ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвськоїобластi

Пята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

26.01.2021

м.Червоноград

№133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

 

 

 

 

 

Керуючись п.4 ст. 54 Закону України „Про мiсцевесамоврядування в Українi” вiд 21.05.1996р. №280/97-ВР,Червоноградськамiська рада

 

  ВИРIШИЛА:

 

  1. ЗатвердитиПоложення про вiддiлекономiкиЧервоноградськоїмiської ради у новiйредакцiї, щододається.

 

  1. Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 14.05.2020 року № 1630 „Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради” вважати таким, що втратило чиннiсть.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї(С.В. Майданович).                                                       

 

 

     Мiський голова                         Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                     рiшенням Червоноградської мiської ради

                                                                                                                                                                                                      вiд26.01.2021 №133

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вiддiл економiки

Червоноградської мiської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Вiддiл економiки (далi - вiддiл) є виконавчим органом Червоноградської мiської ради та утворюється її рiшенням, пiдзвiтний та пiдконтрольний радi i пiдпорядкований виконавчому комiтетовi, мiському головi та його заступнику з питань дiяльностi виконавчих органiв ради; 

1.2. Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями Червоноградської мiської ради та виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, iншими нормативними актами, а також цим Положенням.

 

  1. СТРУКТУРА

 

2.1. Вiддiл економiки очолює начальник, який призначається на посаду на конкурснiй основi та звiльняється з посади мiським головою у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства;

2.2. Структура i чисельнiсть працiвникiв вiддiлу економiки затверджується мiською радою за пропозицiєю мiського голови;

2.3. Працiвники вiддiлу призначаються на посаду на конкурснiй основi та звiльняються з посади мiським головою у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства;

2.4. Працiвники вiддiлу мають службовi посвiдчення вiдповiдного зразка.

 

III. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ВIДДIЛУ

 

3.1. Реалiзацiя повноважень виконавчих органiв мiської ради в сферi соцiально-економiчного розвитку мiста, визначених Законом України „Про мiсцеве самоврядування в Українi” та iншими нормативними актами;

3.2. Реалiзацiя державної  полiтики у сферi торгiвлi, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

3.3. Реалiзацiя державної полiтики у сферi  захисту прав споживачiв на територiї мiста;

3.4. Здiйснення,  в  межах  своєї  компетенцiї,  встановленої  законодавством координацiї роботи стосовно задоволення потреб населення у послугах транспорту, зв’язку та побутових послугах незалежно вiд форм власностi з урахуванням попиту населення;

  3.5.   Прогнозування основних показникiв розвитку економiки м. Червонограда;

3.6.  Пiдготовка проектiв програм соцiально-економiчного розвитку мiста та звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;

3.7. Сприяння розвитку пiдприємств малого та середнього бiзнесу; пiдготовка програми розвитку малого та середнього пiдприємництва;

3.8.   Здiйснення, в межах компетенцiї вiддiлу, державної регуляторної полiтики;

3.9. Здiйснення, в межах компетенцiї вiддiлу, державної полiтики в сферi аграрного сектору економiки та розвитку сiльських територiй;

3.10.  Здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

3.11.  Реалiзацiя державної полiтики у сферi публiчних закупiвель;

3.12. Забезпечення ведення реєстру нерухомого комунального майна у мiськiй гео- iнформацiйнiй системi м. Червонограда в порядку визначеному рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.

        Забезпечення ведення реєстру iнвестицiйних об’єктiв в мiськiй геоiнформацiйнiй системi в порядку визначеному рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.

  1. IV. ФУНКЦIЇ ВIДДIЛУ.

 

4.1. Розробляє проекти програм соцiально-економiчного розвитку мiста та подає їх на розгляд виконавчого комiтету, мiської ради, аналiзує та готовить iнформацiю про хiд їх виконання;

4.2. Розробляє та подає вiдповiдним департаментам Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї проектнi матерiали i пропозицiї до проектiв програм соцiально-економiчного розвитку областi, довготермiновi прогнози та оперативнi данi щодо дiяльностi пiдприємств промисловостi, транспорту, зв’язку, роздрiбної та оптової торгiвлi, ресторанного господарства i побутового обслуговування населення, малого та середнього бiзнесу;

4.3. Вiдслiдковує позитивнi та негативнi тенденцiї з визначенням їх чинникiв у всiх галузях  економiчного розвитку мiста та подає їх на розгляд керiвництву;

4.4. Аналiзує динамiку рiвня безробiття та чисельностi працюючих у галузях народного господарства з аналiзом тенденцiй у сферi зайнятостi;

4.5. Сприяє розвитку пасажирського транспорту на територiї Червоноградської мiської ради. Готує пропозицiї керiвництву мiста щодо розвитку даної галузi;

4.6. Сприяє розвитку пiдприємництва, ринкової iнфраструктури та впровадженню органiзацiйно-економiчного механiзму ринкових перетворень;

4.7. Приймає участь у розробцi програм приватизацiї об’єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi мiста, аналiзує хiд їх виконання;

4.8. Готує та видає режими роботи суб’єктам пiдприємницької дiяльностi, розташованих на територiї Червоноградської мiської ради;

4.9. Здiйснює координацiю роботи у сферi торгiвлi та ринкiв усiх форм власностi;

4.10. Розробляє проекти програм розвитку малого та середнього пiдприємництва у                         м. Червоноградi;

4.11. Подає проекти програм розвитку малого та середнього пiдприємництва у                         м. Червоноградi на розгляд керiвництву виконавчого комiтету, мiської ради та готує iнформацiю про їх виконання;

4.12. Приймає участь у здiйсненнi засад державної регуляторної полiтики, в межах компетенцiї вiддiлу;

4.13. Органiзовує роботу комiсiї виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна, конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв на право оренди комунального майна;

4.14. Здiйснює збiр iнформацiї про стан розрахункiв за оренду комунального майна, що належить територiальнiй громадi мiста Червонограда;

4.15. Веде єдиний реєстр об’єктiв комунального майна в електронному виглядi;

4.16. Розглядає пропозицiї iнших мiсцевих органiв державної виконавчої влади та звернення суб`єктiв господарювання, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї та громадян з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу, приймає щодо них рiшення, проводить прийом громадян;

4.17. Аналiзує дiяльнiсть пiдприємств, органiзацiй та установ, систематизує показники та подає на розгляд керiвництву виконавчого комiтету;

4.18. Готує та щомiсячно оновлює на Iнтернет сторiнцi Червоноградської мiської ради   соцiально-економiчну довiдку мiста Червонограда;

4.19. Готує на пiдставi пропозицiй, поданих виконавчими органами мiської ради та/або виконавчого комiтету, план дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на наступний календарний рiк;

4.20. Вiддiл у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими пiдроздiлами виконавчого комiтету, представницькими органами, а також з пiдприємствами (їх об`єднаннями), установами, органiзацiями, об`єднаннями громадян.

4.21. Розглядає скарги, заяви i пропозицiї  громадян з  питань, що входять до компетенцiї вiддiлу i вживає вiдповiдних заходiв для їхнього розв’язання, консультує споживачiв з питань законодавства про захист прав споживачiв.

4.22. Сприяє поглибленню знань споживачiв про їх права та споживчi властивостi товарiв на Iнтернет сторiнцi Червоноградської мiської ради.

 

  1. V. ПРАВА ВIДДIЛУ.

 

5.1. Залучати спецiалiстiв iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ i органiзацiй, об`єднань громадян (за погодженням з їхнiми керiвниками) для розгляду питань, що належать до компетенцiї вiддiлу;

5.2. Одержувати у встановленому порядку вiд iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, органiзацiй i установ iнформацiю, документи, iншi матерiали, а вiд мiсцевого органу статистики - статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

5.3. Скликати в установленому порядку конференцiї, семiнари, наради з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.

 5.4. Приймати участь у проведеннi спiльних перевiрок суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi за вимогою правоохоронних органiв, органiв контролю та нагляду.

5.5. Розглядати звернення споживачiв, консультувати їх з питань захисту прав споживачiв.

 

  1. V КЕРIВНИЦТВО ВIДДIЛОМ ЕКОНОМIКИ.

 

 

    Вiддiл очолює начальник, який призначається i звiльняється з посади мiським головою.

Начальник вiддiлу:

6.1.  Здiйснює керiвництво дiяльннiстю вiддiлу;

6.2.  Несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань;

6.3.  Планує, органiзовує та направляє роботу вiддiлу;

6.4. Розподiляє посадовi обов’язки працiвникiв вiддiлу та здiйснює контроль за їх виконанням;

 6.5. Координує роботу вiддiлу з iншими структурними пiдроздiлами мiської ради та виконавчого комiтету, представницькими органами (об’єднаннями, установами);

6.6. Органiзовує  пiдготовку  матерiалiв на наради, засiдання виконкому, сесiї мiської    ради;

6.7.   Звiтує перед мiським головою про виконання покладених на вiддiл завдань;

6.8. Виконує iншi завдання та доручення заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради згiдно з розподiлом функцiональних обов’язкiв;

 

VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ.

 

7.1. Покладення на вiддiл економiки обов’язкiв, якi не передбаченi цим Положенням i не стосується компетенцiї вiддiлу, не допускається.

7.2. До даного Положення передбачається внесення змiн та доповнень вiдповiдно до законодавства України та за рiшенням Червоноградської мiської ради.

 

Номер рішення 133
Дата прийняття рішення 2021-01-26
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: