Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території на вул. Миру в с. Добрячин Червоноградської територіальної громади Червоноградської району Львівської області

 

Замовник СЕО

Червоноградська міська рада Львівської області (80100, пр.Шевченка,19, м. Червоноград, Червоноградський р-н, Львівська обл.)

ЄДРПОУ: 26269722

 

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території, визначення містобудівних умов та обмежень забудови проектованої території.

Детальний план території розробляється відповідно до Рішення Червоноградської міської ради Львівської області №737 від 16.09.2021 р.

В межах території детального плану передбачається зміна цільового та функціонального призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Проєктом передбачається довпорядкування території детального планування шляхом розміщення на сформованих земельних ділянках загальною площею 0,3962 га, складу вугілля із встановленням вібраційного агрегату «Грохот». Даний агрегат призначений для розділення вугілля на фракції.

На ділянці площею 0,10 га, що знаходиться в оренді Пилипчук О.І., пропонується розташування складської будівлі та будівництво оглядової ями.

Зважаючи на близьке розташування існуючої житлової забудови, пропонується будівлю столярного цеху реконструювати під птахівничу ферму на 100 голів.

Окрім того, в межах території детального плану передбачається зміна  цільового та функціонального призначення земельної ділянки Пилипчука П.П.  площею 0,1897 га. Дана ділянка була надана йому для  будівництва  і обслуговування  житлового будинку та господарських  будівель. Так як територія знаходиться у виробничій зоні села, детальним планом пропонується будівництво лазні на даній території та зміна цільового використання земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (код 03.13).

Проект розробляється відповідно до:

Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закону України «Про відходи»;

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Закону України «Про екологічну мережу України»;

Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про рослинний світ»;

Закону України «Про тваринний світ»;

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

 

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Ділянка на яку розробляється  ДПТ розташована в південно-західній  частині с. Добрячин на вул. Миру і обмежена з північної сторони –землями  загального користування Червоноградської міської ради (вул. Миру), з  південної сторони – земельними ділянками для ведення ОСГ, зі східної – землями садибної забудови, з західної – землями ПАТ «Українська залізниця».

Територія детального планування розташована в межах виробничої зони села.

В межах території детального планування  розташована земельна ділянка гр. Пилипчука П.П. надана йому для будівництва та обслуговування для житлового будинку ,  господарських будівель і споруд. Територія вільна від забудови.

Найближча існуюча житлова забудова садибного типу розташована зі східної сторони  від території ДП на віддалі 25 м.

Оскільки, територія проектування розташована в  санітарно-захисній зоні кладовища та виробничих об’єктів V класу санітарної класифікації підприємств, детальним планом території пропонується  вільні від забудови території  використати для  озеленення

Оскільки в с. Добрячин центрального водопостачання  немає, то ж забезпечення  водою  проектованих  об′єктів  пропонується  здійснюватися  від існуючої свердловини технічної води, яка розташована на території виробничої бази ПП «Козацький курінь». Вода  може використовуватися лише для технічних потреб. Для питтєвих потреб буде використовуватися привозна вода.

Відведення побутових стічних вод передбачається здійснювати в локальні очисні споруди типу Biobox потужністю від 1 до 6 м3/добу, розташовані на кожній окремій ділянці.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою в комплексі із заходами по вертикальному плануванню.

Відведення дощових та талих вод з території проектованих об’єктів буде здійснюватися відкритою системою дощової каналізації по ухилу рельєфу в існуючі  канави.

З метою очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин з  території автостоянок передбачено встановлення нафтовловлювачів типу MakBoxRain. Очищена вода може скидатися в існуючі канави, підземний дренаж або протипожежну водойму

Конфліктних інтересів суміжних з відведеною ділянкою територіальних громад, щодо забудови та використання території, водо- та енергозабезпечення, охорони довкілля не визначено.

На наступних етапах проектування буде визначено чи проектовані об’єкти належить до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Ймовірні наслідки

Планувальна організація території передбачає її функціональне зонування, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

а) Розробка Детального плану території може мати наступний вплив на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Повітряне середовище.

Вплив планової діяльності на атмосферне повітря може проявлятися у збільшенні кількості викидів забруднюючих речовин від створення пересувних та стаціонарних джерел викидів. При користуванні транспортними засобами можуть спостерігатися викиди парів бензину, вуглеводнів, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.

Водне середовище.

Інженерне забезпечення території відбуватиметься згідно проектних рішень. У випадку технічної несправності каналізаційної мережі чи очисних споруд, можливе забруднення водного середовища.

Ґрунтове та геологічне середовище.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару, утворення відходів на етапі будівництва, та утворенні твердих побутових та виробничих відходів під час експлуатації об’єктів.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Тверді відходи.

Планована діяльність передбачає утворення твердих побутових та виробничих відходів на етапі функціонування проектованих об’єктів. Відходи  повинні збиратися в сміттєзбірники та контейнери для роздільного сортування відходів. По мірі накопичення в них сміття, побутові відходи вивозяться спеціалізованим автотранспортом міської ради згідно укладених угод на місце їх подальшої утилізації  або переробки. Для поводження з виробничими відходами необхідно укласти договори зі спеціалізованими організаціями для їх вивозу, переробки чи утилізації.

б) На проектованій території відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України.

в) Зважаючи на географічне положення проектованої території та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Розгляд альтернатив

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій».

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території та розвиток виробничого потенціалу в даному населеному пункті.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території не матиме негативних наслідків.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– заходи щодо охорони рослинного покриву;

– заходи щодо охорони атмосферного повітря;

– заходи щодо охорони поверхневих та підземних вод;

– заходи щодо охорони ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності проектних будівель та споруд;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– моніторинг діяльності проектованих об’єктів;

– забезпечення благоустрою території.

 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Червоноградська міська рада Львівської області (80100, пр.Шевченка,19, м. Червоноград, Червоноградський р-н, Львівська обл.)

ЄДРПОУ: 26269722

 

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території на вул. Миру в с. Добрячин Червоноградської територіальної громади Червоноградської району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Приєднані файли:
Заява на СЕОДобрячин Миру.doc
Поширити: