Вiддiл у справах дiтей

Загальна інформаціяАдреса: 80100 Червоноград, пр. Шевченка,19. тел.(03249) 3-13-70, 3-12-63
E-mail: vusd_chmvk@ukr.net
Начальник вiддiлу: Гейда Олександра Володимирiвна

Режим роботи вiддiлу:

понедiлок - четвер з 8.00 до 17.15
п’ятниця - з 8.00 до 16.00
обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
вихiднi днi - субота, недiля
Спецiалiсти вiддiлу: Мазурак Оксана Степанівна, Тадра Оксана Михайлiвна


Основними завданнями вiддiлу є:
- реалiзацiя на вiдповiднiй територiї державної полiтики з питань соцiального захисту дiтей i запобiгання дитячої бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню правопорушень дiтьми ;
- розроблення i здiйснення самостiйно та разом з iншими структурними пiдроздiлами органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо захисту прав, свобод i законних iнтересiв дiтей; реалiзацiя на територiї Червоноградської мiської ради державної полiтики з питань соцiального захисту дiтей i запобiгання дитячої бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню правопорушень дiтьми ;
- розроблення i здiйснення заходiв щодо захисту прав, свобод i законних iнтересiв дiтей;
координацiя зусиль органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi у вирiшення питань соцiального захисту дiтей та органiзацiї роботи iз запобiгання дитячої бездоглядностi та безпритульностi ;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування в дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi сiм’ї ;
- здiйснення контролю за умовами утримання i виховання дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi ; забезпечення ведення та функцiонування ЄIАС « Дiти » ;
- ведення державної статистики щодо дiтей ;
- ведення облiку дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соцiально-реабiлiтацiйних центрiв;
- улаштування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, пiд опiку, пiклування до дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей, сприяння усиновленню;
Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
- органiзовує розроблення i здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення становища дiтей, їх фiзичного, iнтелектуального i духовного розвитку, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi, запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень ;
- надає органам мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам та органiзацiям усiх форм власностi, громадським органiзацiям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо соцiального захисту дiтей та запобiгання вчиненню ними правопорушень ;
- оформляє документи на влаштування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, пiд опiку, пiклування, до прийомних сiмей та дитячих будинкiв сiмейного типу, сприяє усиновленню ;
- подає пропозицiї до проектiв регiональних програм, планiв i прогнозiв у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв дiтей ;
- забезпечує у межах своїх повноважень здiйснення контролю за додержанням законодавства щодо соцiального захисту дiтей i запобiгання вчиненню ними правопорушень ;
- здiйснює контроль за умовами утримання i виховання дiтей у спецiальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у сiм’ях опiкунiв, пiклувальникiв, дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм’ях ;
- надає органiзацiйну i методичну допомогу притулкам для дiтей, центрам соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей, соцiально-реабiлiтацiйним центрам ( дитячi мiстечка ), здiйснює безпосереднiй контроль за їх дiяльнiстю;
- веде облiк дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соцiально – реабiлiтацiйних центрiв ( дитячих мiстечок ) ;
- надає потенцiйним усиновлювачам, опiкунам, пiклувальникам, батькам- вихователям, прийомним батькам iнформацiю про дiтей, якi перебувають на облiку у вiддiлi, i видає направлення на вiдвiдування закладiв з метою налагодження психологiчного контакту з дитиною ;
- готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенцiйного опiкуна, пiклувальника ;
- проводить перевiрку умов проживання i виховання дiтей у сiм’ях опiкунiв, пiклувальникiв за окремо складеним графiком, але не рiдше, нiж раз на рiк, крiм першої перевiрки, яка проводиться через три мiсяцi пiсля встановлення опiки та пiклування ;
- бере участь у процесi вибуття дiтей iз закладiв для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та закладiв соцiального захисту для дiтей у сiм’ї усиновлювачiв, опiкунiв, пiклувальникiв, до дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей ;
- готує та подає в установленому порядку статистичну звiтнiсть ;
- розглядає в установленому порядку звернення громадян ;
- розглядає звернення власника пiдприємства, установи або органiзацiї усiх форм власностi та надає письмовий дозвiл щодо звiльнення працiвника молодше 18 рокiв ;
- проводить iнформацiйно - роз’яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенцiї, через засоби масової iнформацiї ;
- здiйснює iншi функцiї, якi випливають з покладених на неї завдань, вiдповiдно до законодавства.


Вiддiл має право:
- приймати з питань, що належить до його компетенцiї, рiшення, якi є обов’язковi для виконання органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, посадовими особами, громадянами ;
- отримувати повiдомлення вiд органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, посадових осiб про заходи, вжитi на виконання прийнятих ним рiшень ;
- отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв обласної держадмiнiстрацiї, вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi iнформацiю, документи та iншi матерiали з питань, що належать до її компетенцiї, а вiд мiсцевих органiв державної статистики – статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на неї завдань;
- звертатися до органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у разi порушення прав та iнтересiв дiтей ;
- порушувати перед органами мiсцевого самоврядування питання про направлення до спецiальних установ, навчальних закладiв усiх форм власностi дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовiльно залишали сiм’ю та навчальнi заклади ;
- влаштовувати дiтей–сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi сiм’ї, передавати пiд опiку, пiклування, на усиновлення ;
- вести справи з опiки, пiклування над дiтьми та усиновлення дiтей ;
- перевiряти стан роботи iз соцiально-правового захисту дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi, стан виховної роботи з дiтьми у навчальних закладах, за мiсцем проживання, а також у разi необхiдностi – умови роботи працiвникiв молодше 18 рокiв на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi ;
- представляти у разi необхiдностi iнтереси дiтей в судах, у їх вiдносинах з пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi ;
- проводити особистий прийом дiтей, а також їх батькiв, опiкунiв чи пiклувальникiв, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належить до її компетенцiї ;
- брати участь у обстеженнi умов проживання дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на облiку вiддiлу, за мiсцем їх проживання, навчання; вживати заходiв для соцiального захисту дiтей ;
- скликати в установленому порядку наради, конференцiї,семiнари з питань, що належать до її компетенцiї.


Вiддiл пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, об’єднаннями громадян й громадянами.
Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняє з посади мiським головою за погодженням iз заступником голови та начальником служби у справах дiтей обласної держадмiнiстрацiї.


Начальник вiддiлу:
- здiйснює керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань;
- видає у межах своєї компетенцiї накази, органiзовує i контролює їх виконання;
- органiзовує роботу працiвникiв вiддiлу, дає вiдповiднi доручення щодо виконання покладених на вiддiл завдань;
Утримання вiддiлу здiйснюється вiдповiдно до законодавства.
Гранична чисельнiсть вiддiлу, фонд оплати працi працiвникiв вiддiлу затверджується мiською радою.
Вiддiл є юридичною особою, має бланк, печатку iз зображенням Держаного Герба України i своїм найменуванням.