявили добрі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання  посадових обов’язків;3 бали - кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, який необхідний для ефективного виконання  посадових обов’язків;2 бали – кандидатам, які розуміють основні поняття педагогічної ситуації, але допустили значну кількість помилок;1 бал –кандидатам з низьким рівнем професійних компетентностей.Максимальна кількість балів – 5.Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики у сфері освіти);- управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах ЗЗСО);- психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати доброзичливу атмосферу, ініціативу та відповідальність);- лідерська компетентність (здатність впливати на людей і формувати команду своїх послідовників);- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).               Зразок ситуаційного завданняБатьки учнів, які навчаються у інклюзивному класі, звернулися до директора школи з питанням, що їхні діти не отримують повного обсягу програмового матеріалу, оскільки в класі навчаються діти з особливими освітніми потребами і вчитель багато часу на уроці приділяє їм увагу.

 

Якими мають бути дії директора школи в даній ситуації?

 

 1. Презентацію перспективного плану розвитку ЗЗСО здійснюється державною мовою публічно і відкрито, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії. Виступ повинен тривати не більше 20 хвилин. Для оцінювання презентації використовується такі критерії:- 5 балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю і правильно розкрили всі напрямки роботи ЗЗСО та правильно відповіли на поставлені запитання;- 4 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані не в повному обсязі розкрили   напрямки роботи ЗЗСО та правильно відповіли на поставлені запитання;- 3 бали - виставляється кандидатам, які в перспективному плані  частково розкрили окремі напрямки роботи ЗЗСО та допустили  неточності у відповідях на поставлені запитання;- 2 бали - виставляється кандидатам, які в перспективному плані  розкрили окремі напрямки роботи ЗЗСО з допущенням помилок  і неправильно відповіли на поставлені запитання.- 1 бал виставляється кандидатам, які на низькому  рівні розкрили певні напрямки роботи ЗЗСО, не відповіли на поставлені запитання.Максимальний бал оцінювання – 5 балів.При оцінюванні презентації до уваги беруться:- ступінь володіння змістом, розуміння завдання;- відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, освітнім запитам громадськості;- культура мовлення;- ступінь розкриття всіх напрямків функціонування ЗЗСО;- повнота відповідей на запитання членів комісії.               7. Оцінювання усіх видів конкурсу проводиться індивідуально кожним членом конкурсної комісії із заповненням у індивідуальну відомість (за особистим підписом) результатів оцінювання за формою, що додається.               Підсумковий рейтинг балів кандидата визначається шляхом додавання суми балів, виставлених кожним членом комісії кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства шляхом письмового тестування, розв’язання ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу із заповненням головою комісії у зведену відомість результатів оцінювання (за особистими підписами всіх членів комісії) за формою, що додається.               Результати конкурсу оформляються протоколом відповідно до порядку денного та із зазначенням результатів кожного виду конкурсу.               Переможцем визначається особа, яка набрала найбільшу кількість балів за результатами  усіх випробувань про що зазначається в протокол.                 Секретар міської ради                                                                       О.ГРАСУЛОВ

 

 

 

Відомість

 результатів оцінювання письмового тестування,

ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку ЗЗСО

 

Прізвище,

ім’я, по батькові кандидата

Види

оцінювання

Оцінка

члена

комісії

 

Оцінювання письмового

тестування

 

Оцінювання

 ситуаційного завдання

 

Оцінювання презентації

перспективного плану розвитку ЗЗСО

 

 

Сума балів

 

 

Оцінювання письмового

тестування

 

Оцінювання

 ситуаційного завдання

 

Оцінювання презентації

перспективного плану розвитку ЗЗСО

 

 

Сума балів

 

 

Голова/член комісії                                                         ( ініціали та прізвище)              

 

Дата

 

 

Зведена відомість

 результатів оцінювання письмового тестування,

ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку ЗЗСО

 

Прізвище

ім’я, по  батькові

кандидата

Види

оцінювання

Оцінка голови

комісії

Кардинал І.П.

Оцінка секретаря

комісії

Колесник М.В.

Оцінка члена

комісії

Захарко С.Д.

Оцінка члена

комісії

Курівчак Н.М.

Оцінка члена

комісії

Гатала Г.В.

Оцінка члена

комісії

Суханов О.О.

 

Письмове тестування

 

 

 

 

 

 

Письмове вирі-

шення ситуацій- ного завдання

 

 

 

 

 

 

Презентація пер-

спективного пла

ну розвитку ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

Сума балів:

 

 

 

 

 

 

Підсумковий рейтинг балів:

 

Письмове тестування

 

 

 

 

 

 

Письмове вирі-

шення ситуацій- ного завдання

 

 

 

 

 

 

Презентація пер-

спективного пла

ну розвитку ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

Сума балів:

 

 

 

 

 

 

Підсумковий рейтинг балів:

 

Голова комісії :                                                                                                             (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії  :                                                                                                              (ініціали та прізвище)

 

Дата                       

 

Секретар  міської ради                                                                             О.ГРАСУЛОВ

 

Приєднані файли:
Поширити: