ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

чотирнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

16.12.2021

     м.Червоноград

№1029

 

 

 

Про внесення змiн до рiшення

від 24.06.2021року №572

Червоноградської мiської ради                           «Про затвердження Положення

про порядок передачі в оренду

майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради»

 

 

       

                 

   Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно" з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства порядку передачi в оренду комунального майна Червоноградської територiальної громади, мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 

 1. Внести змiни до рiшення від 24.06.2021року №572 Червоноградської мiської ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради» виклавши Додаток 3 «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду  майна, що  належить до  власності територіальної громади Червоноградської міської ради» у новій редакції.

 

 1. Орендодавцям врахувати пункт 1 цього рiшення в роботi при укладеннi (продовженнi, внесеннi змiн) до договорiв оренди комунального майна м. Червонограда.

 

 1. Рiшення набирає чинностi з дня його прийняття.

 

 

 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.), та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.

                           

 

Мiський голова                        (підпис)                   Андрій  ЗАЛIВСЬКИЙ

 

Затверджено рішенням Червоноградської міської ради

від 16.12.2021 р. №1029

 

Додаток № 3

  до Положення про порядок передачі в оренду  майна,

яке належить до  комунальної власності територіальної

громади Червоноградської міської ради

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати  та порядок її використання за комунальне майно  Червоноградської територіальної громади

1.Методика встановлює механізм визначення розміру плати за оренду майна яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі - Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” та Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради від 24.06.2021 №572  (далі - Положення)

2.Розмір орендної плати визначається:

-у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону-відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;

-у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону-згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньо будинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо) та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язується надавати орендарю комунальне підприємство, організація, установа, на балансі яких перебуває це майно.

 1. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.
 2. У разі оренди нерухомого майна без проведення аукціону (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

де

 

- розмір річної орендної плати, гривень;

   

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 або додатком 2.

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

 

де

 

- розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 1. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

 

де

 

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

 1. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати за формулою:

 

де

 

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

G

- кількість днів у місяці фактичного користування;

- кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

 1. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

 

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

   

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

 

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3 до Методики затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 1. Вартість об'єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс; об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадків, визначених цим пунктом.

Орендар, визначений за результатами аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

Орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону (перше продовження договору оренди), зобов’язаний надати балансоутримувачу звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря згідно з Порядком передачі майна в оренду як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 1. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 2. До договорів оренди, що продовжуються вперше, у тому числі з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги застосовуються орендні ставки згідно з додатком 2 до цієї Методики.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті  15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати.

 1. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

Пенсійному фонду України та його органам;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям.

Музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Структурним підрозділам міської ради, установам і організаціям, які повністю або частково фінансуються з бюджету територіальної громади Червоноградської міської ради.

Комунальним закладам охорони здоров'я, комунальним некомерційним підприємствам.

 Особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Релігійним організаціям всіх форм власності для забезпечення проведення Богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та надання освітніх і соціальних послуг.

Комунальним підприємствам Червоноградської міської ради,                                                          в тому числі, які організовують та проводять харчування учнiв у примiщеннях загаль-ноосвiтнiх шкіл через шкільні їдальні і буфети та дітей у дошкільних навчальних закладах;

Для громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону  “Червоноградська самооборона”, Червоноградської мiської громадської органiзацiї неповносправної молодi “НIКА”, Червоноградської мiської громадської органiзацiї “Автомайдан Червоноград”, громадської органiзацiї «Спортивна федерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку м. Червонограда», громадської органiзацiї благодiйне об’єднання неповносправної молодi мiста Червоноград «Промiнь Надiї», вiдокремленого пiдроздiлу громадської органiзацiї «Всеукраїнський союз ветеранiв АТО» Червоноградського районного округу, громадської органiзацiї «Щит Нацiї Захiд», громадської організації «Спортивно-патріотичне товариство «ШКВАЛ», монастиря святого Юрія чину святого Василія Великого Української греко-католицької церкви, громадської організації «Олімпійська сила, «Громадська організація «Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів» Українське товариство сліпих», Комунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок воїна»

Орендна плата у розмірі 1 гривні не застосовується для орендарів у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення..

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків балансової вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

 1. Якщо орендна плата визначена на підставі Методики (крім пункту 13 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.
 2. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 13  Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

 1. Плата за оренду комунального майна територiальної громади м.Червонограда спрямовується до мiського бюджету у повному розмiрi:

-  за цiлiснi майновi комплекси пiдприємств, їх структурних пiдроздiлiв;

- за майно, що не ввiйшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесi приватизацiї;

- за нерухоме майно пiдприємств, органiзацiй.

 

Орендна плата спрямовується комунальним пiдприємствам, установам у повному розмiрi:

        -   за окреме iндивiдуально визначене майно, крiм нерухомого;

        - за нерухоме майно бюджетних установ, лiкувальних некомерцiйних пiдприємств.

 

 1. Додатки 1 та 2 до цієї Методики застосовуються до договорів оренди, що укладаються або продовжуються після набрання чинності цією Методикою.

 

 

 

 

Додаток 1
до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди комунального майна

Орендарі

Орендна ставка, відсотків

 

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

 

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

10

 

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

 

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

 

5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів

4

 

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

 

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

 

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

3

 

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка)

3

 

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

3

 

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

3

 

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

3

 

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

3

 

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету

3

 

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

3

 

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики)

3

 

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я

3

 

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

1

 

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

1

 

20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

 

21. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

 

22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

4

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

 

23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

 

24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

25. Об’єкти поштового зв’язку, що знаходяться у містах  та селищі                                                                         

об’єкти поштового зв’язку, що знаходяться у сільських населених пунктах                                                                                                      

0,01

 

 

 

3

1

 

 

Примiтка.

Ставка за використання мiсць загального користування застосовується у розмiрi 20 вiдсоткiв від ставки основного виду діяльності.

         

 

 

Додаток 2
до Методики

 

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше

 

Орендна ставка, вiдсоткiв 

Цiлiснi майновi комплекси комунальних пiдприємств:

 10

 

Використання орендарем нерухомого майна за цiльовим призначенням 

Орендна ставка, вiдсоткiв

1. Розмiщення казино, iнших гральних закладiв, гральних автоматiв 

100

2. Розмiщення пунктiв продажу лотерейних бiлетiв, пунктiв обмiну валюти

45

3. Розмiщення: 

40

фiнансових установ, ломбардiв, бiрж, брокерських, дилерських, маклерських, банкоматiв

 

ресторанiв з нiчним режимом роботи

 

торговельних об'єктiв з продажу ювелiрних виробiв, виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, антикварiату, зброї

 

офiсних примiщень операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

4. Розмiщення: 

30

виробникiв реклами

 

салонiв краси

 

торговельних об'єктiв з продажу автомобiлiв

 

зовнiшньої реклами на будiвлях i спорудах

 

5. Органiзацiя концертiв та iншої видовищно-розважальної дiяльностi

25

6. Розмiщення суб'єктiв господарювання, що провадять туроператорську та турагентську дiяльнiсть, готелiв

22

7. Розмiщення суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з ремонту об'єктiв нерухомостi

 

21

8. Розмiщення: 

20

клiрингових установ

 

майстерень, що здiйснюють технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

 

майстерень з ремонту ювелiрних виробiв

 

ресторанiв

 

приватних закладiв охорони здоров'я

 

суб'єктiв господарювання, що дiють на основi приватної власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичної практики

 

розмiщення торговельних об'єктiв з продажу окулярiв, лiнз, скелець

 

суб’єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та оподаткування

 

редакцiй засобiв масової iнформацiї: 

 

- рекламного та еротичного характеру 

 

- тих, що заснованi в Українi мiжнародними органiзацiями або за участю юридичних чи фiзичних осiб iнших держав, осiб без громадянства 

 

- тих, де понад 50 вiдсоткiв загального обсягу випуску становлять матерiали iноземних засобiв масової iнформацiї 

 

- тих, що заснованi за участю суб'єктiв господарювання, одним iз видiв дiяльностi яких є виробництво та постачання паперу, полiграфiчного обладнання, технiчних засобiв мовлення 

 

9. Розмiщення: 

18

крамниць-складiв, магазинiв-складiв

 

турбаз, мотелiв, кемпiнгiв, лiтнiх будиночкiв

 

торговельних об'єктiв з продажу: 

 

 непродовольчих товарiв, алкогольних та тютюнових виробiв

 

- промислових товарiв, що були у використаннi

 

- автотоварiв

 

- вiдео- та аудiопродукцiї

 

  офiсних примiщень, крiм офiсних примiщень операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

  антен

 

технiчних засобiв i антен операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

 рiєлторських контор (агентств нерухомостi)

 

10. Розмiщення фiзкультурно-спортивних закладiв, дiяльнiсть яких спрямована на органiзацiю та проведення занять рiзними видами спорту:

10.1 Розмiщення у пiдвальних примiщеннях фiзкультурно-спортивних закладiв, дiяльнiсть яких спрямована на органiзацiю та проведення занять рiзними видами спорту:

         

7

 

1

11. Розмiщення: 

15

суб'єктiв господарювання, що надають послуги, пов'язанi з переказом грошей

 

бiрж, що мають статус неприбуткових органiзацiй

 

кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiїв, що здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

ветеринарних лiкарень (клiнiк), лабораторiй ветеринарної медицини

 

суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з органiзацiї шлюбних знайомств та весiль

 

складiв

 

суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з вирощування квiтiв, грибiв

 

вiддiлень банкiв на площi, що використовуються для здiйснення платежiв за житлово-комунальнi послуги

 

12. Розмiщення: 

13

закладiв ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централiзовано для споживання в iнших мiсцях

 

суб'єктiв господарювання, що надають послуги з утримання домашнiх тварин

 

 

 

13. Розмiщення: 

12

суб'єктiв господарювання, що дiють на основi приватної власностi i надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових вiдправлень (кур'єрська служба)

 

стоянок для автомобiлiв

 

14. Розмiщення: 

10

комп'ютерних клубiв та iнтернет-кафе

 

ветеринарних аптек 

 

приватних навчальних закладiв 

 

шкiл, курсiв з навчання водiїв автомобiлiв

 

торговельних об'єктiв з продажу книг, газет i журналiв, виданих iноземними мовами

 

суб'єктiв господарювання, що здiйснюють проектнi, проектно-вишукувальнi, проектно-конструкторськi роботи 

 

редакцiй засобiв масової iнформацiї, крiм зазначених у пунктi 8 Методики та пунктi 8 цього додатка 

 

iнформацiйних агентств

 

суб’єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi права (у тому числi адвокати, адвокатськi об’єднання, адвокатськi бюро, адвокатськi колегiї)

 

    аптек

 

    комп’ютерної томографії

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарiв без здiйснення торгiвлi 

10

16. Розмiщення торговельних автоматiв, що вiдпускають продовольчi товари 

9

17. Розмiщення: 

8

кафе, барiв, закусочних, кафетерiїв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

торговельних об'єктiв з продажу продовольчих товарiв, крiм товарiв пiдакцизної групи

 

18. Розмiщення: 

7

торговельних об'єктiв з продажу ортопедичних виробiв;

 

ксерокопiювальної технiки для надання населенню послуг iз ксерокопiювання документiв

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукцiї, виробленої в Українi

7

20. Розмiщення: 

6

їдалень, буфетiв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

фiрмових магазинiв вiтчизняних промислових пiдприємств-товаровиробникiв, крiм тих, що виробляють товари пiдакцизної групи

 

торговельних об'єктiв з продажу полiграфiчної продукцiї та канцтоварiв, лiцензованої вiдео- та аудiопродукцiї, що призначається для навчальних закладiв

 

   21. Розмiщення: 

5

оздоровчих закладiв для дiтей та молодi

 

санаторно-курортних закладiв для дiтей

 

державних навчальних закладiв, що частково фiнансуються з державного бюджету, та навчальних закладiв, що фiнансуються з мiсцевого бюджету

 

торговельних об'єктiв з продажу книг, газет i журналiв, виданих українською мовою

 

пралень загального користування

 

суб'єктiв господарювання, що здiйснюють побутове обслуговування населення

 

гаражiв

 

виробництва

 

 саун, турецьких лазень, солярiїв, кабiнетiв масажу, тренажерних залiв

 

22. Розмiщення: 

4

громадських вбиралень

 

камер схову 

 

видавництв друкованих засобiв масової iнформацiї та видавничої продукцiї, що видаються українською мовою

 

     тенісних кортів,  ковзанок

 

23. Розмiщення: 

3

аптек на площi, що використовується для виготовлення лiкiв за рецептами

 

суб'єктiв господарювання, що надають ритуальнi послуги

 

науково-дослiдних установ, крiм бюджетних

 

24. Розмiщення: 

2

органiзацiй, що надають послуги з нагляду за особами з фiзичними чи розумовими вадами

 

бiблiотек, архiвiв, музеїв, крiм музеїв, якi утримуються за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв

 

дитячих молочних кухонь

 

25. Розмiщення: 

1

їдалень, буфетiв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи, у навчальних закладах та закладах охорони здоров'я

 

закладiв соцiального захисту для бездомних громадян, безпритульних дiтей та установ, призначених для тимчасового або постiйного перебування громадян похилого вiку та iнвалiдiв 

 

державних та комунальних позашкiльних навчальних закладiв (крiм оздоровчих закладiв для дiтей та молодi) та дошкiльних навчальних закладiв

 

26. Розмiщення транспортних пiдприємств з: 

 

перевезення пасажирiв 

15

перевезення вантажiв 

18

27. Розмiщення творчих спiлок, полiтичних партiй, громадських, релiгiйних, благодiйних органiзацiй, громадських органiзацiй iнвалiдiв на площi, що не використовується для провадження пiдприємницької дiяльностi i становить: 

 

0,5

28. Розмiщення:

 

- вiддiлiв державних цiльових фондiв

3

29. Iнше використання нерухомого майна 

15

30. Розмiщення приміщень (крім підвальних) на комунальних ринках

50

 

 

Примiтка.

Ставка за використання мiсць загального користування застосовується у розмiрi 20 вiдсоткiв від ставки основного виду діяльності.

 

       Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу другого частини другої статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених пунктом 157 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р.№ 483.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані файли:
1029_Методика НОВА 2021 остаточка 15.12.21.doc
Поширити: