ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Перша сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2020

м. Червоноград

9

 

 

 

 

Про затвердження Положення

про старосту  

 

Вiдповiдно до ч.3 ст.54-1 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та з метою визначення статусу старости Червоноградської мiської ради, його прав та обов’язкiв, порядку його затвердження та припинення повноважень, порядку звiтування, вiдповiдальностi та iнших питань представництва iнтересiв жителiв населених пунктiв, мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про старосту, що додається.

 

 

 

Мiський голова                                                        Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

  

  Затверджено

              рiшення мiської ради

                                                                                 10.12.2020 № 9

 

Положення

про старосту   

 

 

  1. Загальнi положення

1.1. Це Положення розроблене вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», iнших актiв законодавства України та визначає правовий статус старости, порядок його обрання та припинення повноважень, його права та обов’язки, повноваження,  вiдповiдальнiсть, порядок звiтування та iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю старости (далi - староста).

 

  1. Правовий статус старости

2.1. Староста затверджується Червоноградською мiською радою на строк її повноважень за пропозицiєю  мiського голови.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцiєю України, законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про службу в органах мiсцевого самоврядування», iншими актами законодавства України,  рiшеннями Червоноградської  мiської ради та цим Положенням.

2.3. Староста є членом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради за посадою i працює в ньому на постiйнiй основi.

2.4. Староста не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, у тому числi на громадських засадах, займатися iншою оплачуваною (крiм випадкiв, визначених чинним законодавством) або пiдприємницькою дiяльнiстю.

2.5. На старосту поширюються обмеження визначенi Законом України «Про запобiгання корупцiї».

2.6. Порядок органiзацiї роботи старости визначається Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», iншими законами, а також цим Положенням.

 

III. Порядок затвердження та припинення повноважень  старости

3.1. Старостою може затверджуватися громадянин України, який  має право голосу вiдповiдно до статтi 70 Конституцiї України. Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимiсть за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупцiйного злочину, якщо ця судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку.

3.2. Строк повноважень старости становить п'ять рокiв, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень з пiдстав i в порядку, визначених Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

3.3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги вiдповiдно до Закону України «Про службу в органах мiсцевого самоврядування».  

3.4. Повноваження старости закiнчуються з моменту вступу на цю посаду iншої особи, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень.

3.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Червоноградської мiської ради вiдповiдного скликання. 

                                                                                                                   3.6. Повноваження старости припиняються достроково, а вiдповiдна особа звiльняється з посади:

          3.6.1. З пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статтi 79¹ Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (звернення з особистою заявою до Червоноградської  мiської ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзд на постiйне проживання за межi України; набуття громадянства iншої держави) - з дня прийняття Червоноградською мiською радою рiшення, яким береться до вiдома зазначений факт.

          3.6.2. З пiдстав, зазначених у пунктах 4, 5, 51, 6 частини першої статтi 79¹ Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до вiдповiдальностi за правопорушення, пов’язане з корупцiєю, яким накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов’язана з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування; набрання законної сили рiшенням суду про визнання його активiв або активiв, набутих за його дорученням iншими особами необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави; набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим) - з дня, наступного за днем одержання Червоноградською мiською радою або її виконавчим комiтетом копiї вiдповiдного рiшення суду, без прийняття рiшення Червоноградської мiської ради.

          3.6.3. З пiдстави, зазначеної у пунктi 7 частини першої статтi 79¹ Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (смерть старости) - з дня смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть.

          3.6.4. У випадку, передбаченому абзацом першим частини другої статтi 79¹ Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (якщо вiн порушує Конституцiю або закони України, права i свободи громадян, не забезпечує здiйснення наданих йому повноважень) - з дня прийняття Червоноградською мiською радою рiшення про дострокове припинення повноважень старости. Рiшення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв вiд загального складу ради.

          3.6.5. З пiдстави, зазначеної в абзацi другому частини другої статтi 79¹ Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану») - з дня набрання чинностi актом Президента України про утворення вiдповiдної вiйськової адмiнiстрацiї населеного пункту (населених пунктiв).

 

  1. Повноваження старости

Староста:

4.1. Представляє iнтереси жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) у виконавчих органах  Червоноградської мiської ради.

4.2. Бере участь у  засiданнях сесiї  Червоноградської  мiської ради та засiданнях її постiйних комiсiй.

4.3. Має право на гарантований виступ на  засiданнях сесiї Червоноградської мiської ради, засiданнях її постiйних комiсiй з питань, що стосуються iнтересiв жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

4.4. Сприяє жителям вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) у пiдготовцi документiв, що подаються до органiв мiсцевого самоврядування.

4.5. Бере участь в органiзацiї виконання рiшень Червоноградської  мiської ради, її виконавчого комiтету, розпоряджень  мiського голови  на територiї вiдповiдного вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та у здiйсненнi контролю за їх виконанням.

4.6. Бере участь у пiдготовцi проєкту бюджету Червоноградської   територiальної громади в частинi фiнансування програм, що реалiзуються на територiї вiдповiдного вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

4.7. Вносить пропозицiї до виконавчого комiтету Червоноградської  мiської ради з питань дiяльностi на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) виконавчих органiв Червоноградської  мiської ради, пiдприємств, установ, органiзацiй комунальної власностi та їх посадових осiб.

4.8. Бере участь у пiдготовцi проєктiв рiшень Червоноградської  мiської ради, що стосуються майна територiальної громади, розташованого на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

4.9. Бере участь у здiйсненнi контролю за використанням об’єктiв комунальної власностi, розташованих на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

4.10. Бере участь у здiйсненнi контролю за станом благоустрою вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та iнформує  мiського голову, виконавчi органи Червоноградської  мiської ради про його результати.

4.11. Отримує вiд виконавчих органiв Червоноградської мiської ради, пiдприємств, установ, органiзацiй комунальної власностi та їх посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для здiйснення наданих йому повноважень.

4.12. Сприяє утворенню та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення, органiзацiї та проведенню загальних зборiв, громадських слухань та iнших форм безпосередньої участi громадян у вирiшеннi питань мiсцевого значення у вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

4.13. Здiйснює iншi повноваження, визначенi Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами.

 

  1. Обов’язки старости

Староста зобов’язаний:

5.1.  Додержуватися Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, регламенту роботи Червоноградської мiської ради та виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, цього Положення та iнших нормативно-правових актiв, що визначають порядок його дiяльностi та взаємовiдносини з територiальною громадою, органами мiсцевого самоврядування та їхнiми посадовими особами, громадою та її членами.

5.2. Брати участь у засiданнях виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, виконувати доручення Червоноградської мiської ради та мiського голови,  звiтувати про їх виконання.

5.3. Брати участь в органiзацiї та проведеннi зборiв жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та у оформленнi документiв цих зборiв, вносити пропозицiї до порядку денного зборiв; органiзовувати виконання рiшень зборiв жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та здiйснювати монiторинг їх виконання.

        5.4. Сприяти виконанню на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) програм економiчного i соцiального розвитку, затверджених рiшенням Червоноградської мiської ради, iнших актiв ради та її виконавчого комiтету, вносити до виконавчого комiтету, iнших виконавчих органiв ради пропозицiї з цих питань.

        5.5. Вести прийом жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) згiдно з визначеним графiком прийому, здiйснювати монiторинг стану дотримання їхнiх прав i законних iнтересiв у сферi соцiального захисту, охорони здоров’я,  культури, освiти, фiзичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

        5.6. Вести облiк та узагальнювати пропозицiї членiв громади вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) з питань соцiально-економiчного та культурного розвитку, соцiального, побутового та транспортного обслуговування жителiв.

          5.7. Приймати вiд жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) заяви, адресованi органам мiсцевого самоврядування територiальної громади та їхнiм посадовим особам, передавати їх за призначенням.

        5.8. Сприяти проведенню контрольних заходiв на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) (землекористування, довкiлля, об'єкти житлово-комунальної iнфраструктури тощо).

        5.9. Контролювати дотримання правил використання об’єктiв комунальної власностi територiальної громади, що розташованi на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

5.10. Здiйснювати монiторинг за станом довкiлля, об’єктiв iнфраструктури, громадського правопорядку.

5.11. Здiйснювати монiторинг за дотриманням прав i законних iнтересiв жителiв сiл, селищ у сферi соцiального захисту, культури, освiти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалiзацiї права на працю, медичну допомогу.

5.12. Здiйснювати монiторинг благоустрою територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів), вживати заходiв до його пiдтримання в належному станi.

5.13. Не допускати дiй чи бездiяльностi, якi можуть зашкодити iнтересам мiсцевого самоврядування та держави.

5.14. Здiйснювати контроль за  рацiональним використанням енергоносiїв на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

5.15. Сприяти дiяльностi органу (органам) самоорганiзацiї населення вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та надавати практичну допомогу у виконаннi ними своїх завдань та повноважень.

          5.16. Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України.

          5.17. Забезпечувати зберiгання офiцiйних документiв, пов'язаних з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів), забезпечувати доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

5.18. Забезпечувати ведення дiловодства, облiку i звiтностi з передачею документiв до архiву.

          5.19. Надавати довiдки, довiдки-характеристики фiзичним та юридичним особам, якi проживають та/або мають у володiннi (користуваннi) земельнi дiлянки/майно на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

          5.20. Шанобливо ставитися до жителiв  вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органiв мiсцевого самоврядування.

          5.21. Здiйснювати заходи iз ведення господарського облiку на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

5.22. Здiйснювати iншi обов’язки у вiдповiдностi до чинного законодавства.

 

  1. Права старости

        6.1. Офiцiйно представляти iнтереси жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) в виконавчих органах Червоноградської  мiської ради.

6.2. Брати участь у засiданнях сесiї Червоноградської мiської ради, з правом дорадчого голосу, а також у засiданнях постiйних комiсiй ради.

6.3. Одержувати безоплатно вiд виконавчих органiв Червоноградської мiської ради, пiдприємств, установ, органiзацiй комунальної форми власностi та їх посадових осiб, що розташованi на територiї територiальної громади, необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, документи i матерiали.

6.4. Взаємодiяти з Червоноградською мiською радою, пiдприємствами, установами, органiзацiями комунальної форми власностi та їх посадовими особами, що розташованi на територiї територiальної громади, громадськими об’єднаннями, якi дiють на територiї територiальної громади, а також iншими суб’єктами та iнституцiями.

6.5. Вносити пропозицiї до порядку денного засiдань виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з питань, якi стосуються iнтересiв громади, в межах вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів); оголошувати на засiданнях виконавчого комiтету тексти заяв та звернень вiдповiдної громади, її членiв з питань, що стосуються iнтересiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) чи iнтересiв територiальної громади загалом.

6.6. Порушувати у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради питання про необхiднiсть проведення перевiрок з питань, вiднесених до компетенцiї ради та її виконавчих органiв, дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) незалежно вiд форми власностi.

          6.7. Вносити пропозицiї щодо усунення недолiкiв i порушень керiвникам пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi i органiв, дiяльнiсть яких перевiрялася вiдповiдно до пiдпункту 6.6. даного роздiлу, а також органам, яким вони пiдпорядкованi, порушувати питання про притягнення до вiдповiдальностi осiб, з вини яких сталося порушення.

          6.8. Пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганiзацiї населення вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

6.9. Звертатися до державних правоохоронних органiв у разi виявлення порушень закону,  громадського порядку на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів).

6.10. Вчиняти нотарiальнi дiї винятково за заявами осiб, якi зареєстрованi та проживають на територiї вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів),  у порядку та у спосiб, визначений Законом.

6.11. Видавати довiдки, перелiк яких затверджується рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської  мiської ради.

6.12. Завiряти власний пiдпис гербовою печаткою.

6.13. Приймати участь у розробцi проєктiв нормативно-правових актiв.

          6.14. З метою запобiгання негативним наслiдкам реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв староста бере участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради рiшень, де може виникнути конфлiкт його iнтересiв, за умови самостiйного публiчного оголошення про такий конфлiкт пiд час засiдання виконавчого комiтету, на якому розглядається вiдповiдне питання з урахуванням норм Закону України «Про запобігання корупції».

 

VII. Органiзацiя роботи старости та забезпечення його дiяльностi

7.1. Мiсце та режим роботи, правила внутрiшнього розпорядку, органiзацiя дiловодства та iншi питання дiяльностi старости визначаються актами органу місцевого самоврядування та міського голови, тощо.

        7.2. Графiк прийому старостою жителiв вiдповiдного (відповідних) населеного пункту (пунктів) затверджується виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради.

7.3. Iнформацiйне, матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення дiяльностi старости здiйснюється виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради та фiнансується за рахунок коштiв бюджету Червоноградської   територiальної громади.

VIII. Пiдзвiтнiсть та пiдконтрольнiсть старости

8.1. При здiйсненнi наданих повноважень староста є вiдповiдальний i пiдзвiтний Червоноградськiй  мiськiй радi та пiдконтрольний  мiському головi.

8.2. Староста не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою роботу перед Червоноградською  мiською радою, а на вимогу не менш як третини депутатiв - у визначений радою термiн.

 

IХ. Вiдповiдальнiсть старости

9.1. При здiйсненнi наданих повноважень староста є вiдповiдальним перед Червоноградською мiською радою.

9.2. Староста несе повну персональну вiдповiдальнiсть за зберiгання печаток, штампiв, бланкiв, документiв, справ та iнших матерiальних носiїв iнформацiї вiдповiдно до  вимог чинного законодавства.

9.3. Староста може бути притягнений до дисциплiнарної, цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi, визначеної законом.

 

 

Номер рішення 9
Дата прийняття рішення 2020-12-10
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Поширити: