Відділ молоді і спорту

Про відділАдреса: 80100, м.Червоноград, вул. Героїв Маудану, 2
Начальник вiддiлу: Гаврилюк Валерiй Iванович

ПОЛОЖЕННЯ про відділ молоді та спорту виконавчого комітету Червоноградської міської ради.

    1.Загальні положення

      1.1. Відділ молоді та спорту (надалі-відділ) є виконавчим органом Червоноградської міської ради.

      1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, «Про фізичну культуру та спорт», законодавством України у сфері молодіжної політики, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Львівської облдержадміністрації, рішеннями Червоноградської міської ради, виконавчого комітету  Червоноградської міської ради та розпорядженнями міського голови.,  а також цим положенням.

 

  1. Основні завдання

 

      2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної  культури і спорту, забезпечення  її реалізації на місцевому рівні та загальне керівництво фізичною культурою, спортом та молодіжною політикою, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, створенню умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку молоді.

      2.2. Розробка місцевих комплексних та цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики, організація роботи, пов’язаної з їх реалізацією, внесення в установленому порядку на розгляд відділів та управлінь Червоноградської міської ради  проектів планів розвитку фізичної культури, спорту, молодіжної політики, пропозицій щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

2.3. Забезпечення підготовки  та  проведення  спортивних  заходів, навчально-тренувальних зборів,  заходів  щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

  1. Функції:

 

Відділ виконує такі функції:

 

3.1. Формує календарні плани, спортивних, молодіжних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

3.2. Проводить заходи, затвердженні календарними планами навчально-тренувальних зборів, спортивних, молодіжних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на дані цілі;

3.3. Сприяє громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, а також розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

3.5. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів;

3.6. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

3.7. Сприяє громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів;

3.8. Сприяє плануванню розвитку пріоритетних видів спорту в місті;

3.9. Здійснює контроль за діяльністю дитячо – юнацьких спортивних шкіл;

3.10. Здійснює в межах своїх повноважень заходи, щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

3.11. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в місті, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

3.12. Координує проведення в місті молодіжних заходів, всеукраїнських, обласних та міжнародних акцій, науково-освітніх проектів у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розвитку та змістовному  дозвіллю молоді;

3.13.  Сприяє розвитку діяльності учнівського самоврядування та волонтерського руху;

3.14. Координує роботу Молодіжної ради при міському голові;

3.15. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля молоді, сприяє збереженню та розвитку мережі молодіжних громадських організацій;

3.16. Координує роботу молодіжного хабу «Космодром».

3.17. Організовує та проводить молодіжні табори та вишколи;

3.18. Здійснює діяльність щодо національно - патріотичного виховання молоді, виявлення, підтримки і розвитку обдарованої молоді;

3.19. Сприяє розвитку неформальної та інформальної освіти серед молоді;

3.20. Залучає громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжні та інші громадські і благодійні організації до виконання молодіжних програм та програм фізкультурно-спортивної спрямованості і здійснення відповідних заходів, проведення змагань.

3.21 Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

         3.22. Перевіряє, разом з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади, стан роботи з фізичної культури і спорту, дотримання умов та розвитку сфери молодіжної політики в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

3.23. Бере участь у  створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів і споруд спортивного та молодіжного призначення (забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів);                                              

 

  1. Права та обов’язки :

 

    Відділ має право:

    4.1 Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

    4.2  Залучати спеціалістів інших підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

    4.3   Здійснювати фінансування програм і проектів у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики та надавати фінансову допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої, спортивної, дитячої та молодіжної спрямованості або їх об’єднанням, спортивно-оздоровчим клубам, секціям;

   4.4  Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

 

  1. Керівництво

 

 5.1  Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова  за погодженням з Управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

 

  1. Організація роботи:

 

6.1 Відділ утримується за рахунок коштів міського  бюджету;

6.2 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників затверджує міський голова;

         6.3. Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.  Посадова інструкція начальника відділу затверджується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, посадові інструкції спеціаліста І категорії та інспектора – начальником відділу.

          6.4 Для погодженого вирішення питань, що  належать до компетенції відділу, при ньому може створюватися колегія. До  складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів виконкому, міської ради, керівники добровільних спортивних товариств, молодіжних об’єднань, директори спортивних шкіл,

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності відділу, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики  можуть утворюватися дорадчі органи.

Склад дорадчих органів та регламент роботи затверджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

7.Взамовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами

 

7.1 Відділ, в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради і з органами місцевого самоврядування, підприємствам,. установами, організаціями; отримує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані, необхідні для виконання поставлених на нього завдань.