ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

 ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

восьма сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

20.05.2021

м.Червоноград

                     №475

 

 

 

Про затвердження статуту

Центру професійного розвитку

педагогічних працівників

Червоноградської міської ради

Львівської області

 

 

 

       

 

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, Червоноградська міська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити Статут Центру професійного розвитку педагогічних працівників Червоноградської міської ради Львівської області у новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту (Кудрик І.І.).

 

 

Секретар ради                                                 Олександр ГРАСУЛОВ

 

 

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                      Рiшення  сесiї

                                                    Червоноградської мiської  ради  

                                                    «20» травня 2021р. №475

 

 

 

 

 

СТАТУТ

    Центру професiйного розвитку

педагогiчнихпрацiвникiв
     Червоноградської мiської ради

Львiвськоїобластi

          (нова редакція)

 

         ідентифікаційний код 22405453

 

 

 

 

 

 

 

Червоноград - 2021


  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правовий статус та основнi засади дiяльностi Центру професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв Червоноградської  мiської  ради Львiвськоїобластi (далi - ЦПРПП).

ЦПРПП є установою, що утворюється з метою сприяння професiйному розвитку педагогiчнихпрацiвникiвзакладiвосвiти, Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради.

1.2. ЦПРПП працює над задоволенням потреб в iнформацiйно-методичномузабезпеченнiзакладiвосвiтиспiльно з вiддiломосвiти Червоноградської мiської ради, КЗ ЛОР «Львiвський обласний iнститутпiслядипломноїпедагогiчноїосвiти», iншими вузами, громадськими органiзацiями.

1.3. Найменування установи:

 Повне найменування: Центр професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв Червоноградської мiськоїради Львiвськоїобластi.

Скорочено:  ЦПРПП 

1.4. Засновником ЦПРПП є Червоноградська мiська  рада Львiвськоїобластi (далi засновник).

1.5. Уповноваженим органом управлiння Центром професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв є вiддiлосвiти Червоноградської мiської ради Львiвськоїобластi.

1.6. Юридична адреса ЦПРПП:

вул.  Шухевича, 7

м. Червоноград

Львiвська обл., 80100

1.7. У своїй дiяльностi ЦПРПП керується Конституцiєю України, законами України «Про освiту», «Про повну загальнусереднюосвiту», «Про дошкiльнуосвiту», «Про позашкiльнуосвiту», Положенням про центр професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв, затвердженим постановою КабiнетуМiнiстрiв України вiд29.07.2020 № 672 «Деякi питання професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв»,iншими актами законодавства, рiшеннями Червоноградської мiської ради  та цим Статутом.

1.8. ЦПРПП є юридичною особою з моменту затвердження його Статуту та державної реєстрацiї, має печатку i штампи, бланк iз своїм найменуванням. Може мати рахунки в органах Казначейства, самостiйний баланс.

1.9. ЦПРПП здiйснюєдiяльнiсть у межах територiї засновника.

1.10. ЦПРПП є неприбутковою установою та не має на метi отримання доходiв.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦПРПП

 

2.1. ЦПРПП створений з метою сприяння професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiвзакладiвосвiти, Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради Львiвськоїобластi, їх психологiчноїпiдтримки, задоволення потреб в iнформацiйно-методичномузабезпеченнiзакладiвосвiти.

2.2. Вiдповiдно до поставленої метиосновними завданнямидiяльностiЦПРПП є:

2.2.1. Органiзацiя та надання консультативної пiдтримки педагогічним

2

працiвникам з питань:

планування та визначення траєкторiї їхнього професiйного розвитку;

проведення супервiзiї;

розроблення внутрiшнiхдокументiв закладу освiти, освiтнiх програм,

навчальних програм з навчальних предметiв (iнтегрованихкурсiв);   

особливостей органiзацiїосвiтнього процесу у закладах освiти за рiзними формами здобуття освiти, у тому числi з використанням технологiйдистанцiйного навчання.

2.2.2. Професiйнапiдтримкапедагогiчнихпрацiвникiв з питань впровадження компетентнiсного, особистiсноорiєнтованого, дiяльнiсного, iнклюзивногопiдходiв до навчання здобувачiвосвiти i нових освiтнiхтехнологiй.

2.2.3. Сприяння професiйному розвитку педагогiчнихпрацiвникiв, зокрема шляхом:

координацiїдiяльностiпрофесiйнихспiльнотпедагогiчнихпрацiвникiв (методичних об'єднань, творчих та динамiчних груп тощо);

узагальнення та поширення iнформацiї з питань професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв;

формування баз даних програм пiдвищенняквалiфiкацiї, iнших джерел iнформацiї (вебресурсiв), необхiдних для професiйного розвитку педагогiчнихпрацiвникiв, та їх оприлюднення на власному вебсайтi.

2.2.4. Надання психологiчноїпiдтримкипедагогiчнимпрацiвникам шляхом консультативної допомоги та поширення психолого-педагогiчних знань.

2.2.5. Взаємодiя та спiвпраця з мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якостiосвiти, закладами освiти, мiжнародними та громадськими органiзацiями, засобами масової iнформацiї з питань дiяльностi ЦПРПП.

2.2.6. Iнформацiйне забезпечення педагогiчної практики через комп’ютерну систему, друковану продукцiю, надання консультацiй з методичних питань дiяльностiзакладiвосвiти.

2.2.7. Участь у атестацiїпедагогiчнихпрацiвникiвзакладiвосвiти. Вивчення їх роботи для визначення рiвняквалiфiкацiї.

2.2.8. Здiйснення науково-методичного забезпечення дiяльностiкомплексiв «Дошкiльна установа-школа».

2.2.9. Забезпечення методичного супроводу рiзноманiтних форм роботи педагогiчнихпрацiвникiв з дiтьми, проведення освiтнiхзаходiв, конкурсiв, змагань, олiмпiад тощо.

2.2.10. Здiйсненняiнформацiйно-методичного супроводу щодо використання в освiтньомупроцесi навчальної лiтератури, рекомендованої МОН України до використання в закладах освiти.

2.2.11. Iншiфункцiї, щовипливають з покладених на ЦПРППзавдань.

 

  1. УПРАВЛIННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦПРПП

 

3.1. Безпосереднє керiвництводiяльнiстю ЦПРПП здiйснює його директор, який призначається на посаду вiдiменi засновника керiвником уповноваженого ним органу (вiддiлуосвiти Червоноградської мiської ради) за результатами конкурсу та звiльняється ним з посади.

3

3.2.  На посаду директора ЦПРПП, iншихпедагогiчнихпрацiвникiв може бути

призначено осiб, якi є громадянами України, вiльноволодiють державною мовою, мають вищу педагогiчнуосвiту не нижче ступеня магiстра, або освiтньо-квалiфiкацiйногорiвняспецiалiста, стаж педагогiчної та/або науково-педагогiчної

роботи не менше п’яти рокiв, досвiд впровадження iнновацiй, педагогiчнихновацiй i технологiй у системiосвiти, у тому числiiнформацiйно-комунiкацiйних, пройшли

конкурсний вiдбiр та визнанi переможцями конкурсу вiдповiдно до порядку, затвердженого засновником.

3.3. Директор ЦПРПП:

3.3.1. Розробляє стратегiю розвитку ЦПРПП та подає на затвердження засновнику.

3.3.2. Затверджує план дiяльностi та органiзовує роботу ЦПРПП вiдповiдно до стратегiї розвитку ЦПРПП, затвердженої засновником.

3.3.3. Подає пропозицiї засновнику щодо штатного розпису та кошторису витрат.

3.3.4. Призначає на посади консультантiв, психолога за результатами конкурсного вiдбору та звiльняє їх з посад вiдповiдно до трудового законодавства, затверджує їх посадовiiнструкцiї.

Обов’язкипрацiвникiв ЦПРПП визначаються законодавством, їх посадовими iнструкцiями.

3.3.5. Призначає на посади секретаря-друкарку та прибиральника службових примiщень та звiльняє їх з посад вiдповiдно до трудового законодавства, затверджує їх посадовiiнструкцiї.

3.3.6. Створює належнi умови для ефективної роботи фахiвцiв ЦПРПП, пiдвищення їх фахового i квалiфiкацiйногорiвнiв.

3.3.7. Заохочує педагогiчнихпрацiвникiв, секретаря-друкарку та прибиральника службових примiщень i накладає на них дисциплiнарнi стягнення.

3.3.8. Видає вiдповiдно до компетенцiї накази, контролює їх виконання.

3.3.9. Розпоряджається  в установленому засновником порядку майном ЦПРПП та його коштами, подає на затвердження  кошторис, укладає цивiльно-правовi та iншi  угоди, забезпечує ефективнiсть використання фiнансових та матерiальнихресурсiв ЦПРПП.

3.3.10. Забезпечує охорону працi, дотримання законностi у дiяльностi ЦПРПП.

3.3.11. Дiєвiдiменi ЦПРПП без довiреностi.

3.3.12. Представляє ЦПРПП у вiдносинах з державними органами, органамимiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями.

        3.3.13. Подає засновнику та вiддiлуосвiти Червоноградської мiської ради Львiвськоїобластiрiчнийзвiт про виконання стратегiї розвитку ЦПРПП.

        3.3.14. Подає на затвердження засновнику проекти змiн до Статуту Центру.

3.3.15. Вирiшуєiншiпитаннядiяльностi ЦПРПП у вiдповiдностiiззаконодавством.

3.3.16. Може вносити засновнику пропозицiї щодо вдосконалення дiяльностi ЦПРПП.

3.4. Штатний розпис ЦПРПП затверджує його засновник або уповноважений орган вiдповiдно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади директора, секретаря, консультанта, психолога, працiвникiв, якi виконують функцiї з             обслуговування, може передбачати посаду бухгалтера. Найменування та кiлькiсть

4

посад працiвникiв визначаються засновником ЦПРПП. За рiшенням засновника до штатного розпису ЦПРПП можуть вводитися додатковi посади за рахунок спецiального фонду.

3.5. Посади директора та фахiвцiв ЦПРППприрiвнюютьсядо посад

педагогiчнихпрацiвникiвзгiдно з перелiкомпедагогiчних посад.

3.6. У разi потреби ЦПРПП може залучати додаткових фахiвцiв шляхом

укладення цивiльно-правових та iнших угод вiдповiдно до запитiв з оплатою за фактично вiдпрацьований час.

            3.7. У складi Центру можуть створюватись окремiвiддiли, структурнiпiдроздiли.

            3.8. Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ЦПРПП, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

            3.9. За успіхи у роботі працівникам ЦПРПП встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

  • премія за досягнуті успіхи у роботі відповідно до Положення про

преміювання працівників ЦПРПП;

- грамота, диплом, подяка директора ЦПРПП за високі досягнення у діяльності, за творчий підхід до виконання функціональних обов’язків.

            3.10. Постійно діючим колегіальним органом керівництва ЦПРПП є рада ЦПРПП, яку очолює його директор.

            3.11. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, які скликаються не менше разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            3.12. Загальні збори колективу:

            - розглядають статут ЦПРПП, зміни і доповнення до нього;

            - заслуховують звіт керівника закладу щодо його статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

            - розглядають питання методичної роботи та фінансово – господарської діяльності ЦПРПП;

             - затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи ЦПРПП.

            3.13. ЦПРПП надає додаткові освітні послуги щодо:

            - організації і проведення курсів підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників освітніх установ Червоноградської міської ради;

            - проведення навчання працівників з питань педагогіки, психології,ділового мовлення, культури спілкування та інших питань науково – методичного напрямку;

            - виготовлення друкованої авторської продукції.

 4. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ЦПРПП 4.1. ЦПРПП за наявностi належної  матерiально-технiчної   та   соцiально-культурної бази, власних фiнансовихкоштiв може органiзовувати та проводити мiжнароднiнауково-методичнiсемiнари, конференцiї, практикуми, наради, круглi столи, виставки тощо, здiйснюватиобмiн i взаємне стажування працiвникiв, брати участь у  мiжнародних науково-методичних заходах. 54.2. ЦПРПП за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, власних фiнансовихкоштiв може укладати угоди про  спiвпрацю та реалiзацiюспiльних програм i проектiв, установлювати прямi зв'язки з партнерами за кордоном, мiжнароднимиосвiтнiмиорганiзацiями, закладами освiти,  науковими установами зарубiжних країн у встановленому  чинним законодавством порядку.

 

  1. ФIНАНСУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ЦПРПП

 

5.1. Фiнансування ЦПРПП здiйснюєтьсявiдповiдно до законодавства.

5.2. Матерiально-технiчну базу ЦПРПП складає майно, вартiсть якого вiдображена у балансi. Майно, закрiплене за ЦПРПП, належить йому на правi оперативного управлiння та не може бути вилучене, крiмвипадкiв, визначених законодавством.

5.3. Фiнансово-господарськадiяльнiсть ЦПРПП провадиться вiдповiдно до  законодавства. Джерелами фiнансування  є кошти засновника та iншi джерела, не забороненi законодавством.

               ЦПРПП може надавати платнiосвiтнi та iншi послуги у порядку, визначеному законодавством (крiм послуг, що надаються ЦПРПП для виконання завдань, визначених цим Статутом та iншими актами законодавства).

         5.4. Контроль за дотриманням ЦПРПП вимог законодавства, зокрема Статуту, здiйснює засновник та орган управлiння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер рішення 475
Дата прийняття рішення 2021-05-20
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: