ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

 ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

десята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

17.08.2021

м.Червоноград

           №724

 

 

 

Про затвердження «Кодексу етичної поведінки посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівників комунальних підприємств, установ та організацій»

 

 

 

 

       

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  Законом України «Про запобігання корупції», наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Затвердити «Кодекс етичної поведінки посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівників комунальних підприємств, установ та організацій», що додається.
 2. Затвердити персональний склад етичної комісії (згідно додатку №1).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації (Майданович С.В.)

 

 

 

 

 

Мiський голова                                                                                   Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Червоноградської

 міської ради

                                                                        №724  від 17.08.2021

 

Кодекс етичної поведінки посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівників комунальних підприємств установ та організацій

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1 Кодекс етичної поведінки посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, співробітників комунальних підприємств установ та організацій (далі - Кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств, установ та організацій, діяльність яких спрямована на служіння територіальній громаді шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових та службових обов'язків, впроваджується з метою підвищення рівня довіри населення міста до органів місцевого самоврядування, підвищення персональної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків працівниками міської ради, її виконавчих органів, підвідомчих юридичних осіб (комунальних підприємств, установ та організацій), забезпечення відкритості та прозорості в роботі міської ради, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

1.2 Кодекс розроблений на основі Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавства у сферах запобігання та виявлення корупції запобігання та протидії дискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків..

1.3 Виконання норм і правил Кодексу є обов'язковим для всіх посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівників комунальних підприємств, установ та організацій.

1.4 При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування чи на роботу у комунальні підприємства, установи та організації особа ознайомлюється з цим Кодексом. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи посадової особи місцевого самоврядування чи працівника комунального підприємства, установи чи організації.

1.5  Доповнення та зміни до цього Кодексу вносяться за відповідним рішенням Червоноградської міської ради.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ, ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.

 

2.1 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій при виконанні посадових чи службових обов'язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, законами України, місцевими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівниками комунальних підприємств, установ та організацій на відповідній території.

2.2 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників (усні або письмові), що надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У разі виникнення у посадової особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, чи співробітника комунального підприємства, установи чи організації сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова особа Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, чи співробітник комунального підприємства, установи чи організації зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які посадова особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

2.3 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові чи службові обов'язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

2.4 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій при виконанні посадових чи службових обов'язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

2.5 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет служби в органах місцевого самоврядування та роботи в комунальних підприємствах, установах та організаціях, а також позитивну репутацію органів місцевого самоврядування.

2.6 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання своїх посадових чи службових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

2.7 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації органів місцевого самоврядування.

2.8 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

 • використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
 • принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;
 • поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;
 • впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових чи службових обов’язків;
 • прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
 • дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

2.9 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

2.10 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності.

2.11 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови.

2.12 Одяг посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

2.13 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

2.14 Якщо посадовій особі Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, чи працівнику комунального підприємства, установи чи організації стало відомо про загрозу чи факти порушення норм цього Кодексу, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом іншим посадовими особами Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, чи працівниками комунальних підприємств, установ чи організацій, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).

2.15. Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов'язані виконувати свої посадові обов'язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, політичних, громадських і релігійних організацій.

2.16 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  повинні поважати приватне життя інших осіб.

 

III. ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

3.1 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов’язані виконувати свої посадові чи службові обов’язки якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

3.2 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов’язані діяти доброчесно, а саме:

 • спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;
 • не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
 • не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю»«Про інформацію»«Про захист персональних даних»та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

 

 1. Використання службового становища, ресурсів та інформації

 

4.1 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  повинні використовувати своє службове становище, ресурси територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових чи службових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

4.2 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Посадовій особі Червоноградської міської ради, її виконавчих органів,  посадовій особі комунального підприємства, установи чи організації заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

4.3 При виконанні своїх посадових обов’язків посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4.4 Робочий час посадової особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівника комунального підприємства, установи чи організації, зокрема у разі виконання завдань за посадою за межами адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування чи будівлі комунального підприємства, установи, організації чи дистанційної роботи, має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

4.5 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  зобов’язані при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності.

Посадовим особам Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівникам комунальних підприємств, установ та організацій  забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

 

 1. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

5.1 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій  при спілкуванні під час виконання посадових чи службових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим посадовим особам місцевого самоврядування чи працівникам комунальних підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання ними посадових чи службових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

5.2 Посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію.

5.3 Посадові особи місцевого самоврядування та комунальних підприємств, установ, організацій повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

 

 1. VI. ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ, КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

.

6.1    На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

6.2    На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

6.3    На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

6.4    На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

6.5    На соціальний і правовий захист.

6.6   Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових чи службових обов'язків.

6.7   У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування чи роботи у комунальному підприємстві, установі, організації, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

6.8    Вимагати проведення службового розслідування відповідно до чинного законодавства України з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

6.9   Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

VII. ПОСАДОВІ ОСОБИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ,  КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ НЕ МАЮТЬ ПРАВА:

 

7.1 Допускати в міжособовому спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання, а також будь-яких форм дискримінації.

7.2 Допускати дій, в результаті яких може необґрунтовано постраждати репутація колег та громадян.

7.3 Допускати протекціонізму в будь-яких проявах: привілеї та пільги мають надаватися лише на законних підставах згідно з чинним законодавством України з обов'язковим забезпеченням рівних можливостей.

7.4 Розробляти і доводити до відома інших будь-які матеріали, що містять неправдиві, неточні чи упереджені висновки та аналіз.

7.5 Отримувати в будь-якому вигляді винагороду чи подарунки від громадян та юридичних осіб за вирішення їх питань.

7.6 Провокувати виникнення конфліктних ситуацій у відносинах з громадянами та юридичними особами.

7.7 Порушувати встановлений законодавством і нормативними актами порядок розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

7.8 Порушувати без поважних причин встановлений порядок, графік і норми роботи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій.

7.9 Допускати без поважних причин запізнення на роботу та ділові зустрічі.

7.10 Порушувати діловий стиль в одязі.

7.11 Допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у громадських місцях.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ.

 

8.1  Дотримання посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівників комунальних підприємств, установ та організацій  вимог даного Кодексу враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

8.2 Керівники органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ чи організацій у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення даного Кодексу в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов'язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції.

8.3 Факти порушення посадовими особами органу місцевого самоврядування, керівниками структурних підрозділів, посадовими особами комунальних підприємств, установ, організацій вимог даного Кодексу розглядаються комісією з етики Червоноградської міської ради, факти порушень цього Кодексу посадовими особами структурних підрозділів чи працівниками комунальних підприємств, установ, організацій розглядаються комісіями з етики відповідних структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій.

8.4 За порушення норм поведінки, передбачених даним Кодексом, посадові особи Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, а також працівники комунальних підприємств, установ та організацій   несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України, а також місцевими нормативно-правовими актами.

8.5  Недотримання вимог даного Кодексу посадовими особами місцевого самоврядування вважається порушенням Присяги посадової особи місцевого самоврядування.   

 

 1. Організація роботи та повноваження етичної комісії (далі – Комісія).

Розглядом питань порушення вимог Кодексу займається етична комісія, яка утворюється рішенням Червоноградської міської ради.

9.1. Комісія є незалежною у своїй діяльності.

9.2. Діяльність Комісії є публічною.

9.3. До складу Комісії входять голова комісії та члени.

9.4. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, чинним законодавством України, місцевими нормативно-правовими актами та цим Кодексом

9.5. Повноваження Комісії:

- розглядати скарги та пропозиції;

- вивчати та розслідувати факти порушення вимог Кодексу;

- здійснювати нагляд за процесом впровадження Кодексу;

- популяризувати Кодекс;

- інформувати міського голову, раду та громадськість про свою діяльність.

 

 

 

 

 

     

Міський голова                                                                        Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

до рішення Червоноградської

 міської ради

№724 від 17.08.2021

 

Персональний склад етичної комісії

Тимчишин Георгій Ростиславович

 

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Майданович Софія Володимирівна

 

- заступник голови комісії, голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації;

Курінна Наталія Миронівна

 

- секретар комісії, голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації

 

Члени комісії:

Мусій Олег Ігорович                                                                                      

 

 

-         член комісії, головний спеціаліст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Коваль Володимир Степанович

 

-         член комісії, заступник міського голови з пиатнь діяльності вмконавчих органів ради

Васько Іван Романович

 

член комісії, голова ради трудового колективу, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи

Купровська Любов Миколаївна                    

 

член комісії, начальник відділу з питань персоналу

Загорська Наталія Григорівна

 

член комісії, начальник організаційного відділу

Цюпа Віталій Петрович                                

 

член комісії, начальник відділу з питань персоналу

Номер рішення 724
Дата прийняття рішення 2021-08-17
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: