Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй

Про відділАдреса: 80100, пр.Шевченка,19, м.Червоноград, Львiвська облласть. Каб.401, тел.(03 249) 3-11-26.

cher_budinvest_@ukr.net


Начальник вiддiлу: Павлюк Петро Степанович


Чисельнiсть вiддiлу КБI ЧМР:
1. Павлюк Петро Степанович – начальник вiддiлу
2. Бажун Христина Юрiївна – заступник начальника вiддiлу
3. Крива Галина Романiвна - головний спецiалiст-бухгалтер вiддiлу
4. Антіпова Інна Володимирівна – iнженер технiчного нагдляду вiддiлу
5. Якубук Iрина Дмитрiвна – спецiалiст I категорiї вiддiлу.
6. Пелешко Надiя Василiвна - iнженер-будiвельник.

 


Режим роботи вiддiлу:
Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ капітального будівництва та інвестицій

Червоноградської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради/далі відділ/ є самостійним виконавчим органом Червоноградської міської ради, що нею утворюється, є їй підконтрольним та підзвітним, підпорядковується виконавчому комітету та міському голові .

1.2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", рішеннями міської ради і  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.3. Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради утримується за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок власних надходжень.

1.4.Скорочена назва відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради – Відділ КБІ ЧМР.

ІІ. Основні завдання відділу

2.1. Реалізація повноважень виконавчих органів Червоноградської міської ради в галузі будівництва, які визначені Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні " та іншими нормативними актами.

2.2. Забезпечення виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, об'єктів освіти, адміністративних будівель,  комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

2.3. Сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, застосуванню нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

2.4.  Забезпечення дотримання законодавства у сфері будівництва, державних стандартів, норм і правил будівництва.

ІІІ. Основні функції відділу

3.1. Виконує функції замовника з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства, освіти, культурно-побутового й іншого призначення та забезпечення дотримання законодавства в галузі будівництва.

3.2. Готує пропозиції до проекту програми інвестиційного розвитку і проекту міського бюджету.

3.3. Розробляє на основі пропозицій виконавчих органів Червоноградської міської ради поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку.

3.4. Здійснює передачу в установлені терміни проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.

3.5. Розміщує замовлення на проектно-пошукові роботи, укладає з проектними  організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

3.6. Приймає від проектних організацій проектно-кошторисну та іншу документацію, перевіряє комплектність та якість одержаної, погоджує і затверджує її в установленому порядку та передає будівельним організаціям.

3.7. Розміщує замовлення на капітальне будівництво /складає протоколи намірів, проводить торги/ укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних документів.

3.8. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.

3.9. Сприяє забезпеченню геодезичної основи для будівництва.

3.10. Сприяє забезпеченню будівництва технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника.

3.11. Передає будівельній організації в погоджені з нею терміни документи про надані дозволи відповідних органів на:

а/ виконання будівельно-монтажних робіт;

б/ відведення земельної ділянки під будівництво;

в/ проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, що експлуатуються, а також на розкриття шляхових покриттів.

г/ проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій/ кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших/, розміщених на території будівельного майданчика.

д/ користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

3.12. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією,капітальним ремонтом контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам: технічним умовам і стандартам.

3.13.Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів.

3.14. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації.

3.15. Бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії.

3.16. Пред'являє державній приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі.

3.17. Готує пропозиції щодо передачі завершених будівництвом та введених в дію об'єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.

3.18. Приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.

3.19. Перевіряє пред'явлені до сплати документи підрядних організацій, постачальників, проектних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.

3.20. Вносить Червоноградській міській раді пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

3.21.   Розглядає звернення громадян, що належить до його компетенції, приймає відповідні рішення.

3.22. Надає на договірних засадах послуги замовника будівництва та реконструкції підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам.

3.23. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-пошукових  робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладання договорів.

3.24. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.

3.25. Здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об'єкти.

3.26. Розмір коштів, що передбачається у вартості будівництва на утримання служб замовника, визначається згідно з нормативами, що встановлюються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

3.27. Здійснює інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду завдань у галузі будівництва.

IV.Права відділу

4.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян /за погодженням з їхніми керівниками/ для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для використання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Створювати за погодженням з виконкомом міської ради інвестиційні фонди із залученням додаткових коштів юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва.

4.5. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на здійснення функцій замовника, відповідно до чинного законодавства України.

  1. V. Організація діяльності відділу

5.1. Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами та організаціями.

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі.

5.3. На час відсутності начальника виконуючий його обов’язки призначається розпорядженням міського голови.

5.4. Керівництво відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.5. Керівник організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву відділу, відповідає за професійну підготовку, перепідготовку працівників відділу.

5.6. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу; розробляє посадові інструкції та подає їх на затвердження заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.8. Положення про відділ затверджує міська рада.

5.9. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

5.10. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність.

5.11. Майно, що перебуває на балансі відділу є комунальною власністю Червоноградської міської ради і передано відділу в оперативне управління.

5.12. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться Червоноградською міською радою згідно з чинним законодавством.

5.13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує міська рада.

 

 

 

Приєднані файли
Пропозиція на 2023р на фінансування.xlsx