Загальний відділ

Про відділАдреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл.,
тел. (03249) 3-12-78, тел./ф (03249) 3-23-50,
тел.(03249) 3-24-63, тел.(03249) 3-20-24

Начальник вiддiлу: Мартенс Тетяна Олексiївна
Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля
Мартенс Тетяна Олексіївна
 • ________________________________________
  Структура вiддiлу:
  Начальник. загального вiддiлу т. 3-12-78, zv78@ukr.net, (каб. №212)
  Головний спецiалiст загального вiддiлу, т. 3-20-24, pg78@ukr.net,( reception hall )
  Головний спеціаліст загального відділу, pr78@ukr.net, (каб № 308)
  Головний спеціаліст загального відділу т/ф 3-23-50, radachervonograd@ukr.net, ( каб. № 207)
 • Спеціаліст І-ї категорії загального відділу (dvar69@gmail.com), ( каб.  207)
  Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу, (zvvik_ni@ukr.net)  (каб. №213)
  Спеціаліст І-ї категорії загального відділу , (каб. №212)
  Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу т. 3-20-24 (reception hall)
  Секретар керівника 3-23-46 (каб. №203- приймальна)
  Комендант адмiнбудинку, т. 3-13-03 (каб. №104)

Загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Червоноградського району (далi вiддiл) є структурним пiдроздiлом виконкому Червоноградської мiської ради Червоноградського району.
Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законом України “Про мiсцеве самоврядування в Українi ”, "Про запобігання корупції", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", Про доступ до публічної інформації", iншими законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконавчого комітету та розпорядженнями Червоноградського міського голови , а також Положенням про загальний вiддiл.
Основним завданням загального вiддiлу є:
- встановлення єдиного порядку документування i роботи з документами;
- здiйснення контролю за термiнами виконання документiв i внесення пропозицiй щодо їх усунення;.
- пiдготовка iнформацiйних, довiдкових та iнших матерiалiв з питань виконання документiв;
- забезпечення безперешкодного здiйснення конституцiйних прав громадян на звернення з пропозицiями, заявами, скаргами.
- матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi мiської ради та її виконавчих органiв.
- здiйснення господарських функцiй виконавчого комiтету.
- надання методичної та iншої допомоги органам мiсцевого самоврядування.
- пiдготовки проектiв рiшень виконкому, розпоряджень мiського голови з питань, що належать компетенцiї вiддiлу.
Вiдповiдно до основних завдань вiддiл виконує такi функцiї:
- розробляє iнструкцiю з дiловодства та номенклатуру справ.
- органiзовує за дорученням керiвництва пiдготовку проектiв документiв, забезпечує оформлення i випуск документiв.
- органiзовує i забезпечує документацiйне та органiзацiйно-технiчне обслуговування апаратних нарад та засiдань виконкому, засiдань сесiй.
- органiзовує друкування документiв їх копiювання та тиражування згiдно з резолюцiями керiвника.
- веде облiк, забезпечує зберiгання, оперативний розшук, iнформування за документами , забезпечує зберiгання i передачу в архiв протоколiв сесiй мiської ради, рiшень виконкому та розпоряджень мiського голови.
- забезпечує додержання єдиного порядку вiдбору, облiку, схоронностi, якостi опрацювання та використання документiв, що створюються.
- удосконалює форми i методи роботи з документами;
- забезпечує доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп’ютерних систем у мiськiй радi
- органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв влади нижчого рiвня, вiддiлiв виконкому в роботi з документами.
- впроваджує державнi стандарти, унiфiкованi системи документацiї (УСД), iншi нормативи, що належать до сфери його управлiння.
- завiряє печаткою документи у випадках, передбачених iнструкцiєю для роботи з документами.
- органiзовує роботу приймальнi виконкому та reception hall.
- веде облiк, реєстрацiю, контроль по письмових зверненнях громадян, веде архiв справ по зверненнях.
- веде облiк, реєстрацiю, контроль по зверненнях громадян на «Урядову гарячу лінію» та «Гарячу лінію області».
- приймає участь в органiзацiї особистого прийому керiвництвом виконкому, веде облiк особистого прийому та контролю за виконанням прийнятих рiшень по зверненнях.
- проводить щорiчний аналiз звернень громадян.
- здiйснює придбання та веде облiк обладнання для службових примiщень адмiнбудинку, засобiв органiзацiйної технiки, канцелярського приладдя та iнвентарю.
- органiзовує поточний ремонт примiщень адмiнбудинку, сантехнiчного обладнання, ремонт комп’ютерної та копiювальної технiки, засобiв зв’язку та електрообладнання.
- взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами виконкому у процесi виконання покладених на вiддiл завдань.
- веде у встановленому порядку приймання i облiк документiв з грифом “Для службового користування ”
- -