ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвської областi

сорок перша сесiя сьомого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

25.06.2019

м.Червоноград

№1277

 

 

 

 

 

 

Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

 

 

       

 

Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради пропозицiї, враховуючи рекомендацiї Адмiнiстративної колегiї Львiвського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного Комiтету України вiд 18.10.2018 № 63/16-рк/к, керуючись Земельним Кодексом України, Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-УI, Законом України вiд 02.10.2003 № 1211–IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв» Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 

  1. Встановити з 01.07.2019 на територiї мiста Червонограда ставки орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi, у вiдсотках вiд їх нормативної грошової оцiнки, згiдно з додатком.

Застосування ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi, згiдно даного рiшення, здiйснювати при укладеннi нових договорiв оренди земельних дiлянок комунальної власностi, якi надаються в оренду без проведення земельних торгiв, при продовженнi термiну оренди земельних дiлянок комунальної власностi (поновлення договору оренди землi на новий строк), при визначеннi стартової цiни продажу права оренди земельних дiлянок комунальної власностi на земельних торгах.

  1. Зменшення ставок та розмiрiв орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi за зверненнями юридичних та фiзичних осiб в перiод дiї договорiв оренди земельних дiлянок здiйснювати за рiшенням мiської ради лише у випадках форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), визначених законодавством України.
  2. Уповноважити першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I. пiдписувати договори оренди земельних дiлянок комунальної власностi та додатковi угоди до договорiв оренди землi про поновлення договорiв оренди землi на новий строк.
  3. Вважати таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.02.2010 № 506 «Про затвердження ставок орендної плати за земельнi дiлянки державної власностi на територiї Червоноградської мiської ради.
  4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

Мiський голова                        (підпис)                                                        А. ЗАЛIВСЬКИЙ

Додаток

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд «25» червня  №1277

СТАВКИ
орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi

Дiя рiшення ради поширюється на:

Код областi

Код району

Код
згiдно з КОАТУУ

Найменування адмiнiстративно-територiальної одиницi або населеного пункту, або територiї об’єднаної територiальної громади

13           -                13209100000                                                                       м.Червоноград

 

Вид цiльового призначення земель

Ставки (вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки) орендної плати за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено

код

найменування

для юридичних осiб

для фiзичних осiб

01

Землi сiльськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва

3,0

3,0

01.02

Для ведення фермерського господарства

3,0

3,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

3,0

3,0

01.04

Для ведення пiдсобного сiльського господарства

3,0

3,0

01.05

Для iндивiдуального садiвництва

3,0

3,0

01.06

Для колективного садiвництва

3,0

3,0

01.07

Для городництва

3,0

3,0

01.08

Для сiнокосiння i випасання худоби

3,0

3,0

01.09

Для дослiдних i навчальних цiлей

3,0

3,0

01.10

Для пропаганди передового досвiду ведення сiльського господарства

3,0

3,0

01.11

Для надання послуг у сiльському господарствi

3,0

3,0

01.12

Для розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

3,0

3,0

01.13

Для iншого сiльськогосподарського призначення

3,0

3,0

01.14

Для цiлей пiдроздiлiв 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

3,0

3,0

02

Землi житлової забудови

02.01

Для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка)

1,0

1,0

02.02

Для колективного житлового будiвництва

1,0

1,0

02.03

Для будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,0

1,0

02.04

Для будiвництва i обслуговування будiвель тимчасового проживання

1,0

1,0

02.05

Для будiвництва iндивiдуальних гаражiв

3,0

1,0

02.06

Для колективного гаражного будiвництва

0,01

1,0

02.07

Для iншої житлової забудови 

1,0

1,0

02.08

Для цiлей пiдроздiлiв 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

02.09

Для будiвництва i обслуговування паркiнгiв та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

3,0

3,0

02.10

Для будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об»єктами торгово- розважальної та ринкової iнфраструктури

1,0

1,0

03

Землi громадської забудови

03.01

Для будiвництва та обслуговування будiвель органiв державної влади та мiсцевого самоврядування

-

-

03.02

Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв освiти

1,5

1,5

03.03

Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони здоров’я та соцiальної допомоги

1.5

1,5

03.04

Для будiвництва та обслуговування будiвель громадських та релiгiйних органiзацiй

1,5

1,5

03.05

Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв культурно-просвiтницького обслуговування

1,5

1,5

03.06

Для будiвництва та обслуговування будiвель екстериторiальних органiзацiй та органiв

1,5

1,5

03.07

Для будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi

12,0

12,0

03.08

Для будiвництва та обслуговування об’єктiв туристичної iнфраструктури та закладiв громадського харчування

12,0

12,0

03.09

Для будiвництва та обслуговування будiвель кредитно-фiнансових установ –

12,0

12,0

03.10

Для будiвництва та обслуговування будiвель ринкової iнфраструктури

12,0

12,0

03.11

Для будiвництва та обслуговування будiвель i споруд закладiв науки

1,5

1,5

03.12

Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв комунального обслуговування

1,5

1,5

03.13

Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв побутового обслуговування

8,0

8,0

03.14

Для розмiщення та постiйної дiяльностi органiв ДСНС

1,5

1,5

03.15

Для будiвництва та обслуговування iнших будiвель громадської забудови 

3,0

3,0

03.16

Для цiлей пiдроздiлiв 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

03.17

Для розмiщення та експлуатацiї закладiв з обслуговування вiдвiдувачiв об»єктiв рекреацiйного призначення

3,0

3,0

04

Землi природно-заповiдного фонду

04.01

Для збереження та використання бiосферних заповiдникiв

1,5

1,5

04.02

Для збереження та використання природних заповiдникiв4

1,5

1,5

04.03

Для збереження та використання нацiональних природних паркiв4

1,5

1,5

04.04

Для збереження та використання ботанiчних садiв4

1,5

1,5

04.05

Для збереження та використання зоологiчних паркiв

1,5

1,5

04.06

Для збереження та використання дендрологiчних паркiв

1,5

1,5

04.07

Для збереження та використання паркiв - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,5

1,5

04.08

Для збереження та використання заказникiв

1,5

1,5

04.09

Для збереження та використання заповiдних урочищ

1,5

1,5

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,5

1,5

04.11

Для збереження та використання регiональних ландшафтних паркiв

1,5

1,5

05

Землi iншого природного призначення

06

Землi оздоровчого призначення (землi, що мають природнi лiкувальнi властивостi, якi використовуються або можуть використовуватися
для профiлактики захворювань i лiкування людей)

06.01

Для будiвництва i обслуговування санаторно-оздоровчих закладiв4

1,5

1,5

06.02

Для розробки родовищ природних лiкувальних ресурсiв

1,5

1,5

06.03

Для iнших оздоровчих цiлей

1,5

1,5

06.04

Для цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

07

Землi рекреацiйного призначення

07.01

Для будiвництва та обслуговування об’єктiв рекреацiйного призначення

1,5

1,5

07.02

Для будiвництва та обслуговування об’єктiв фiзичної культури i спорту

1,5

1,5

07.03

Для iндивiдуального дачного будiвництва

1,5

1,5

07.04

Для колективного дачного будiвництва 

1,5

1,5

07.05

Для цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

08

Землi iсторико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктiв культурної спадщини 

1,5

1,5

08.02

Для розмiщення та обслуговування музейних закладiв

1,5

1,5

08.03

Для iншого iсторико-культурного призначення

1,5

1,5

08.04

Для цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

09

Землi лiсогосподарського призначення

09.01

Для ведення лiсового господарства i пов’язаних з ним послуг 

1,5

1,5

09.02

Для iншого лiсогосподарського призначення

1,5

1,5

09.03

Для цiлей пiдроздiлiв 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

10

Землi водного фонду

10.01

Для експлуатацiї та догляду за водними об’єктами

1,5

1,5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,5

1,5

10.03

Для експлуатацiї та догляду за смугами вiдведення

1,5

1,5

10.04

Для експлуатацiї та догляду за гiдротехнiчними, iншими водогосподарськими спорудами i каналами

1,5

1,5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхiв

1,5

1,5

10.06

Для сiнокосiння

3,0

3,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,5

1,5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей

0,5

0,5

10.09

Для проведення науково-дослiдних робiт

1,5

1,5

10.10

Для будiвництва та експлуатацiї гiдротехнiчних, гiдрометричних та лiнiйних споруд

0,5

1,0

10.11

Для будiвництва та експлуатацiї санаторiїв та iнших лiкувально-оздоровчих закладiв у межах прибережних захисних смуг морiв, морських заток i лиманiв

-

-

10.12

Для цiлей пiдроздiлiв 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

11

Землi промисловостi

11.01

Для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприємствами, що пов’язанi з користуванням надрами 

6,0

6,0

11.02

Для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприємств переробної, машинобудiвної та iншої промисловостi

6,0

6,0

11.03

Для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд будiвельних органiзацiй та пiдприємств

1,0

1,0

11.04

Для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд технiчної iнфраструктури:

виробництва та розподiлення газу

 постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподiлення води

 

 

6,0

 

6,0

 

 

6,0

 

6,0

11.05

Для цiлей пiдроздiлiв 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

-

-

12

Землi транспорту

12.01

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд залiзничного транспорту

6,0

-

12.02

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд морського транспорту 

-

-

12.03

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд рiчкового транспорту 

1,5

1,5

12.04

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд автомобiльного транспорту та дорожнього господарства

6,0

6,0

12.05

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд авiацiйного транспорту

-

-

12.06

Для розмiщення та експлуатацiї об’єктiв трубопровiдного транспорту

6,0

-

12.07

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд мiського електротранспорту

-

-

12.08

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд додаткових транспортних послуг та допомiжних операцiй

12,0

12.0

12.09

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель i споруд iншого наземного транспорту

1,5

1,5

12.10

Для цiлей пiдроздiлiв 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

12.11

Для розмiщення та експлуатацiї об»єктiв дорожнього сервiсу

12.0

12.0

13

Землi зв’язку

13.01

Для розмiщення та експлуатацiї об’єктiв i споруд телекомунiкацiй

6,0

6,0

13.02

Для розмiщення та експлуатацiї будiвель та споруд об’єктiв поштового зв’язку

6,0

6,0

13.03

Для розмiщення та експлуатацiї iнших технiчних засобiв зв’язку

6,0

6,0

13.04

Для цiлей пiдроздiлiв 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

1,5

1,5

13.05

Для розмiщення та постiйної дiяльностi Державної служби спецiального зв»язку та захисту iнформацiї України

-

-

14

Землi енергетики

14.01

Для розмiщення, будiвництва, експлуатацiї та обслуговування будiвель i споруд об’єктiв енергогенеруючих пiдприємств, установ i органiзацiй 

6,0

6,0

14.02

Для розмiщення, будiвництва, експлуатацiї та обслуговування будiвель i споруд об’єктiв передачi електричної та теплової енергiї

6,0

6,0

14.03

Для цiлей пiдроздiлiв 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

2,0

2,0

15

Землi оборони

15.01

Для розмiщення та постiйної дiяльностi Збройних Сил

-

-

15.02

Для розмiщення та постiйної дiяльностi вiйськових частин (пiдроздiлiв) Нацiональної гвардiї

-

-

15.03

Для розмiщення та постiйної дiяльностi Держприкордонслужби

-

-

15.04

Для розмiщення та постiйної дiяльностi СБУ

-

-

15.05

Для розмiщення та постiйної дiяльностi Держспецтрансслужби

-

-

15.06

Для розмiщення та постiйної дiяльностi Служби зовнiшньої розвiдки

-

-

15.07

Для розмiщення та постiйної дiяльностi iнших, утворених вiдповiдно до законiв, вiйськових формувань

-

-

15.08

Для цiлей пiдроздiлiв 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

-

-

15.09

Для розмiщення структурних пiдроздiлiв апарату МВС, територiальних органiв, закладiв, установ i пiдприємств, що належать до сфери управлiння МВС

-

-

15.10

Для розмiщення та постiйної дiяльностiнацiональної полiцiї України, її територiальних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Нацiональної полiцiї

-

-

16

Землi запасу

-

-

17

Землi резервного фонду

-

-

18

Землi загального користування

1,0

1,0

19

Для цiлей пiдроздiлiв 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповiдного фонду

-

-

 

Земельнi дiлянки, цiльове призначення яких не визначене у Класифiкаторi видiв цiльового призначення земель

1,5

1,5

 

 

 

Секретар мiської ради                (підпис)                                 О.ГРАСУЛОВ

Поширити: