ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

 ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

десята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

05.08.2021

м.Червоноград

           № 683

 

 

 

Про затвердження «Кодексу етичної поведінки міського голови та депутата місцевої ради»

 

 

 

       

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,  Законом України «Про запобігання корупції»

ВИРIШИЛА:

 1. Затвердити «Кодекс етичної поведінки міського голови та депутата місцевої ради», що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації (Майданович С.В.)

 

 

 

 

 

 

Мiський голова                                                                       Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Червоноградської міської ради

                                                                 №683 від 05.08.2021

 

КОДЕКС ЕТИКИ

для міського голови та депутатів місцевої ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Кодекс етики для голови та депутатів місцевої ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил службової поведінки для голови та депутатів місцевої ради (далі – суб’єкти етичної поведінки), яких вони повинні дотримуватись під час виконання своїх службових повноважень.

1.2. Кодекс етики ґрунтується на Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих та нормативних актах, та модельному кодексі етики ЄС.

1.3. Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до місцевої влади, покращення персональної відповідальності за належне виконання службових обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі місцевої влади, запобігання зловживанням службовим становищем.

1.4. З моменту набуття чинності даного Кодексу суб’єкти етичної поведінки ознайомлюються з положеннями Кодексу етики під підпис і дотримуються їх у процесі службової діяльності.

1.5. Пам’ятки, які додаються до Кодексу мають рекомендаційний характер.

 1. Глосарій (основні терміни)

Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання посадових та службових обов’язків і дотримання встановлених обмежень у професійній діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам.

Суб’єкти етичної поведінки – депутати місцевої ради, міський голова.

Депутат місцевої ради (далі - депутат) - представник інтересів територіальної громади, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Винагорода - цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи. Гонорар – грошова винагорода за послугу.

Лобіювання - скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на депутатів та чиновників на користь того або іншого рішення.

 

 1. Основні етичні цінності в роботі голови та депутатів місцевих рад

У своїй роботі суб’єкти етичної поведінки мають керуватися такими моральними цінностями:

 • добро як користь громаді, щастя, більш високий ступінь розвитку, як протилежність злу (порушення порядку і міри, узгодженості з іншими підпорядкованими йому одиницями, зосередженість на собі, самоствердження всупереч іншим і за рахунок інших), справедливість, милосердя, права людини, гідність, краса, любов, свобода, чесність;

- українська ідея – єдина соборна Україна, патріотизм, національна гідність, державна незалежність, повага і довіра до законно обраної влади;

- сімейні цінності;

- особиста гідність, здоровий глузд, помірність, внутрішня свобода та ініціативність, доброзичливість, урівноваженість;

- етична відповідальність перед громадою, альтруїзм.

 1. Основні принципи етики в роботі голови та депутатів місцевих рад

При прийнятті рішень Суб’єкти етичної поведінки повинні спиратися на такі етичні принципи:

- народовладдя;

- законності та верховенства права;

- гласності;

- колегіальності депутатів;

- виборності;

- демократизму ;

- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органами та посадовими особами;

- служіння територіальній громаді;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- забезпечення рівних можливостей;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- об’єктивності;

- конфіденційності.

 1. Етичні правила службової поведінки голови та депутатів місцевих рад

5.1. Виконання своїх обов’язків

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту ради, присяги та вимог цього Кодексу;

- бути патріотом територіальної громади та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

- проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

- з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

- відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних» тримати в таємниці.

5.2. Публічна поведінка

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу місцевої ради та її виконавчим органам;

- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості; - у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів, зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань та вибачитись;

- унеможливити дії, які можуть бути розцінені як підкуп громадян та маніпуляція громадською думкою.  

- зовнішній вигляд має відповідати меті, завданням, темі зустрічі чи події в якій бере участь виборна особа.

5.3. Поводження на засіданнях ради, при роботі в комісіях

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- дотримуватись регламенту відповідної ради;

- постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях.

У разі відсутності депутата більше, як на трьох засіданнях поспіль без поважних причин, питання підлягає розгляду на постійній депутатській комісії до компетенції якої належать питання депутатської діяльності, забезпечення законності, антикорупційної політики;

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

- виступати лише з дозволу головуючого;

- дотримуватись часу, відведеного для виступу;

- з повагою ставитись до доповідачів;

- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні;

- вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань.

5.4. Стосунки з виборцями

Суб’єкти етичної поведінки є відповідальним перед виборцями і їм підзвітними. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

- вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- вивчати громадську думку;

- проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповідь на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

- сприяти доступу до публічної інформації;

- звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.

5.5. Стосунки зі ЗМІ

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- постійно інформувати про свою роботу під час зустрічей з виборцями та через засоби масової інформації;

- сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

- надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

- ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

- намагатися надавати відповідь на всі звернення засобів масової інформації, і обов’язково надавати таку відповідь на письмові запити засобів масової інформації;

- захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав.

5.6. Стосунки з органами, що представляють інші гілки влади

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

- бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

- залучати до діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання повноважень.

5.7. Міжфракційні відносини

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

5.8. Стосунки депутатів з їхніми політичними партіями

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади. Суб’єкти етичної поведінки повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

5.9. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах

Під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій суб’єкти етичної поведінки повинні діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу. У стосунках з органами інших держав зобов’язані захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян. Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.

5.10. Правила поведінки в Інтернеті

Під час спілкування в Інтернеті необхідно дотримуватись загальних правил етичної поведінки. Поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані. Необхідно виявляти повагу до часу, можливостей, статусу людей, з якими відбувається спілкування в Інтернеті. Вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок. Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим, дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю. Дотримуватися нормативної лексики, писати без помилок.

 1. Етика реалізації прав та повноважень

6.1. Суб’єкт етичної поведінки має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

- на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання своїх представницьких повноважень та обов’язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

- на приватне життя;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;

- захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

 1. Запобігання проявам корупції

7.1. Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

7.2. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

- використовувати службове посвідчення (голова), депутатський мандат виключно для виконання службових обов’язків чи представницьких повноважень;

- використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення повноважень;

- уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дії або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

- демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції; - особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- в установленому законом порядку щороку декларують свої доходи.

 1. Врегулювання конфлікту інтересів

8.1. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- брати до уваги увесь спектр своїх відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу;

- уникати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання своїх обов’язків;

- утримуватись від дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- запобігати виникненню конфліктів інтересів, а у разі виникнення таких вживати заходи з їх урегулювання. А саме, повідомити в письмовій формі чи під час засідання раду, що під час виконання повноважень виник конфлікт інтересів. Дане повідомлення вноситься до протоколу засідання ради. Рекомендується скористатись правом самостійного врегулювання конфлікту інтересів лише у випадках впевненості, що обраний спосіб є достатнім і повністю гарантує його врегулювання;

- у разі, якщо суб’єкт має фінансову або особисту зацікавленість у питанні, яке обговорюється в раді, він повинен повідомити про це письмово голову або заявити про це публічно під час засідання ради та утриматись від обговорення та голосування з цього питання;

- уникати лобіювання справ чи рішень для прийняття в раді за винагороду, оплату, чи в інший спосіб, що передбачає отримання певних переваг особисто, чи для близьких родичів, ділового партнера, іншої особи, від якої суб’єкт може отримати певні переваги.

8.2. Способи врегулювання конфлікту інтересів:

колегія ради може прийняти рішення про

- усунення особи від прийняття рішення чи участі в його прийнятті рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації.

 1. Отримання подарунків та винагород

9.1. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- утримуватись від будь-яких гонорарів, подарунків, винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням повноважень;

- відмовлятись від подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;

- передати органу місцевого самоврядування дарунки, одержані особою, як дарунки територіальній громаді;

- відкидати пропозиції про незаконні послуги;

- у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, невідкладно вжити заходів. А саме:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з-поміж співробітників ради, колег;

4) письмово повідомити про пропозицію раду.

9.2. Дозволено одержувати подарунки у вигляді:

- ділових дарунків (сувенірів);

- проявів гостинності (запрошення на каву або вечерю), які використовуються для налагодження добрих ділових стосунків і зміцнення їх у скромних масштабах;

- подарунків від близьких осіб;

- подарунків у вигляді загальнодоступних знижок на товари, послуги.

9.3. Депутати мають право отримувати винагороди та гонорари за роботу не пов’язану з виконанням депутатських обов’язків.

 1. Контроль за дотриманням Кодексу етики для голови та депутатів місцевої ради

11.1. Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається постійна депутатська комісія до компетенції якої належать питання депутатської діяльності, забезпечення законності, антикорупційної політики (далі – Комісія).

11.2. Розгляд питань, пов’язаних з порушенням кодексу суб’єктом етичної поведінки, здійснюється на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, громадян, за поданням голови місцевої ради, за поданням голови постійної комісії місцевої ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, антикорупційної політики та з власної ініціативи комісії.

11.3. У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими законом.

 1. Відповідальність за порушення Кодексу етики для голови та депутатів місцевої ради

12.1. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право рекомендувати раді застосувати до суб’єкта етичної поведінки один або одночасно кілька заходів впливу:

- попередження із занесенням до протоколу засідання;

- інформування про недостойну поведінку суб’єкта етичної поведінки та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному сайті ради;

- рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» (у разі, якщо порушення здійснені депутатом).

12.2. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.

 

 

 

Пам’ятка 1

Культура поведінки й спілкування голови та депутата місцевої ради:

 1. У свої роботі виборча особа повинна постійно демонструвати високу культуру поведінки та спілкування, яка передбачає знання і дотримання норм етики поведінки, високі моральні якості, культуру спілкування.
 2. Етичні норми поведінки, яких потрібно дотримуватися в роботі:

Завжди пам’ятати про інтереси громади в цілому та окремих її членів, зберігати цілісність громади; захищати права та інтереси громади та її членів, надавати необхідну підтримку і допомогу, сприяти її розвитку та стабілізації;

зберігати професійні межі при виявленні почуттів та емоцій, виявляти емпатію при розв’язанні проблем людини;

сприяти благу громади;

попереджувати нерівність, дискримінацію;

ставити службовий обов’язок над усе, бути відданим своїй посаді;

вміти виходити з позиції милосердя, виконуючи виборну посаду;

прагнути до самовдосконалення;

бути спрямованим на дії;

працювати з опорою на позитивне в громаді та людині;

постійно прагнути до поліпшення життя людей, громади.

Потрібно бути доброзичливим, уважним у роботі, вміти вислуховувати, здійснювати вплив на громаду в цілому та на окремих її членів;

не обманювати, бути чесним;

спонукати громаду до самовизначення, активізувати й стимулювати її потенціал; бути зразком етичної поведінки;

зберігати і захищати гідність, честь і права своїх колег;

дотримуватись ідей рівності у роботі й захищати рівноправність;

виконувати свої обов’язки якнайкраще.

Постійно спонукати громаду до самостійного або спільного прийняття рішень; виявляти довіру до людей, але враховувати всі позиції, погляди, думки; інформувати раду про мету, зміст, методи, засоби, результати своїх дій, здійснювати їх за згодою чи погодженням ради;

враховувати розподіл влади, гендерні, вікові, індивідуальні особливості депутатів;

будувати стосунки з радою на основі діалогу, на рівних;

вміти зацікавлювати перспективами, переконувати;

нагадувати раді та громаді про її можливості, потенціал, а не про її недоліки; схвалювати й попереджати, застосовувати якомога менше осуду і критики, переконувати, а не забороняти.

 1. У своїй роботі при виконанні повноважень і реалізації прав виборча особа органу місцевого самоврядування повинна постійно демонструвати такі моральні якості:

чесність, послідовність, принциповість, гнучкість у стосунках; неупередженість, повага до всіх, ввічливість;

тактовність, делікатність, витриманість, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість;

зацікавленість, відкритість, емоційність при дотриманні професійних меж; емпатія, доброзичливість, терпимість, чуйність, толерантність; стабільність, розсудливість;

справедливість, відповідальність; гуманістична спрямованість, турботливість, щирість.

 1. Реалізація прав і виконання обов’язків виборчих осіб повинно здійснюватися через демократичне спілкування, для якого характерними є діалог, спілкування на інтересах, а не на позиціях, активне слухання, емпатія, орієнтація на людину і проблему, оптимальне використання дистанції, вміння попереджувати та долати комунікативні бар’єри, використовувати різні способи впливу на співрозмовника.

У спілкуванні використовуватися повинна лише нормативна лексика, звернення на «Ви» до всіх учасників спілкування, мова та імідж не повинні провокувати конфліктів, дорікань, образ.

 

 

Пам’ятка 2

Правила публічного виступу

 1. Зміст виступу складається з вступу, основної частини, висновків і пропозицій. 2. Виступ повинен містити аргументи, докази, приклади.
 2. Бажано мати конспект виступу, в якому визначити його тему, мету і необхідне обладнання для використання під час виступу.
 3. Для підтримання уваги слухачів виступ може містити звернення до аудиторії, питання, приклади.
 4. Заключна частина публічного виступу передбачає підведення підсумків і напрацювання пропозицій.
 5. Потрібно враховувати рівень розуміння проблеми аудиторією. Не слід торкатися тем, які виходять за рамки розуміння аудиторії та компетенції доповідача.
 6. Бажано враховувати рівень підготовки слухачів, використовувати зрозумілу їм мову чи пояснення термінів.
 7. Слід ретельно підходити до формулювання відповідей на поставлені запитання та уникати спілкування з одним запитувачем на користь всієї аудиторії.
 8. Необхідно уникати роздратування, ворожості або сарказму.
 9. Якщо мова переривається оплесками, необхідно дочекатися їх закінчення і тільки потім продовжувати - щоб початок вашої наступної фрази був всіма почутий.
 10. Можна виділяти голосом ключові моменти публічного виступу, цитати, твердження, питання, свої почуття. Завершуючи промову продемонструвати задоволення від спілкування з аудиторією.
Номер рішення 683
Дата прийняття рішення 2021-08-05
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: