ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

пята  сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

26.01.2021

м.Червоноград

№134

 

 

 

 

 

 

Про затвердження положення про вiдiл молодi та спорту

 

 

       

 

 

 

 

Вiдповiдно до п.4 ст.54 Закону України вiд 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про мiсцеве самоврядування в Українi» , Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про вiддiл молодi та спорту, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї (Майданович С.В.).

            

 

 

 

 

 

 

 

Мiський голова 

 

Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

Рiшення Червоноградської мiської ради

 

 

 

 

 

вiд   26.01.2021      №  134

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                                                  ПОЛОЖЕННЯ

                            про вiддiл молодi та спорту виконавчого комiтету

                                   Червоноградської мiської ради.

 

        

 

1.Загальнi положення

         

     1.1. Вiддiл молодi та спорту (надалi-вiддiл) є виконавчим органом Червоноградської мiської ради.

      1.2. Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Указами Президента України, законами України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, „Про службу в органах мiсцевого самоврядування”, „Про запобiгання корупцiї”, «Про фiзичну культуру та спорт», законодавством України у сферi молодiжної полiтики, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, розпорядженнями голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, рiшеннями Червоноградської мiської ради, виконавчого комiтету  Червоноградської мiської ради та розпорядженнями мiського голови.,  а також цим положенням.

 

  1. Основнi завдання

 

      2.1. Забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi молодi, фiзичної  культури i спорту, забезпечення  її реалiзацiї на мiсцевому рiвнi та загальне керiвництво фiзичною культурою, спортом та молодiжною полiтикою, сприяння розвитку олiмпiйського та параолiмпiйського руху, створенню умов для фiзичного, iнтелектуального, духовного розвитку молодi.

      2.2. Розробка мiсцевих комплексних та цiльових програм розвитку фiзичної культури i спорту, молодiжної полiтики, органiзацiя роботи, пов’язаної з їх реалiзацiєю, внесення в установленому порядку на розгляд вiддiлiв та управлiнь Червоноградської мiської ради  проектiв планiв розвитку фiзичної культури, спорту, молодiжної полiтики, пропозицiй щодо їх фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення;

2.3. Забезпечення пiдготовки  та  проведення  спортивних  заходiв, навчально-тренувальних зборiв,  заходiв  щодо участi спортсменiв у спортивних змаганнях рiзних рiвнiв;

  1. Функцiї:

 

Вiддiл виконує такi функцiї:

3.1. Формує календарнi плани, спортивних, молодiжних та фiзкультурно-оздоровчих заходiв;

3.2. Проводить заходи, затвердженнi календарними планами навчально-тренувальних зборiв, спортивних, молодiжних та фiзкультурно-оздоровчих заходiв у межах коштiв, передбачених на данi цiлi;

3.3. Сприяє громадським об’єднанням фiзкультурно-спортивної спрямованостi у проведеннi ними роботи з питань фiзичної культури та спорту;

3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень органiзацiю i сприяння активiзацiї фiзкультурно-оздоровчої роботи, а також розвитку самодiяльного масового спорту, спорту ветеранiв;

3.5. Сприяє збереженню i розвитку мережi фiзкультурно-спортивних закладiв;

3.6. Сприяє залученню коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй для розвитку фiзичної культури та спорту;

3.7. Сприяє громадським органiзацiям iнвалiдiв фiзкультурно-спортивної спрямованостi у розвитку фiзкультурно-реабiлiтацiйної i спортивної роботи серед iнвалiдiв;

3.8. Сприяє плануванню розвитку прiоритетних видiв спорту в мiстi;

3.9. Здiйснює контроль за дiяльнiстю дитячо – юнацьких спортивних шкiл;

3.10. Здiйснює в межах своїх повноважень заходи, щодо активiзацiї мiжнародного спiвробiтництва з питань, що належать до його компетенцiї;

3.11. Здiйснює в межах своїх повноважень контроль за органiзацiєю та проведенням заходiв з фiзичної культури i спорту в мiстi, за використанням фiнансових та матерiальних ресурсiв, що видiляються з вiдповiдного бюджету з цiєю метою;

3.12. Координує проведення в мiстi молодiжних заходiв, всеукраїнських, обласних та мiжнародних акцiй, науково-освiтнiх проектiв у сферi соцiального становлення та розвитку молодi, сприяння розвитку та змiстовному  дозвiллю молодi;

3.13.  Сприяє розвитку дiяльностi учнiвського самоврядування та волонтерського руху;

3.14. Координує роботу Молодiжної ради при мiському головi;

3.15. Координує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв, спрямованих на органiзацiю вiдпочинку та дозвiлля молодi, сприяє збереженню та розвитку мережi молодiжних громадських органiзацiй;

3.16. Координує роботу молодiжного хабу «Космодром».

3.17. Органiзовує та проводить молодiжнi табори та вишколи;

3.18. Здiйснює дiяльнiсть щодо нацiонально - патрiотичного виховання молодi, виявлення, пiдтримки i розвитку обдарованої молодi;

3.19. Сприяє розвитку неформальної та iнформальної освiти серед молодi;

3.20. Залучає громадськi органiзацiї фiзкультурно-спортивної спрямованостi, молодiжнi та iншi громадськi i благодiйнi органiзацiї до виконання молодiжних програм та програм фiзкультурно-спортивної спрямованостi i здiйснення вiдповiдних заходiв, проведення змагань.

3.21 Вдосконалює форми i методи фiзкультурно-оздоровчої роботи у виробничiй, соцiально-побутовiй сферах з метою залучення до занять фiзичною культурою i спортом широких верств населення;

         3.22. Перевiряє, разом з iншими структурними пiдроздiлами органiв виконавчої влади, стан роботи з фiзичної культури i спорту, дотримання умов та розвитку сфери молодiжної полiтики в навчальних та позашкiльних закладах, а також на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi;

3.23. Бере участь у  створеннi та змiцненнi матерiально-технiчної бази об’єктiв i споруд спортивного та молодiжного призначення (забезпечує утримання їх у належному станi, залучає до цiєї роботи iнвесторiв);                                              

 

  1. Права та обов’язки :

    Вiддiл має право:

    4.1 Одержувати в установленому порядку вiд органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй iншi матерiали, а вiд мiсцевих органiв державної статистики – безплатно статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

    4.2  Залучати спецiалiстiв iнших пiдроздiлiв, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

    4.3   Здiйснювати фiнансування програм i проектiв у сферi фiзичної культури i спорту, молодiжної полiтики та надавати фiнансову допомогу громадським органiзацiям фiзкультурно-оздоровчої, спортивної, дитячої та молодiжної спрямованостi або їх об’єднанням, спортивно-оздоровчим клубам, секцiям;

   4.4  Скликати в установленому порядку конференцiї, наради, семiнари з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу;

 

  1. Керiвництво

 5.1  Вiддiл очолює начальник, якого призначає на посаду i звiльняє з посади мiський голова  за погодженням з Управлiнням фiзичної культури та спорту облдержадмiнiстрацiї.

 

  1. Органiзацiя роботи:

 

6.1 Вiддiл утримується за рахунок коштiв мiського  бюджету;

6.2 Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв затверджує мiський голова;

          6.3 Для погодженого вирiшення питань, що  належать до компетенцiї вiддiлу, при ньому може створюватися колегiя. До  складу колегiї можуть входити керiвники iнших структурних пiдроздiлiв виконкому, мiської ради, керiвники добровiльних спортивних товариств, молодiжних об’єднань, директори спортивних шкiл,

Рiшення колегiї проводяться в життя наказами начальника вiддiлу.

Для розгляду рекомендацiй i пропозицiй щодо основних напрямкiв дiяльностi вiддiлу, вирiшення найважливiших питань розвитку фiзичної культури i спорту, молодiжної полiтики  можуть утворюватися дорадчi органи.

Склад дорадчих органiв та регламент роботи затверджує заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

 

 

7.Взамовiдносини (зв’язки) з iншими пiдроздiлами

7.1 Вiддiл, в процесi виконання покладених на нього завдань, взаємодiє з iншими виконавчими органами мiської ради i з органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствам,. установами, органiзацiями; отримує вiд них в установленому порядку iнформацiю, документи, статистичнi данi, необхiднi для виконання поставлених на нього завдань.

Номер рішення 134
Дата прийняття рішення 2021-01-26
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: